Uwagi do projektu MPZP rejon ul. Złotnickiej -Sosnowej

31 marca minął termin składania uwag dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Złotnickiej i Sosnowej. Jest to teren bezpośrednio graniczący z Os. Grzybowym, zatem w naturalny sposób budzi zainteresowanie nas, mieszkańców osiedla. Z przeprowadzonych rozmów z włodarzami i mieszkańcami Jelonka oraz Os Grzybowego, wynika jednoznacznie, że dominuje nurt troski o kwestie komunikacyjne i logistykę tego terenu w sytuacji, kiedy pojawi się tam nowa zabudowa mieszkaniowa. Wypracowaliśmy wspólne stanowisko, które zostało spisane w postaci wniosku, zawierającego 6 uwag do projektu. Wniosek taki złożyłam również ja jako radna z Os. Grzybowego oraz p. Przewodnicząca RG, Anna Ankiewicz. Za najistotniejsze uznaliśmy ograniczenie powierzchni działek oraz wskazanie sposobu na odcięcie możliwości przejazdu z ul. Brzozowej do Złotnickiej. Liczymy na to, że nasze uwagi spotkają się z przychylnością p. Wójta i radnych.

Iwona Koźlicka, Radna