Relacja z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych.

1 sierpnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Parku Wodnego Octopus odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych. W posiedzeniu wzięlo udział 5 radnych z 7 członków komisji: Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Rewers, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Ankiewicz, w-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Małłek, radni: Pan Andrzej Rakowski, Pani Grażyna Gronowska, Wójt Pan Grzegorz Wojtera, Pani Małgorzata Ratajczak wraz ze współpracownikiem, oraz goście: radna Pani Katarzyna Niewczas i radny Pan Stanisław Wróbel,  Zarząd Osiedla Grzybowego: Pani Małgorzata Salwa-Haibach i  Pani Daria Melzer-Przybył, obecny był przedsiębiorca Pan Marian Nickel wraz z córką Panią Dagmarą Nickel, były radny Pan Jacek Czaczyk – reprezentujący lokalnych przedsiębiorców, były radny Pan Józef Śpiewak , sołtys Złotkowa Pan Michał Brdęk, Pan Rafał Przybył  „Grupa Inicjatywna Mieszkańców” oraz kilkoro mieszkańców.

Radni  w drodze głosowania przyjęli pozytywnie tylko dwie uwagi mieszkańców dot. wniosku o zmianę zpisu o dopuszczeniu budowy obiektów zamiast  o powierzchni powyżej 2 tys. m2 na zapis do 2 tys. m2 – 1 głosem za i przy 4 wstrzymujących się. Jedną uwagę dot. opłaty od wzrostu wartości terenu przy ew. sprzedaży skierowano do  Komisji  budżetowej.  Uwaga: propozycja opłaty w wys. 30% wartości nieruchomości ( różnicy w cenie) wynikała z faktu, że ustawa przwiduje możliwość pobierania takiej opłaty, obecnie obowiązujący plan zagospodarowania przewiduje 15% , Pan Wójt proponuje w projekcie zmiany planu obniżkę do 10% godząc się a’ priori na obniżenie przychodu dla Gminy. Dziwi ten fakt o tyle, że Gmina zaciąga kredyty na inwestycje infrastrukturalne.

Wszystkie pozostałe Uwagi mieszkańców złożone do planu nie zostały przyjęte, często przy niejasnym uzasadnieniu ze strony pracowników gminy np. uwaga dot. zobowiązania do retencji na terenie inwestycji została odrzucona, jako nieuzasadniona, gdyż Gmina w ramach zadania własnego już buduje kolektor (inwestor nie partycypuje w kosztach budowy, a jest głównym beneficjentem).

Wynik głosowania radnych na Komisji ma głos opiniodawczy i niewiążący. Radni mogą zmienić zdanie i głosować inaczej na sesji Rady Gminy. W związku z tym tak niezwykle ważne jest  przekonanie radnych do głosowania w interesie gminy i jej mieszkańców.