Planowana zabudowa działki nr 1042 przy ul. Żurawiej

Od pewnego czasu krąży informacja o planowanej budowie budynków mieszkalnych przy ul. Żurawiej, na działce nr 1042. Inwestycja ta wzbudza zaniepokojenie mieszkańców, szczególnie bezpośrednich sąsiadów. Rodzą się pomysły np. oprotestowania ewentualnej budowy. Po przeanalizowaniu tej sprawy, niestety wygląda na to, że inwestor tworzy projekt przyszłej zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dla naszego osiedla. W roku 2007, uchwałą nr XII/91/2007, Rada Gminy zmieniła ten plan. W nowym planie ustalone zostały zasady zabudowy m.in. działki nr 1042.

 Par 8 ust.2 uchwały:   Dla terenu (…) ustala się lokalizację nie więcej niż dwóch budynków mieszkalnych maksymalnie 6-mieszkaniowych;   liczbę kondygnacji nadziemnych nie więcej niż 3, w tym poddasze użytkowe;  lokalizację garaży wbudowanych w kondygnacji podziemnej lub w parterze;   możliwość lokalizacji funkcji usługowej w kondygnacji nad garażami;    maksymalną wysokość zabudowy 13m od poziomu ulicy Żurawiej do kalenicy dachu;  maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki;   minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 30% powierzchni działki;  kąty nachylenia połaci dachowych od 22 do 35 stopni;   pokrycie połaci dachowych – dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;   zjazd z ulicy Żurawiej;    zapewnienie 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie oraz 2 miejsc postojowych na każde 100 m² usługowej powierzchni użytkowej;  minimalną powierzchnię działki budowlanej – 600 m².