Komunikat zarządu województwa o zanieczyszczeniu powietrza

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

 i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 25.03.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Szamotułach przy ul. Kołłątaja (WpSzamotuMOB): 113 µg/m3.
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat szamotulski.
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 91 664.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 26.03.2021 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 26.03.2021 r. do godz. 24.00 dnia  26.03.2021 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 26.03.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych meteorologicznych oraz wyników pomiarów na stacjach w Mosinie (WpMosinaCzer), Szamotułach (WpSzamotuMOB), Poznaniu (WpPoznPolank, WpPoznDabrow), Borówcu (WpBoroDrapal), Kaliszu (WpKaliSawick) i Pleszewie (WpPleszAlMic).
Dzień 26.03.2021 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.03.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat szamotulski i poznański.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 26.03.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary powiatów wymienionych powyżej: 490 936.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta Poznań i Kalisz oraz powiaty poznański i pleszewski .

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 29.10.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast i powiatów wymienionych powyżej: 1 097 993.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności Ogół ludności:

– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

– nie wietrz pomieszczeń,

– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

–   unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

–   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

–   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–   nie wietrz pomieszczeń,

–   nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

– stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych ·      Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych będących integralną częścią Programów Ochrony Powietrza: https://bip.umww.pl/292—k_91—k_programy

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 26.03.2021 r. godz. 8:00
Podstawa prawna ·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych ·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

 Tytuł Uwaga! SMOG
Skrót W dniu 26 marca na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień 26.03.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat poznański oraz szamotulski.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.