Praca Urzędu Gminy w okresie kwarantanny

W związku z przepisami § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) informujemy, że od dnia 17 marca br. do odwołania wprowadzamy w Urzędzie Gminy Suchy Las zmienione zasady obsługi Interesantów.

Z dniem 17 marca br. zamykamy swobodny dostęp do Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy. Korespondencję do Urzędu Gminy należy zostawić w skrzynce znajdującej się na ścianie budynku, po lewej stronie od głównych drzwi wejściowych przy ul. Szkolnej. Wstęp do Urzędu Gminy możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z właściwym pracownikiem merytorycznym.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub listownie.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z pracownikami Urzędu, podajemy dodatkowe informacje:

Referat Bezpieczeństwa
Tel. 61 8926-516

2.Referat Promocji Gminy

Następujące wnioski można przesyłać drogą mailową na adresy:
promocja@suchylas.pl oraz b.stachowiak@suchylas.pl

– w sprawie zamieszczania artykułów i reklam w „Gazecie Sucholeskiej”
– wnioski o możliwość stosowania symboli gminnych m.in. przy udzielaniu patronatu honorowego Wójta Gminy Suchy Las, jednocześnie informujemy, że aktualnie istnieje zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez masowych do 25 marca br.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z Referatem Promocji Gminy

– kierownik referatu Paweł Andrzejewski tel. 61 8926-287

3. Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Telefon: 61 8926 275, 61 8926 274

4. Referat Informacji Przestrzennej i Architektury

We wszystkich sprawach prowadzonych w Referacie Informacji Przestrzennej i Architektury prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 89 26 517 albo na adres e-mailowy: milosz.strejczyk@suchylas.pl

Dostęp strony do akt postępowania administracyjnego z zakresu decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

5. Gminna Pracownia Urbanistyczna

Informacje dotyczące planowania przestrzennego można uzyskać pod numerem 61 8926-509.

6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

– opłaty adiacenckie i planistyczne, tel. 61-8926-281, 61-8926-296
e-mail: agata.schmidt@suchylas.pl; katarzyna.zawistowska@suchylas.pl

– odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy, tel. 61-8926-296,
e-mail: katarzyna.zawistowska@suchylas.pl

– podziały nieruchomości, tel. 61-8926-267,
e-mail: joanna.lukasik@suchylas.pl

– najmy, dzierżawy gruntów, sprzedaż nieruchomości, tel. 61-8926-267,
e-mail: weronika.kowalska@suchylas.pl

– najmy, dzierżawy lokali tel. 61-8926-265
e-mail: tomasz.lisowski@suchylas.pl

– pozostałe sprawy z zakresu działalności GN tel. 61- 8926-291, 61-8926-265
e-mail: agnieszka.serafin@suchylas.pl; tomasz.lisowski@suchylas.pl

7. Referat Budowlano Inwestycyjny

Sprawy dotyczące prowadzonych inwestycji zaleca się zgłaszać telefonicznie, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

Wnioski dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy zeskanować oraz przesłać drogą elektroniczną, a oryginały wysłać pocztą tradycyjną.

Numery kontaktowe do Referatu Budowlano-Inwestycyjnego znajdują się na stronie http://bip.suchylas.pl/154/referat-budowlano-inwestycyjny/

Mail: szczesna.aurelia@suchylas.pl, lub juszczuk.tomasz@suchylas.pl

8. Referat Ochrony Środowiska

W sprawach dotyczących ochrony środowiska zaleca się kontaktować telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wnioski dotyczące udziału w programie likwidacji azbestu i wycinki drzew oraz deklaracje związane z odpadami komunalnymi zaleca się składać za pomocą poczty elektronicznej, a oryginały przesłać pocztą tradycyjną.

Numery kontaktowe do Referatu Ochrony Środowiska znajdują się na stronie http://bip.suchylas.pl/26/referat-ochrony-srodowiska/
e-mail : orczewski.wieslaw@suchylas.pl

9. Referat Komunalny

Kierownik referatu Justyna Radomska
tel. 61 8926-262, 61 8926-503 mail: radomska.justyna@suchylas.pl

Zakres spraw, w których można się kontaktować:

bieżące utrzymanie dróg
wydawanie decyzji: o zajęciu pasa drogowego, lokalizacji i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg gminnych, lokalizacji zjazdów
wydawania zgody na poruszanie się pojazdami o tonażu powyżej 3,5 tony po drogach gminnych,
organizacji ruchu – rozwiązań komunikacyjnych
utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg
inne prace komunalne
10. Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzin, zgonów. Telefon w celu umówienia osobistej wizyty: 61 8926-277 lub poprzez Biuro Obsługi Interesantów: 61 8926-250.

11. Wydział Organizacyjny

Sprawy możliwe do załatwienia przez internet składane poprzez platformę e-puap (warunek konieczny posiadanie profilu zaufanego)

Ewidencja ludności (tel. 61 89 26 278) :

– wniosek o dowód osobisty

– wniosek o zameldowanie, wymeldowanie

– wniosek o udostępnienie danych

– wniosek o wydanie zaświadczenia

Podobnie w działalności gospodarczej przedsiębiorca może samodzielnie złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej logując się na stronie https://wws.ceidg.gov.pl/ profilem zaufanym i podpisując wniosek profilem.

Tel. w sprawach działalności gospodarczej 61 89 26 284

12. Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Kierownik Referatu Rafał Urbaniak – 61-8926-253

13. Referat Oświaty i Sportu

Informacje dotyczące oświaty i organizacji sportu w gminie można uzyskać pod numerem telefonu 61 8926-279

14. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Współpracy z Organizacjami

W sprawach dotyczących działalności Biura można kontaktować się pod numerami 61 8926-256, 61 8926-511.

Pozostałe numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe do pracowników Urzędu Gminy znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las / Urząd Gminy Suchy Las / Wydziały, Referaty, Samodzielne stanowiska

Przepraszamy za utrudnienia, dziękujemy za wyrozumiałość. Wprowadzone zasady służyć mają przede wszystkim bezpieczeństwu Mieszkańców i Klientów naszego Urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji.