Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – WAŻNE !

Użytkowanie wieczyste

Pan Przewodniczący Jarosław Dudkiewicz

W celu przypomnienia poniższej informacji mieszkańcom Osiedla Grzybowego.

Na podstawie art. 1, art. 4, ust. 4, art. 7, art. 9 ust. 3,ust. 3a, art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa przekształciły się z mocy prawa w prawo własności.

W odniesieniu do powyższej ustawy, podczas V sesji Rady Gminy Suchy Las w dniu 21 lutego 2019 r., radni podjęli uchwałę Nr V/78/19 Rady Gminy Suchy Las, w sprawie warunków udzielenia wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o podwyższeniu do wysokości 90%.

Uchwała Rady Gminy Suchy Las skutkowała wydaniem zarządzenia Nr 247/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. o podwyższeniu do 90% stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej.

W związku z powyższym, mieszkańcom Gminy Suchy Las przysługuje 90% bonifikata za jednorazową opłatę przekształceniową, którą po otrzymaniu ze Starostwa Poznańskiego zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należy wnieść w określonym terminie, który niebawem upływa.

 

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Poznaniu , Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych ul. Słowackiego 8, pok. 442 lub tel.: 618410732.

 

Pozdrawiam

Włodzimierz Majewski

 

WNIOSEK O WYDANIE ZASWIADCZENIA

…………………………………………………………………

(imię i  nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców/nazwa firmy)  

……………………………………………………………..

(adres korespondencyjny wnioskodawcy(ów)/siedziba firmy)

……………………………………………………………..

(adres korespondencyjny wnioskodawcy(ów)/siedziba firmy) ……………………………………………………………..

(nr telefonu)

………………………………………………………….. r.

                                          (miejscowość, data)

  Starosta Poznański

(Wydział Nieruchomości)

ul. Słowackiego 8

60-823 Poznań

 

                                     

Wniosek o wydanie Zaświadczenia

potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów [Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm].

 

 1. Wnoszę (wnosimy) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, położonej w ………………………………………… przy ulicy ………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………….……….….,

oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb ………………………………………………………………….., arkusz mapy …………………., działka (działki) nr …………………………………………………………………..…..…………….. o powierzchni ………………..………….….,

zapisanej w księdze wieczystej KW nr ……………………………………………………………………………..………………………………….,

prowadzonej przez Sąd Rejonowy ………………………………………………………………………………………………………………………., w udziale wynoszącym …………………………………………………… części .

 1. Dane osobowe wnioskodawcy(ów) – część A wypełniają osoby fizyczne, część B – osoby prawne:
  1. osoby fizyczne:

 

………………..………………………………………….                   ………………..………………………………………….

(imię i nazwisko)                                                                                         (imię i nazwisko)

 

………………..………………………………………….                   ………………..………………………………………….

(imiona rodziców)                                                                                         (imiona rodziców)

 

………………..………………………………………….                   ………………..………………………………………….

(miejsce zamieszkania)                                                                                            (miejsce zamieszkania)

 

………………..………………………………………….                   ………………..………………………………………….

(miejsce zamieszkania)                                                                                             (miejsce zamieszkania)

………………..………………………………………….                   ………………..………………………………………….

(PESEL)                                                                                                                    (PESEL)

………………..………………………………………….                   ………………..………………………………………….

(obywatelstwo)                                                                                               (obywatelstwo)

 

 1. osoby prawne:

 

………………..………………………………………….………………..………………………………………….………………..………………
(pełna nazwa firmy)

 

………………..………………………………………….………………..………………………………………….………………..……………
(siedziba)

 

………………..………………………………………….………………..………………………………………….………………..………………

(REGON)

 

 

 • Oświadczam ponadto, że :

 

 • nie jestem przedsiębiorcą

 

 • jestem przedsiębiorcą

 

[pojęcie przedsiębiorcy obejmuje wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.

Przez działalność gospodarczą należy rozumieć (zgodnie z orzecznictwem TSUE) oferowanie towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
Nie ma również znaczenia, jak dana działalność jest kwalifikowana w prawie krajowym)].

 

(zaznaczyć właściwy p)

 

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez okres …………… lat***.

 

 

 1. Nieruchomość będącą przedmiotem przekształcenia nabyłem/nabyłam w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, NIP ……………………………….….………………………………………, REGON …………..…………………………………….………………………, KRS ……………………………….….………………………………………. .
 2. Na nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia prowadzę działalność gospodarczą …………………………. ………………………………………………………………………………………, NIP ……………………………….….………………………………………, REGON …………..…………………………………….………………………, KRS ……………………………….….………………………………………. .
 3. Na nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia zarejestrowana działalność gospodarcza ……………..…. ………………………………………………………………………………………, NIP ……………………………….….………………………………………, REGON …………..…………………………………….………………………, KRS ……………………………….….………………………………………. .

 

 

 

 1. Opłatę przekształceniową będę uiszczać (zaznaczyć właściwy p):

 

 • w 20 ratach rocznych,
 • w kwocie jednorazowej.

 

 1. W związku z wniesieniem opłaty jednorazowej za przekształcenie wnoszę (wnosimy) o udzielenie bonifikaty, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy * (zaznaczyć właściwy p):

 

¨  tak                                  ¨ nie

 

 1. Oświadczam, że uiściłem/uiściłam opłatę skarbową w wysokości 50,00 złotych – zgodnie z ustawą z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) – część II ust. 20a załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

 

 • Świadomy (świadomi) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań [w zakresie określonym w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.]** oświadczam, że podane wyżej informacje oraz przedłożone dokumenty są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

……………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………..                               

(data i podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców)

 

 

 

* W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

** (Art. 233. § 1. Kk : Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.)

 

*** Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1%, albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

6b. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, z uwzględnieniem art. 14, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat. Właściwy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego oświadczenia.