Aktualności

Informacja w sprawie Placu Zabaw / propozycja Zadania Lokalnego 2021

W związku z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania naszego placu zabaw przy ul. Sosnowej, uprzejmie informuję za referatem komunalnym, że w najbliższych dniach należy się spodziewać montażu pięciu nowych zabawek zgodnie ze skonsultowanym z mieszkańcami projektem modernizacji tego placu. Projekt modernizacji realizowany był z Zadania Lokalnego 2020 roku a ustawienie nowych sprzętów z funduszy centralnych UG.

Jednocześnie informuję, że ostatnia z projektowanych zabawek, może być zamontowana w ramach Zadania Lokalnego na przyszły rok. Taki wniosek został również złożony do propozycji na 2021 r. – w załączniku jest zabawka typu tzw. Galax 444 w kształcie litery L, (wygląd i wymiar orientacyjny, cena orientacyjna takiej kombinacji to 20 000 zł netto). Można ten zestaw jeszcze rozbudowywać lub okroić i będzie wielkości jak Galax 281 (wygląd i wymiar orientacyjny, cena orientacyjna takiej kombinacji to 16 000zł netto). Kwestia ewentualnej decyzji  będzie poddana pod głosowanie na najbliższym Zebraniu Mieszkańców.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu osiedla grzybowego

Karta techniczna_GAL-281 (1)-1

Karta techniczna_Galax 444 GAL-444-1

Spotkanie sołtysów i przewodn. zarządów w UG w sprawie Zadań Lokalnych 2019, 2020 i 2021

Spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów w sprawie Zadań Lokalnych w UG                                                              02.07.2020

Informacja dla mieszkańców

1/ Spotkanie zorganizował Wójt Gminy w obecności pracowników referatów (odpowiedzialnych za realizację Zadań Lokalnych uchwalanych na zebraniach mieszkańców) oraz p. sekretarz, celem wyjaśnienia możliwości dalszego działania w okresie wciąż istniejących ograniczeń związanych z pandemią.

2/ Od ostatniego spotkania dla tego gremium (10.02 br.) w związku z pandemią nastąpiły zmiany w wydatkach budżetowych w postaci decyzji Wójta o obcięciu każdej jednostce samorządowej części uchwalonych środków na działania w ramach Zadania Lokalnego na 2020 rok. W przypadku naszego osiedla jest to zmniejszenie kwot na tzw. integrację osiedlową o 15 tyś zł (pierwotnie 25 tyś zł).

3/ W związku z brakiem możliwości zorganizowania Zebrania Mieszkańców, nie ma możliwości dokonania przegłosowania wydatkowania pozostałych środków z ZL 2019 roku. W przypadku naszego osiedla kwota pozostała z poprzedniego roku wynosi 23 739,80. Decyzją Wójta środki te zostaną „dopisane” (oczekiwane jest Zarządzenie Wójta w tej sprawie) do budżetu uchwalanego na najbliższym  Zebraniu Mieszkańców, które będzie decydować o uchwaleniu Zadania Lokalnego na 2021 rok. Urząd Gminy przekazał wyliczenie tych środków na ten cel dla naszego Osiedla i kwota ta wynosi 58 512,00 (http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/07/srodki-na-realiz…lokalnego-2021-r/ ).

4/ W roku bieżącym środki z ZL 2020 (uchwalone na Zebraniu Mieszkańców 09.09.ubr.) – patrz uchwała nr 16/2019 (http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/09/Sscanner-bi19091913320.pdf ); poza decyzją Wójta zmniejszającej środki na tzw. osiedlową integrację, są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami – patrz również informacja przewodniczącego z 03.08.2020 (http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/06/analiza-realizacji-zadania-lokalnego-2020/ ).

5/ Sekretarz Gminy przypomniała zasady tworzenia propozycji i uchwalenia tzw. Zadania Lokalnego na kolejny rok w świetle obecnych restrykcji epidemicznych.

Do dnia 19 lipca br. sołtysi i przewodniczący zarządów, mają przekazać listę propozycji i wniosków do Zadania Lokalnego na 2021 rok, zebrana od mieszkańców wszystkimi możliwymi środkami. W przypadku naszego osiedla stało się to poprzez stronę internetową, facebookową, newsletter oraz korespondencją mailową, ogłoszeniami w gablotach ogłoszeniowych oraz przez bezpośrednie kontakty z przewodniczącym zarządu. Wpłynęło kilkanaście ciekawych wniosków (patrz http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/07/lista-propozycji…a-lokalnego-2021/ ). Pani sekretarz wyjaśniła, że nie ma żadnego wymogu przegłosowywania przez ZM tej listy. Lista do tej daty (19.07) powinna zostać przekazana do Wójta.

Do dnia 30.08 br. Wójt dokona oceny zasadności i możliwości realizacji i wydatkowania środków z przydzielonego budżetu obywatelskiego dla osiedla, a jednocześnie będzie to szansa o rozmowach nt. zadań, które nie mieszczą się w zakresie Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej i powinny być rozpatrywane jako ewentualnie zadania realizowane z budżetu centralnego Gminy.

W kolejnym kroku powinno nastąpić przegłosowanie na Zebraniu Mieszkańców, które z zatwierdzonych propozycji Wójta zostaną realizowane w roku 2021. Takie zebranie powinno się odbyć do 15.09 br., gdyż uchwała z tego spotkania powinna trafić do UG do 30.09 br.

6/ W kolejnym punkcie omówiona została hipotetyczna sytuacja – braku możliwości zorganizowania ZM z powodów restrykcji epidemicznych. W tej sprawie przewidziane jest kolejne spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów przed 30.08 br. Wójt przewiduje w takiej sytuacji możliwość wydania stosownych decyzji formalnych w sprawie podejmowania kluczowych decyzji być może w innej drodze niż ZM.

7/ Zgodnie z przekazanym wcześniej komunikatem od dnia 16.07 br. zostaną udostępnione świetlice na terenie Gminy. Urząd Gminy wyda stosowne zalecenia i ustalenia regulaminowe co do możliwej ilości jednocześnie przebywających osób (dystans 2 metrów) oraz środkach bezpieczeństwa które będą musiały być używane. Spodziewamy się otrzymać szczegółowe wytyczne, które określą możliwe działania na terenie naszej świetlicy.

8/ W kolejnym punkcie Wójt zainicjował dyskusje nt. modyfikacji Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej (uchwała RG SL VII/72/15 z 28.05.2015 z późniejszymi zmianami z 2015r. i 2017r.) w postaci propozycji zmian w ustalaniu i rozliczaniu Zadania Lokalnego. Padały różne propozycje korekt w postaci innego podziału budżetu, racjonalności ich wydawania, nieprzenoszenia niezrealizowanej części budżetu na kolejny rok, sposoby wykorzystywania środków sponsorskich, wydatkowania tzw. kosztów reprezentacyjnych zarządu lub sołectwa, stworzenie tzw. puli rezerwowej w budżecie Gminy na przekroczone limity w realizowanych zadaniach jednostek etc. Dyskusja czasami burzliwa z wieloma głosami krytycznymi ze strony szefów sołectw i zarządów, zakończyła się konkluzją, iż Wójt nie ma jeszcze żadnych konkretnych propozycji i będzie je przedstawiał na kolejnych spotkaniach.

9/ W wolnych głosach i dyskusji poruszony został statut naszej polany pod lasem (zbieg Muchomorowej, Nektarowej i Szkółkarskiej). W wyniku interpelacji radnej Iwony Koźlickiej z 06.02.2020 (patrz Pisma  http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/interwencje/ ) Gmina starała się o zakup tej działki w wyniku przetargu ogłoszonego przez właściciela – oficjalny komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony niebawem przez UG. Z drugiej strony działka ta była podmiotem konkursu na jej zagospodarowanie organizowanego przez zarząd osiedla, którego rozstrzygnięcie przewiduje się w połowie lipca br.

 

Protokółował

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

Zarządu Osiedla Grzybowego

Lista propozycji mieszkańców do Zadania Lokalnego 2021

Lista propozycji mieszkańców zgłoszonych do Zadania Lokalnego na 2021 rok:

 

1/ Domki dla jerzyków lub jaskółek (ptaków owadożernych) lokalizowane na osiedlu;

2/ Pojemniki na charytatywne (w kształcie grzyba?) zbieranie nakrętek po butelkach na placu grzybowym, placu Sokoła lub  innych miejscach; 2 szt.

3/ Nasadzenia roślin w ramach imprezy integracyjnej; sadzonki i późniejsza pielęgnacja;

4/ Działania integracyjne w ramach obchodów 25 lecia osiedla;

– dla najmłodszych – konkursy artystyczne, zawody sprawnościowe z nagrodami   (dzieci to uwielbiają).
– dla nastolatków ( chyba najtrudniejsza grupa), ale może kino     letnie, karaoke.
– dla seniorów konkursy: rękodzieła, artystyczne, kulinarne
– piknik integracyjny na naszej polanie dla wszystkich, może        DJ- ( taki, który gra muzykę odpowiednią dla każdej grupy wiekowej), napoje i jedzenie organizujemy my,                          mieszkańcy, nie ma nic fajniejszego niż kosztowanie potraw sąsiadów,

– wydanie albumu, kalendarza, wystawy zdjęć prezentujących  rozwój osiedla

– powołanie komitetu obchodów 25 lecia osiedla

5/ Renowacja masztów na placu grzybowym;

6/ Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw po tegorocznej modernizacji;

7/ Prace przy zagospodarowaniu polany pod lasem;

8/ Koncert kwartetu złotnickiego w porozumieniu z CKiBP.

9/ Dofinansowanie urządzenia Elektronicznego Ucha – Rada Rodziców SP nr 1 w SL. ok. 1 000 zł.

10/ Budowa ścieżki rowerowej jako łącznik ciągu rowerowego między Złotnikami a Suchym Lasem przez osiedle.

11/ Ustawienie skrzyń z ziołami na placu grzybowym – nasadzenia i          pielęgnacja w ramach działań integracyjnych.

12/ Zakup tzw. tasarki dla kółka brydżowego do świetlicy (ok. 16 –17 tyś zł) .