Relacja

Relacja z posiedzenia Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych dot. wydania opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Grzybowym.

Całość relacji video z Posiedzenia połączonych Komisji znajdziecie Państwo na: http://www.youtube.com/playlist?list=PLULm04KMr0qcsSAI7wVMKD0yIDcgy8Xj_&feature=em-share_playlist_user

14 października 2013 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, dot. wydanie opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu na Os. Grzybowym. W posiedzeniu oprócz Wójta i radnych uczestniczyli członkowie Zarządu Osiedla Grzybowego, członkowie Komisji Komunalnej przy Zarządzie Osiedla oraz grupa mieszkańców. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych R. Tasarz. Przewodniczący R. Tasarz odmówił przedstawienia Prezentacji, którą specjalnie na to spotkanie przygotował p. prof. T. Błaszczyński. Poinformował natomiast, że radni otrzymali od gminy wszystkie potrzebne do wydania opinii materiały. Natomiast przez cały czas trwania posiedzenia nie zdołaliśmy się dowiedzieć, jakie materiały radni otrzymali. Zebranie miało przebieg odbiegający od standardów samorządowych i merytorycznej dyskusji. Bez żadnego wprowadzenia poproszono obecnych mieszkańców Osiedla Grzybowego o uzasadnienie stanowiska dot. uspokojenia ruchu na os. Grzybowym, pomimo, że w dokumentach (pisma w sprawie do Wójta, Uchwały Zebrań Osiedlowych Mieszkańców, Protokoły z Zebrań Osiedlowych) stanowisko mieszkańców i Zarządu Osiedla zostało jednoznacznie przedstawione! Pan Rafał Przybył, przewodniczący Komisji Komunalnej przy Zarządzie Osiedla Grzybowego, przedstawił sytuację oraz przebieg dotychczasowych starań mieszkańców o uspokojenie ruchu na Osiedlu Grzybowym i w Suchym Lesie. Uspokojenie ruchu na Grzybowym siłą rzeczy wpłynęłoby na znaczne ograniczenie ruchu tranzytowego również w Suchym Lesie, na ul. Powstańców Wielkopolskich i Szkółkarskiej, i przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Suchego Lasu. Żadne argumenty padające z naszej strony nie były rozważane i analizowane. Z przykrością należy dodać, że niektóre słowa radnych skierowane pod adresem mieszkańców Osiedla Grzybowego były po prostu obraźliwe np. „ …wam jeszcze tylko szumu morza brakuje… ”, a pytania przez nas zadawane zbywano ogólnikowymi odpowiedziami, np. „ …że na sprawę należy spojrzeć szerzej… ”. Nie było merytorycznej dyskusji o problemie. Stanowisko Wójta i jego dotychczasowe działania a naszej sprawie nie są jasne, tym bardziej, że decyzyjność w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Grzybowym leży w wyłącznej kompetencji Wójta Gminy i opinia radnych nie jest wymagana. Należy jeszcze raz podkreślić, że opinia Starosty jest przychylna i że Starosta w odpowiedzi prosi o poszerzoną analizę ruchu samochodowego i pieszego. Zdziwienie i zastanowienie musi budzi fakt, że Wójt wystosował do GDDKiA prośbę o wydanie opinii przez te instytucję. W jakim celu, skoro GDDKiA w sprawie uspokojenia ruchu na Os. Grzybowym nie ma nic do rzeczy? Z wielką przykrością informujemy, że podczas posiedzenia Wójt mijał się z prawdą i wprowadzał radnych w błąd mówiąc, że Wariant IIa Projektu Uspokojenia Ruchu na Os. Grzybowym był wypracowany „ad hoc” na Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców, a nie był wynikiem pracy niezależnych konsultantów z firmy DHV, co jest nieprawdą. Wariant IIa został przedstawiony w Prezentacji firmy DHV na Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców 18.04.2013 r. i jest integralną częścią całości wykonanego i zapłaconego prze Gminę Projektu. Wójt sugerował działania poza jego plecami i twierdził, że Zarząd Osiedla wystosował pismo – odpowiedź do Starosty, co nie jest prawdą. Zarząd na spotkaniu z Wójtem w dniu 04.09.2013 r. przedstawił wyłącznie w ramach pomocy Wójtowi propozycję pisma – odpowiedzi dla Starosty. Swoje stanowisko Wójt określił jako „ostrożne i sceptyczne”, „ …nie chcę podejmować decyzji o amputacji nogi, skoro można ją jeszcze leczyć… ” by cokolwiek teraz robić w sprawie uspokojenia ruchu. Na zadane wprost pytania o wyjaśnienie charakteru i źródła swojego sceptycyzmu, Wójt nie udzielił jasnej i konkretnej odpowiedzi. Badanie natężenia ruchu i wszelkie analizy mają być kontynuowane po otwarciu Leroy Merlin oraz uruchomieniu zachodniej obwodnicy Poznania. Członkowie połączonych Komisji zaprezentowali stanowiska niechętne sprawie, którą zresztą, ku zdumieniu obecnych na posiedzeniu mieszkańców, określano jako zamknięcie wjazdu na osiedle od ulicy Złotnickiej, a nie jako realizacja Uchwały Zebrania Osiedlowego Mieszkańców os. Grzybowego z dnia 18.04.2013 r. i Wariantu IIa Projektu uspokojenia ruchu, który został wykonany w ramach Priorytetu na 2012 r. Wójt nie chce realizować Wariantu IIa Projektu Uspokojenia Ruchu dla os. Grzybowego, mimo jednoznacznych wskazań wynikających z analizy DHV, że ten wariant jest rozwiązaniem najtańszym i najbardziej optymalnym. Radny K. Pilas zaproponował w sprawie uspokojenia ruchu na os. Grzybowym przeprowadzenie konsultacji społecznych i taki wniosek komisje przyjęły, nie określając jednak na jakich zasadach będą przeprowadzone. Wypowiedzi radnych jasno wskazują, że mieszkańcy Osiedla Grzybowego uważani są za tych, którzy domagają się szczególnych praw i względów. Odnosimy wrażenie wręcz celowego antagonizowania ludzi mieszkających w różnych rejonach naszej gminy. Jednoznaczny jest brak woli Wójta do pozytywnego rozwiązania problemu ruchu tranzytowego na os. Grzybowym i w Suchym Lesie.

Dziwi nas również fakt, że nasi radni osiedlowi (St. Wróbel i A. Rakowski), przez tyle lat nie zdołali skutecznie przedstawić problemu mieszkańców związanego z nadmiernym ruchem, co wiąże się przede wszystkim z pogorszeniem bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego dzieci i dorosłych, hałasem oraz zanieczyszczeniem otoczenia spalinami. Wydawałoby się, że akurat dla Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych rozwiązanie takiego problemu winno być priorytetem.

Należy podkreślić, że spotkanie nie było debatą nad tym, co zrobić, by drogi Suchego Lasu i Os. Grzybowego nie stały się drogą tranzytową dla Leroy Merlin, zamiast tego padały nieistotne wypowiedzi o tym, kto i którędy chce jeździć (pan radny Rewers chce jeździć na skróty, zamknięcie Sosnowej i Muchomorowej uniemożliwi dojazd do miasta mieszkańcom ościennych miejscowości, a pan Vice Wójt Świerkowski nie życzy sobie zamykania dróg publicznych).

Wójt podkreślił, że Leroy Merlin też ma prawa jako podmiot gospodarczy. Natomiast nie powiedział nic na temat praw mieszkańców i obywateli płacących w tej Gminie podatki do budżetu. Wójtowi zależy, aby mieszkańcy Grzybowego mieli możliwość, jako klienci , dojazdu do Leroy Merlin!

Wnioski: spotkanie i dyskusja uświadomiły nam, że stanowisko i decyzje wiadome były z góry. Na nic kosztowne analizy, merytoryczne argumenty, opracowania fachowców, odwoływanie się do rzeczy oczywistych, jasnych dla każdego, kto rozumie zagadnienie i sprawy mieszkańców. Prawa mieszkańców są ignorowane, a problemy dla mieszkańców bardzo ważne nie są rozwiązywane, lecz omijane i dyskredytowane.

Czas uzmysłowić władzom, że istniejący i narastający problem ruchu samochodowego w Gminie, po otwarciu Leroy Merlin oraz realizacji kolejnych inwestycji w najbliższym okresie, będzie jeszcze bardziej widoczny i palący. Radni staną przed problemem fatalnej sytuacji komunikacyjnej i problemem bezpieczeństwa, które sami, poprzez nierozważne decyzje dot. planowania przestrzennego i gospodarkę terenami, stworzyli.

Już nie tylko mieszkańcy Grzybowego mają dosyć nie swoich samochodów!

W naszym rozumieniu praca Wójta, radnych i urzędników gminy to służba dla społeczności, która ich wybrała i pośrednio zatrudniła. Bulwersującym jest fakt, że trzeba zabiegać, walczyć i tłumaczyć to, co powinno być u nas w dzisiejszych czasach standardem i oczywistością. Nie tworzy się strefy zamieszkania i strefy przemysłowo-handlowej w takiej bliskości, jak to ma miejsce w Suchym Lesie, przy braku alternatywnych wariantów komunikacyjnych.. NIC nie tłumaczy tego rodzaju decyzji! Nie można również zrozumieć i pogodzić się z tym, że dyskredytuje się rozwiązania, które skutki błędnych decyzji przynajmniej ograniczają. Mieszkańcy od lat skarżą się na uciążliwości ruchu tranzytowego przez osiedle i od lat nie mogą doprosić rozwiązania problemu.

Całość relacji video z Posiedzenia połączonych Komisji znajdziecie Państwo na: http://www.youtube.com/playlist?list=PLULm04KMr0qcsSAI7wVMKD0yIDcgy8Xj_&feature=em-share_playlist_user

Opracowali: W. Stefańska, R. Przybył, T. Błaszczyński, G. Niewiadomski