Info- Wybory Samorządowe 2014

Wszelkie informacje wyborcze dot. Wyborów Samorządowych 2014 w naszej gminie znajdziecie Państwo bip.suchylas.pl w zakładce WYBORY

Wpisanie do rejestru wyborców- dla osób, które nie są zameldowane na os. Grzybowym!

Można  złożyć wniosek o dopisanie do REJESTRU wyborców, jeżeli zamieszkujemy na terenie osiedla ale zameldowani jesteśmy gdzie indziej. W tym celu należy pobrać ze storny internetowej 2 formularze, wypełnić i zanieść do Urzędu Gminy.

Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu. Do wniosku należy dołączyć:

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek  Do wniosku muszą być załączone:

– kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

– pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uzyskanie wpisu do rejestru wyborców:

formularze:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcow obywateli polskich (1)

2. _deklaracja_do_wniosku