Relacja ze spotkania w Urzędzie Gminy w sprawie realizacji „Priorytetu lokalnego na 2011 r.”

W związku z trudnościami w uzyskaniu informacji o postępie prac i terminie realizacji zaplanowanego na 2011 rok „Priorytetu lokalnego”, zarząd osiedla zwrócił się do Wójta G. Wojtery i J. Świerkowskiego z prośbą o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania w/w sprawie.

Spotkanie miało miejsce 12.10.2011 o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt J. Świerkowski, kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego D. Moszczyńska,  spółkę gminną GCI reprezentowali: prezes T. Sosnowski i v-ce prezes M. Wątroba, spółkę gminną ZGK: prezes  W. Dolata, zarząd Os. Grzybowego reprezentowali: M. Salwa- Haibach i W. Majewski.

Na spotkaniu omówiono kwestie związane z realizacją „Priorytetu lokalnego na 2011 r.” dla Os. Grzybowego, w tym sporne kwestie dot. realizacji następnego etapu rozbudowy monitoringu.

Z wypowiedzi prezesa GCI wynikało, że przystępując do realizacji priorytetu lokalnego w 2010 r. nie zlecono opracowania kompleksowego projektu monitoringu, nie określono koncepcji ani kolejnych etapów realizacji tego przedsięwzięcia. Poprzedni zarząd został poinformowany, kiedy zwrócił się do GCI w tej sprawie, że  nie ma na dany moment możliwości technicznych  całodobowego zasilania kamer i kamery pracować będą wyłącznie w momencie włączania oświetlenia na osiedlu. Takie rozwiązanie zostało przez poprzedni zarząd zaakceptowane.

Brak zasilania  uniemożliwia  rozbudowę monitoringu na całym osiedlu i dowolne sytuowanie kamer.  Mimo, że Urząd Gminy oraz GCI znają problem  od półtora roku, nie podjęto dotychczas  działań,  nie przedstawiono kompleksowych rozwiązań  i  nie zlecono realizacji zadań.
W związku z powyższym, aby można było sensownie kontynuować prace w tym zakresie,  zarząd osiedla uważa, że koniecznym i priorytetowym jest przygotowanie najpierw infrastruktury,  która będzie umożliwiała całodobowe zasilanie systemu monitoringu, tak, aby monitoring rzeczywiście pracował w trybie ciągłym i rzeczywiście a nie fikcyjnie spełniał swoją funkcję z pożytkiem dla mieszkańców. Nie mniej nie ma możliwości technicznych i finansowych, aby do końca roku zasilanie całodobowe mogło funkcjonować na wszystkich ulicach.

Ze środków, którymi dysponujemy będzie możliwe wykonanie tzw. przepięcia, które umożliwi całodobowe zasilanie kamer na 2/3 osiedlowych ulic oraz  zainstalowanie nowych kamer w miejscach, gdzie zasilanie całodobowe będzie możliwe. Dwie kamery,  do chwili rozwiązania problemu z zasilaniem,  będą pracowały w dotychczasowym trybie. 

Pan Wójt zlecił GCI Sp. z o.o. przygotownie wymogów technicznych dot. w/w i w możliwie najkrótszym czasie zbierze oferty cenowe na wykonanie zlecenia.

Ze strony zarządu osiedla W. Majewski przygotował i przesłał do Wójta zestawienie firm, które zajmują się profesjonalnie monitoringiem.

Rozpoczęto prace związane z relizacją priorytetu ” zielonego”- aranżacja zieleni na Placu Grzybowym, wykonanie zadania Urząd Gminy zlecił gminnej spółce ZGK.

W związku z wieloletnimi zaniedbaniami w tym zakresie przeprowadzane są w pierwszej kolejności prace porządkowe, wymienione zostały kosze na śmieci, w betonowych bloczkach będą posadzone kwiaty sezonowe, na uporządkowanych skwerach pojawią się nowe nasadzenia.

Pani podinspektor J. Radomska, która przejęła realizację tego zadania z ramienia Urzędu Gminy, obiecała całoroczną opiekę nad zielenią na Placu Grzybowym.

Wkrótce zostanie zainstalowana na Placu Grzybowym również gablota informacyjna, w której znajdą się wszelkie gminne ogłoszenia kierowane do mieszkańców oraz informacje zarządu osiedla.

Czekamy zatem na efekty!

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI / 223 / 2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2008 r.w sprawie priorytetu lokalnego

§ 3.

1. Priorytet lokalny w jednostce realizowany jest przez Urząd Gminy.

2. Organ wykonawczy jednostki lub jego przewodniczący, może uczestniczyć w akceptacji projektów technicznych realizowanego priorytetu lokalnego, oraz w odbiorze tych zadań.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.