Autobus na osiedlu? – spotkanie z Wójtem

Komunikat w sprawie spotkania z Wójtem w kwestii linii autobusowej na osiedlu.

Spotkanie odbyło się w wyniku dyskusji z mieszkańcami w dn. 11 sierpnia i deklaracji Wójta, złożonej zebranym o  możliwych korektach zarówno w realizacji tego pomysłu jak również w zakresie zgłaszanych problemów z organizacją ruchu na osiedlu.

Na spotkaniu z Wójtem (20.08) ostatecznie byli obecni szefowa Rady Gminy Anna Ankiewicz, radna Iwona Koźlicka, przedstawiciele zarządu osiedla Andrzej Wielgosz i Jarosław Dudkiewicz.

1/ Wójt oświadczył, że decyzja o wprowadzeniu linii autobusowej na osiedle jest wypracowana w ramach ZTM i rozpoczęcie kursowania linii nr 901 nastąpi od 1 października br. , ale są możliwe korekty w organizacji ruchu, które będą następować w zależności od analizy skutków wprowadzonych zmian.

2/ Zarząd osiedla przypomniał główne uwagi mieszkańców z 11.08 br., wyrażone także na piśmie do  Wójta. Zaproponowano także rozważenie zmiany trasy autobusu tak by linia w obu kierunkach została „rozbita” na dwie trasy oraz by można było wprowadzić „jednokierunkowość” na odcinku ul. Muchomorowej. Przypomniano o kłopotach z ciasnym parkowaniem na placu grzybowym, problemami z honorowaniem zasady „prawej ręki”, nadmiernym ruchem tranzytowym. Wspomniano także o uwagach mieszkańców Jelonka co do pomysłu autobusu.

3/ Wójt przekazał pierwsze nowe zmiany: nie będą naklejane dodatkowe pasy spowalniające (ze względu na generowany hałas), wprowadzona będzie dodatkowa szykana pozioma w okolicy boiska; na początku 2022 r. nastąpi „waluacja” efektów wprowadzenia linii (frekwencja i wykorzystanie taboru). Wspomniał także o staraniach by na linie 901 skierować nowe mniejsze autobusy elektryczne (przetarg) – 16 miejsc siedzących. Wójt jednakże zwrócił tylko uwagę na problemy techniczne z obsługą takich autobusów.

4/ Padło stwierdzenie, że do urzędu wpływały głosy o potrzebie skomunikowania osiedla ze szkołami w SL oraz osób starszych z osiedla, które mogły by dojeżdżać w obie strony.

5/ Przedstawiciele zarządu i obie radne zwróciły uwagę, że problem zalewania obu ulic w czasie ulewnych deszczy nie może dłużej czekać na rozwiązanie. Deklaracja Wójta: ul. Muchomorowa zostanie rozwiązana  w trybie remontowanym (przez ZGK) w tym roku a ul. Sosnowa będzie analizowana w tym roku projektowo.

6/ W dyskusji o lokalizacji przystanków zwrócono uwagę, że nastąpią też korekty w lokalizacji przystanku na ul. Muchomorowej za sugestią pisma mieszkanki w jego sąsiedztwie (zapewnienie wjazdu ). Na wniosek zarządu zostaną także uratowane rosnące wieloletnie  krzaki – zdjęcia (przesadzenie w rejon skweru Muchomorowa/ Jaskółcza). W przypadku przystanku przy boisku nastąpi przesunięcie bramy wjazdowej na teren boiska.

6/ Poruszono także temat ponownego wyłożenia MPZP rejonu Jelonka (Sosnowa/  Złotnicka) i ponowne obawy mieszkańców o wzrost ruchu na Sosnowej w przypadku pozostawienia skomunikowania ul. Brzozowej z drogą serwisową. Zarząd zgłosi ponownie wniosek do planu w tej sprawie (pierwszy raz wniosek składano w marcu).

Kończąc spotkanie Wójt zadeklarował pisemne odpowiedzi na złożone pismo zarządu (po spotkaniu 11 sierpnia) jeszcze przed Zebraniem Mieszkańców w dn. 13 września br.

J.Dudkiewicz