Aktualności

Informacja po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

Informacja dla mieszkańców o sprawach osiedla po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

 1/ W porządku obrad tej sesji Rady Gminy znalazła się uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających naszego zarządu Osiedla w związku ze złożoną na ręce Wójta dymisją pozostałych członków w dniu 03.07 br.. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę, co oznacza, że do 9.08 Wójt wyznaczy termin wyborczego zebrania mieszkańców – prawdopodobnie w I-wszej połowie września br. Głosowanie zostało poprzedzone wystąpieniem Przewodniczącego zarządu Osiedla.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY WSPIERAJĄ DZIAŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU NASZEGO OSIEDLA W TYM TRUDNYM OKRESIE.

DZIĘKUJĘ ZA PRAWDZIWE I SZCZERE POPARCIE.

LICZĘ NA NASZYCH MIESZKAŃCÓW W BUDOWANIU PRAWDZIWEJ OSIEDLOWEJ WSPÓLNOTY.

APEL O NORMALNOŚĆ W DOBROSĄSIEDZKICH RELACJACH KIERUJĘ  DO WSZYSTKICH, KTÓRYM ZNACZENIE TAKICH SŁÓW JAK PRZEPRASZAM I DZIĘKUJĘ NIE STRACIŁO NIC Z PIERWOTNEGO ZNACZENIA – KIERUJĘ TO DO WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU.

2/ Ponadto w porządku obrad nie było bezpośrednich tematów związanych z naszym osiedlem. Z ważnych kwestii podjęto uchwałę  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020r.

3/ Naszych mieszkańców może zainteresować dyskutowana tematyka wywołania uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy SL oraz wywołania dyskusji o kierunkach i planach zagospodarowania sąsiedzkiego rejonu Złotnik pomiędzy ulicami Łagiewnicką, Złotnicką, torami i Obornicką, co może mieć wpływ na nasze osiedle.

4/ Dyskutowano także nad uchwałą w sprawie dalszych działań spółki gminnej GCI, której działania związane są z uporządkowaniem kwestii osiedlowego monitoringu.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu

 

Zapraszamy na Ćwiczenia w plenerze na górkę saneczkową przy ul. Szkółkarskiej

Zapraszamy także naszych mieszkańców po sąsiedzku:

Niedziele na GÓRCE SANECZKOWEJ, Suchy Las od ul. Szkółkarskiej,

pierwszy z cyklu imprez plenerowych 12 lipca godz. 9.00

Zajęcia na miły początek dnia poprowadzi znana poznańska trenerka OLGA LIPCZYŃSKA.

Zapraszamy na wspólne ćwiczenia w plenerze, zrobimy coś dobrego w ten ważny czas dla ciała i dla siebie.

Zarząd Osiedla Suchy Las wraz z

Przewodniczącym zarządu Osiedla Grzybowego

Spotkanie u Wójta p-li osiedla grzybowego

Relacja ze spotkania przedstawicieli Osiedla Grzybowego u Wójta                                                     Suchego Lasu          06.07.2020

1/ Na spotkaniu zorganizowanym przez p.  Wójta Grzegorza Wojterę obecni byli także:

– zastępca Wójta p. Marcin Buliński;

– sekretarz Gminy p.  Joanna Nowak;

– radna Iwona Koźlicka;

– radny Włodzimierz Majewski;

– przedst.. referatu komunalnego Damian Torba (w drugiej części);

– przewodniczący zarządu Jarosław Dudkiewicz;

2/ Spotkanie organizowane było celem omówienia sytuacji zarządu osiedla oraz najważniejszych kwestii bieżących na osiedlu; zaproszeni byli także dotychczasowi członkowie zarządu, którzy ostatecznie po złożonej dymisji w dniu 03.07 br., nie przybyli na to spotkanie.

3/ Wójt krótko naświetlił aktualną sytuację zarządu, którego członkowie  złożyli swoje rezygnacje po przekazaniu wniosku Przewodniczącego o rozwiązanie zarządu – popartego kilkudziesięcioma podpisami mieszkańców.  W związku z przyjęciem dymisji przez Wójta, zgodnie ze statutem osiedla Wójt przedłoży Radzie Gminy wniosek o uchwałę dot. wyborów uzupełniających dla Zarządu Osiedla Grzybowego. Wyznaczenie terminu wyborów leży w gestii Wójta i musi mieć miejsce w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez RG. Wstępny optymalny termin wyborów to I połowa września.

4/ Przewodniczący Zarządu oświadczył, że nie zgadza się z argumentacją zawartą przez odchodzących członków zarządu co do oceny współpracy rezygnujących z przewodniczącym; powody zaistniałej sytuacji zostały zawarte w piśmie przewodniczącego złożonym do Wójta w dniu 03.07 br. Przewodniczący oświadczył, że ze względu na zawarte w piśmie odchodzących sugestie naruszające jego dobre imię, przedłoży stosowne żądanie sprostowania zawartych tam tez w zakresie kwestii finansowych.

5/ Omówiono kwestie komunikacyjne, przewidywanych remontów ulic, kwestii tzw. „uspokojenia ruchu” i związane w organizacją ruchu kołowego oraz transportem publicznym dotyczącym rejonu osiedla.

6/ Przedyskutowano kwestie organizacji obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla (2021 rok), dla którego powołano komitet organizacyjny przy Zarządzie osiedla – Wójt zgodził się na współuczestniczenie w organizacji poszczególnych inicjatyw,  przykładowo: ustalono produkcję kalendarza Gminy SL na 2021 rok, który związany będzie  z ukazaniem rozwoju osiedla grzybowego.

7/ Zdecydowano o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu na projekt zagospodarowania polany pod lasem ogłoszonego przez zarząd osiedla w styczniu br., do czasu wyłonienia nowego składu zarządu osiedla, ze względu na zapisy regulaminowe (skład komisji sędziowskiej złożony z członków zarządu i p-la urzędu gminy. Stosowne decyzje opublikowane będą po uchwale Rady Gminy.

J.D.

06.07.2020