Rozłam w ZM GOAP!

Radni Suchego Lasu podjęli na ost. sesji 27.06.2013 r. uchwałę o wystąpieniu ze Związku:

http://witryna.suchylas.pl/pl/strefa-urzedu/2013-02-15-13-27-18/item/2856-gmina-wyst%C4%99puje-ze-zwi%C4%85zku-mi%C4%99dzygminnego-goap.html,  w związku z nowelizacją ustawy nakazującą oddać do związku przychody z wysypiska znajdującego się na terenie związku.