Aktualności

Budżet 2017 – Osiedle Grzybowe

Dla Osiedla Grzybowego rok 2017 zapowiada się obiecująco. Mieszkańcy ulicy Kruczej mogą liczyć na zakończenie rozpoczętej jeszcze w ubiegłym roku budowy ich ulicy. Z pewnością wszyscy ucieszą się z budowy chodnika w ulicy Jaskółczej, na wykonanie zaplanowano w budżecie kwotę 100 tys. zł (zadanie BI/ WPF/2016/OG/004).

W ramach zadania RK/0085 – 80 tys. zł, utwardzona zostanie płytami betonowymi nawierzchnia odcinka ulicy od ul. Żurawiej do ul. Muchomorowej na wysokości ul. Pawiej.  Zmodernizowana zostanie również skrzynka zasilająca na boisku sportowym – doprowadzenie siły, co ma ogromne znaczenie podczas organizowanych przez Zarząd Osiedla festynów. Zarezerwowano również w budżecie środki (ok. 150 tys. zł) na wykup od Uniwersytetu Przyrodniczego działki u zbiegu ulic Muchomorowej i Jaskółczej, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców.

W ramach tzw. środków lokalnych, Zebranie Osiedlowe Mieszkańców przyjęło następujące zadania:

  1. Rozbudowa osiedlowego monitoringu – zainstalowanie kamer na Placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (5 kamer z montażem) – 30 000 zł
  2. Działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, festyn rodzinny, turniej piłkarski, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy – 15 632 zł
  3. „Zdrój wodny” przy Placu zabaw i boisku sportowym – 8 000 zł
  4. Uporządkowanie Placu zabaw: likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie żwirkiem, dodatkowe nasadzenia – 5 000 zł.

Najważniejszym osiedlowym zadaniem będzie jednak wdrożenie projektu zmiany organizacji ruchu w celu zabezpieczenia osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym – zadanie RK/2019/0022 – 200 tys. zł. Od wielu lat mieszkańcy i Zarząd Osiedla Grzybowego domagają się od wójta podjęcia działań, które ograniczą uciążliwy ruch tranzytowy tranzytowego przez Osiedle Grzybowe (ul. Sosnowa i ul. Muchomorowa). Zgodnie z naszymi przewidywaniami, ruch tranzytowy drastycznie się zwiększył po wybudowaniu i otwarciu Leory Merlin oraz następnych inwestycji na terenie NTPP. Pomimo obietnic ze strony wójta, pism Zarządu, spotkań i rozmów w tej sprawie oraz wykonania na zlecenie wójta „Koncepcji” w ramach zadania lokalnego z budżetu osiedlowego, wójt dopiero w ubiegłym roku wójt zlecił wykonanie projektu ograniczenia ruchu tranzytowego dla naszego osiedla, przy okazji projektu uspokojenia ruchu dla całego Suchego Lasu, Jelonka i Osiedla Grzybowego. Obecnie trwają szczegółowe uzgodnienia tego projektu pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym. Przypomnę przy okazji, że już trzeci rok z rzędu mamy w budżecie gminy zarezerwowane środki na uspokojenie ruchu.

Mam nadzieję, że w końcu, po prawie dekadzie zabiegów i próśb,  doczekamy się realizacji zadania, o które jako radna i przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego zabiegam wspólnie z członkami Zarządu, radnym Włodzimierzem Majewskim i mieszkańcami. Realizacja tego zadania , właśnie w tym roku budżetowym, jest dla nas mieszkańców szczególnie ważne,  ponieważ to w tym roku,  na 30 hektarowym  terenie za NTPP, rozpocznie się budowa dużego osiedla mieszkaniowego dla ok. 1.700 osób. Pierwsze mieszkania zostaną oddane do użytku wiosną 2018 r. Dla naszego osiedla oznacza to zwiększenie uciążliwości oraz jeszcze większe natężenie ruchu niż dotychczas.

Czas pokaże, czy zaplanowane zadania budżetowe zostaną przez wójta zrealizowane.

Większość z wymienionych zadań inwestycyjnych udało nam się wprowadzić do tegorocznego budżetu, dzięki jednoznacznej i konsekwentnej postawie koalicji radnych INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM .

 

Od 1 stycznia 2017 zmiana stawek za odpady komunalne

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2017 roku. Możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty przez rodziny wielodzietne!

Urząd Gminy Suchy Las informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXV/286/16 Rady Gminy Suchy Las z 15 grudnia 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8227) z dniem 1 stycznia 2017 roku zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2017 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi miesięcznie:

  • w przypadku osób, które zadeklarowały selektywne zbieranie odpadów – 13,00 zł
    od osoby,
  • w przypadku osób, które zadeklarowały nieselektywne zbieranie odpadów – 25,00 zł od osoby.
Uwaga! Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji!

Uchwalona przez Radę Gminy Suchy Las zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obowiązku nałożonego w art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) wskazującego, iż system gospodarki odpadami na terenie gminy jest finansowany wyłącznie ze środków uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z prawem Gmina Suchy Las może oddawać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone tylko do tzw. spalarni (instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych) w Poznaniu oraz Biokompostowni. Wskazane przez ww. instalację wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów są o około 30% wyższe w porównaniu do obowiązujących w poprzednich latach. Wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów na terenie naszej Gminy, oraz wzrastające ceny związane z obsługą gospodarki odpadami sprawiają, że opłata w dotychczasowej wysokości nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Suchy Las.

Rodzina wielodzietna może skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las XXV/287/2016 z 15 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 8228) rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku w wysokości 2 zł miesięcznie za osobę od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. Oznacza to pozostawienie dla dużych rodzin stawki w dotychczasowej wysokości, tj. 11 zł. Skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem stanowiącym oświadczenie o uprawnieniu do zastosowania zwolnienia.Stosowne formularze pobrać można w siedzibie Urzędu Gminy ul. Szkolna 13 Suchy Las, jak i ze strony internetowej www.suchylas.pl

Obierki po warzywach i owocach – również można segregować.

Informujemy również, iż odpady z przygotowania posiłków takie jak obierki po warzywach czy owocach mogą być umieszczane w pojemnikach na odpady zielone. Zachęcamy mieszkańców do rozszerzenia segregacji o wyżej wskazane odpady, co pozwoli na zmniejszenie ilości bardzo drogich w zagospodarowaniu odpadów zmieszanych.

Płatności

Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w następujących terminach:

– do 28 lutego – za styczeń i luty

– do 30 kwietnia – za marzec i kwiecień

– do 30 czerwca – za maj i czerwiec

– do 31 sierpnia – za lipiec i sierpień

– do 31 października – za wrzesień i październik

– do 31 grudnia – za listopad i grudzień

Opłatę należy wnosić na otrzymany indywidualny numer konta.

Opłatę można również uiszczać w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie, przy ul. Młodzieżowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Wigilia Osiedlowa 2016

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy– zdjęcia