Finansowanie półkolonii przez Gminę SL

 

Treść WAŻNY KOMUNIKAT na czerwonym tle z mapą gminy

W związku z zapytaniami dotyczącymi organizacji lub współfinansowania przez Gminę Suchy Las w okresie wakacji letnich 2020 r. form wypoczynku dzieci i młodzieży, uprzejmie informuję, że Gmina Suchy Las nie będzie organizowała ani dofinansowywała organizacji letnich półkolonii w 2020 r.

Obejmuje to również udzielanie dotacji przez Gminę organizacjom pozarządowym w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Powyższa decyzja spowodowana jest przede wszystkim obowiązującym na terenie RP stanem epidemii, dotyczącym ogólnoświatowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Obecnie panująca w naszym kraju, a szczególnie w naszym województwie sytuacja epidemiologiczna budzi wiele pytań i niepewności. Wydaje się, że organizowanie zbiorowych form wypoczynku w aktualnej sytuacji może wiązać się z pewnym ryzykiem dla ich uczestników. Wyeliminowanie tego ryzyka może okazać się niemożliwe nawet przy wypełnieniu przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy
z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę występujące zagrożenia, nasuwające
się wątpliwości, dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną oraz zamiar uniknięcia ewentualnego ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusa SARS-CoV-2 podjąłem powyższą decyzję.

Ponadto, chciałbym zaznaczyć, że aktualna trudna sytuacja finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, w tym samorządu Gminy Suchy Las nakłada jeszcze bardziej niż zwykle konieczność oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Wójt Gminy Suchy Las