Konkurs na zagospodarowanie Polany – Odpowiedzi na zapytanie oferenta

Jaki jest planowany budżet i termin realizacji?

              – generalnie budżet realizacji zadania zagospodarowania polany nie jest określony. Zakładamy, że w tym roku powstaną docelowe rozwiązania projektowe – na które środki są zabezpieczone w tym roku – i to określi planowany budżet zadania, realizowanego w ramach tzw. Zadania Lokalnego (byćmoże z pozyskaniem środków zewnętrznych) na kolejny rok lub kolejne lata – określenie wstępnego budżetu jest także elementem oceny pracy konkursowej, proponowana optymalna cena w stosunku do atrakcyjnego pomysłu będzie brana pod uwagę przy ocenie pracy;

Czy teren  – docelowo – ma być ogrodzony?

              – nie jest przewidziane ogrodzenie terenu, choć zależy to od pomysłodawców;

Czy elementy małej architektury (np. lampy) mają być spójne z placem zabaw i parkiem przy ul. Szkółkarskiej?

               – bezpośrednio nie braliśmy tego pod uwagę, z pewnością warto wziąć pod         uwagę niepowtarzalność rozwiązań w stosunku do pobliskiego placu zabaw.

Czy polanę przecinają jakieś ścieżki, wydeptane dróżki itd.? czy w projekcie należy uwzględnić ciągi piesze (lub inne), a jeśli tak, to skąd i dokąd?

              – nie ma takich ścieżek – faktem jest, że przez polanę większość okolicznych mieszkańców udają się spacerowo w kierunku ścieżek przebiegających przez sąsiedzki zagajnik i ten element powinno sie wziąć pod uwagę;

O zachowanie jakich konkretnie kompozycji układów zieleni chodzi?

             – jest to sugestia związana z otaczającą roślinnością sąsiedniego lasku – zagajnika;

Czy została wykonana inwentaryzacja drzew znajdujących się na obszarze działki nr514? Czy planowana jest jakaś wycinka?

– na terenie działki nr 514 nie ma żadnych drzew , ewentualne uporządkowanie wiatrołomów na styku z sąsiedztwem lasku, będzie realizowane przez gospodarza Lasy Państwowe;

Czy koncepcja zagospodarowania polany powinna obejmować także przydrożne pasy zieleni (po obu stronach ulic), czyli faktyczny obszar polany?

– przedmiotem Konkursu jest zagospodarowanie samej polany; ewentualne sugestie krajobrazowe w koncepcji wykraczające poza ten obszar mogą być traktowane jako sugestie dla właściwego projektu;

Proszę o scharakteryzowanie społeczności oraz wskazanie, jak duże imprezy są lub będą organizowane?

– społeczność osiedla grzybowego (w tym roku obchodzimy 25 lat) to ok. 1,5 tyś mieszkańców, przy czym zakładamy, że na różnego typu imprezach integracyjnych będą też brały udział osoby z sąsiednich rejonów; w czasie dotychczasowych imprez (np. sprzątanie osiedla i lasku z ogniskiem, konkursy ekologiczne) gromadziło się ok. 150-200 osób; społeczność naszego osiedla jest relatywnie młoda; w czasie różnego rodzaju imprez obserwujemy co raz więcej młodych rodzin z małymi dziećmi a jednocześnie pierwsi mieszkańcy wchodzą w wiek senioralny;  zakładamy, że nowe zagospodarowanie tego terenu stanie się atrakcją na spędzanie wolnego czasu dla różnych grup wiekowych, seniorów, młodzieży (np. dostępność sieci) etc. przy jednoczesnej integracyjnej roli takich spotkań;

Czy wymagane jest zaplecze sanitarne? 

– nie zakładane było tego typu wyposażenie – w przypadku ewentualnych większych imprez raczej wynajmowany byłby serwis zewnętrzny.

3.02.2019