Wyjaśnienia Starostwa w kwestii zmiany wieczystego użytkowania

Szanowny Panie,

Nawiązując do wpisu opublikowanego w dniu 2 grudnia 2019 r. na stronie internetowej https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com, pt.: „Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – WAŻNE !” uprzejmie informuję, iż zamieszczone tam informacje są nieaktualne.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów [tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.]: „Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 7 ust. 8” (tj. pisemnej informacji o wysokości opłaty jednorazowej, udzielanej przez właściwy organ w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji wniesienia opłaty jednorazowej).

Z uwagi na powyższe nie ma konieczności składania wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w trybie wyżej cytowanej ustawy przez osoby, które jeszcze takiego zaświadczenia nie otrzymały, aby zachować prawo do bonifikaty 90 % od opłaty jednorazowej za przekształcenie.

Dodatkowo w opublikowanym wpisie nie zawarto informacji, że od wniosku  o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł, zgodnie z częścią II ust. 20a załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.].

Z poważaniem

Joanna Sobkowiak-Pałasz

Wydział Nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

tel. (61) 618410732, email: joanna.sobkowiak-palasz@powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl