Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które zostały wylosowane do przeprowadzenia badania reprezentacyjnego bądź nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego są udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011 r. Formularz można wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania. Można go uzupełniać etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane są zapamiętywane. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony do końca w bieżącym dniu, należy wyjść z aplikacji przyciskiem wyloguj.

Ponowne uruchomienie formularza nastąpi po wpisaniu numeru PESEL i zapamiętanego hasła.

Po upływnie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.

Zgodnie z art. 14 pkt. 3 Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań respondent ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez rachmistrza w ramach wywiadu bezpośredniego.

Przepis art. 24 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 277), zwanej dalej „ustawą o NSP 2011” stanowi, iż orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 23 ustawy o NPS 2011, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) , zwanej dalej „K.p.s.w.”

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej:

– w przypadku przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym – grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

w przypadku odmowy udzielenia informacji – grzywna.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach: www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl oraz pod adresem spis@stat.gov.pl, a także na stronie internetowej gminy Suchy Las: www.suchylas.pl