Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

GOAP Info

Zgromadzenie Związku Międzygminnego

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przyjęło stawkę 12 zł od osoby

 

  • W Poznaniu i 9 sąsiednich gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca i uwzględnieniu zastosowania metody degresywnej, a za odpady zbierane nieselektywnie 20,00 zł bez możliwości  degresji – zdecydowało Zgromadzenie ZM GOAP podczas posiedzenia 12 marca br. 
  • Zróżnicowanie wysokości stawki opłaty w oparciu o metodę degresywności oznacza, że w gospodarstwach domowych liczących do trzech członków każda osoba płaci 100 proc. stawki podstawowej, w gospodarstwie 4-osobowym stawka dla każdego członka wyniesie 95 proc., w 5-osobowym – 90 proc., w 6-osobowym – 85 proc., 7-osobowym – 80 proc. itd. W gospodarstwach 13-osobowych i liczniejszych stawka dla każdej osoby wyniesie 50 proc.
  • Na obszarze ZM GOAP utworzone zostaną 23 sektory, w tym 12 w gminach (po dwa sektory powstaną w Czerwonaku, Murowanej Goślinie i Swarzędzu). Poznań podzielono na 11 sektorów w oparciu o granice jednostek pomocniczych miasta, w tym 4 obejmują tereny największych spółdzielni mieszkaniowych: Grunwaldu, Piątkowa, Rataj oraz Winograd. Podział obszaru Związku pozwoli na zapewnienie konkurencyjności na rynku usług i umożliwi szerszy udział firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, a także zoptymalizuje ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapewni sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu.
  • Właściciele obowiązani są złożyć do 3 czerwca br. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji zatwierdziło Zgromadzenie i będą one dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku.
  • Zgromadzenie przyjęło regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP. Obejmuje on wszystkich właścicieli nieruchomości oraz określa szczegółowe zasady gospodarowania odpadami, w tym ich segregowania i odbioru.
  • Wnoszone przez mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku będą przeznaczane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, budowę i utrzymanie punktów selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.
  • Na terenie ZM GOAP mieszka ponad 740 tysięcy osób, które rocznie wytwarzają około 290 tysięcy ton odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami zapewni redukcję masy biodegradowalnych odpadów trafiających na składowiska oraz uzyskanie określonych w ustawie poziomów  recyklingu i odzysku odpadów.

________________________________

Dział Edukacji i Promocji ZM GOAP

Poznań, 12 marca 2013r.