Zebranie zarządu – protokół 17.08.2021

Protokół – Zebranie Zarządu Osiedla Grzybowego

wtorek   17.08.2021

Lista obecności: Zebranie odbyło się przy obecności 7 członków zarządu i przewodniczącego:

Anita Szymańska, Renata Ramos, Maria Wosicka – Bura, Andrzej Wielgosz, Dariusz Rybka, Maciej Młodziejowski, Tomasz Bratkowski, Jarosław Dudkiewicz

Z zaproszonych obu radnych przybyła Iwona Koźlicka;

Umówione tematy i wnioski:

 1/ kwestie organizacji pracy zarządu, FUNKCJONOWANIE Świetlicy

 • Od września br. pojawi się nowy grafik zajęć w ramach świetlicy – planowane: zajęcia OPS DĘBOWY LIŚĆ, zajęcia szczepu NOMADA dla dzieci i młodzieży, zajęcia fitnesowe Agata Piękna, zajęcia klubu FIGHTER, zajęcia ZUMBA, klub brydżowy, świetlica opiekuńcza dla dzieci (OPS) – dokładny grafik zajęć zostanie opublikowany na publikatorach zarządu osiedla
 • W ramach zajęć świetlicowych planowane są także od września darmowe zajęcia komputerowe i językowe (angielski) dla chętnych z fundacją EASY ENGLISH – zgłoszenia przyjmuje zarząd osiedla (Jarosław Dudkiewicz) lub OPS – klub Dębowy Liść (Paulina Żebrowska).
 • Plany inwestycyjne w ramach świetlicy: w porozumieniu z urzędem: wzmacniacz do głośników i lustra na ścianę w największym pomieszczeniu – z funduszu centralnego lub Zadania Lokalnego ‘2022 – czekamy na decyzje Wójta
 • Planowany jest remont elewacji u sąsiadów świetlicy (dwóch posesji), w których jest obiekt świetlicy – wykonanie zadaszenie nad wejściem głównym do świetlicy – decyzja UG
 • Propozycja organizacji Zebrania Mieszkańców w poniedziałek 13 września br. w świetlicy ewent. w formule plenerowej przed świetlicą

2/ Zadanie lokalne 2021 – sTAN  realizacji

Przypomnienie stanu realizacji Zadania Lokalnego 2021 (uchwała ZM z 07.09.ubr.)

a/ grafik działań zrealizowanych:

– budki lęgowe dla jerzyków (2 tyś zł) – w tym akcja „niezapominajka”;

– nasadzenia jw. (10 tyś zł; zrealizowane w połowie),

–  wsparcie SP 1 „uchem elektr.” (1 tyś zł),

– wsparcie seniorów – klub DĘBOWEGO LIŚCIA (1 tyś zł);

– integracja (18 tyś zł); wraz z uwzględnieniem uzyskanych 8 tyś zł od sponsorów z okazji 25 lecia osiedla – pozostało 5408 zł z tytułu działań integracyjnych + 2498 zł z tytułu środków sponsorskich; także 2452 zł z tytułu funduszu żywnościowego oraz 1000 zł na nagrody (dyskusja: propozycja przesunięcia na integracje)

–  zabawka na placu (24 tyś zł), – zrobione

– środki na dokumentacje zdjęciową jubileuszu 25 lecia zostało po przesunięciu 1,5 tyś zł;  – kalendarz na nowy rok – dyskusja?;

– analiza działań z pozostałych środków z ZL 2020 – za poprzedni rok zostało nie wykorzystanych środków ok. 6 tyś zł – rozporządzenie Wójta – środki do zagospodarowania w 2022 r. – do uchwały ZM

– środki z ZL 2020 – 18,5 zł (z tytułu działań na polanie pod lasem). – podpisana umowa projektowa na realizację projektu technicznego (12,5 tyś zł);

– wciąż pozostają niewykorzystane 40 000 zł na monitoring osiedlowy (ZL 2017) – oczekiwanie przetargowego wybrania operatora gminnego monitoringu;

3/ bieżący stan rozliczeń finansowych Środków w gestii zarządu (stan na 17.08 br.), STAN REALIZACJI ZL 2021

Środki przydzielone i rozdzielone w ramach Zadania Lokalnego’2021 uchwalone na ZM we wrześniu ubr. to (w podkreśleniu środki już wydatkowane):

domki dla jerzyków – zakup i montaż  2000 zł – zrealizowane – w tym wykorzystano 400 zł na akcję niezapominajki;

środki na nasadzenia roślin  10 000 zł – wykorzystano ok. 5000 zł na DĄB 25 lecia – pozostałe środki mają służyć nasadzeniom „25 drzewek na 25 leciu” (szpalery wzdłuż płotu boiska w postaci 15 świerków i 10 grabów) oraz ewent. kontynuacja nasadzeń Jaskółcza/ Muchomorowa i Plac Sokoła (tu też ewent. nasadzenia kompensacyjne poza naszymi kosztami); planowane nasadzenia będą miały miejsca do 30 listopada br. (za referatem ochr. Środowiska UG);

klub Dębowego Liścia – wsparcie 1000 zł – przekazane do OPS -u;

Doposażenie placu zabaw w nową zabawkę – 24 000 zł – zrealizowano;

dofinansowanie urządzenia „elektroniczne ucho” dla SP1 – 1 000 zł – zrealizowano;

przygotowanie zdjęć prezentujących historię osiedla lub jego obchodów – 1512 zł (tu może jakiś folder 2 na koniec roku?) – dyskusja o propozycji zrobienia podsumowania roku jubileuszowego w postaci kalendarza na 2022 rok ze wspomnieniami tylko z osiedla.

działania integracyjne 18 000 zł (po wydatkach i przesunięciu uchwałą zarządu nr 2/2021):

wraz z uwzględnieniem uzyskanych 8 000 zł od sponsorów z okazji 25 lecia osiedla – pozostało 5308 zł z tytułu działań integracyjnych + 2498 zł z tytułu środków sponsorskich; także 2452 zł z tytułu funduszu żywnościowego

na nagrody po przesunięciu 1000 zł (np. na geocaching i statuetki dla społeczników 25 lecia na jesienną imprezę) – podjęto kolejną uchwałę zarządu nr 3/2021 o przesunięciu tych środków na działania integracyjne (poz. 4300) w roku bieżącym; z tego funduszu przewidziane kilka nagród z tytułu wyróżnienia najaktywniejszych w zabawie Sucholeski GEOCACHING;

Zwyczajowo – wszystkie te wydatki będą miały jakieś swoje „końcówki” po rozliczeniu i te będą do wykorzystania w kolejnym roku do ZL’2022 (w ramach uzupełnienia na ZM wiosną 2022.

4/ propozycje mieszkańców – wnioski do listy zl’2022 – przygotowanie do uchwały nr 21/2021 ZM na 13 września

Środki przydzielone na 2022 rok to 58 464 zł (pismo z 09.07.2021) i mamy do dyspozycji ok. 6 054 zł z tytułu „końcówek” rozliczonych zadań z ZL 2020, ale decyzją Wójta możemy je wydatkować dopiero w 2022 roku (musimy uchwalić na Zebraniu Mieszkańców nowy cel dla nich).

Z zeszłego roku pozostało nam też 18,5 tyś zł z ZL’2020 tytułem prac nad zagospodarowaniem polany pod lasem – na to dostaliśmy potwierdzenie, że te środki mogą być wydatkowane na projekt zagospodarowania w tym roku – umowa została już podpisana na sumę  12500 zł a więc też tu będzie „końcówka” do wykorzystania w 2022 roku. Z początkiem września będzie miała pierwsza wstępna prezentacja rozwiązań projektowych dla mieszkańców.

Ponadto wciąż mamy wstrzymane 40 tyś. zł ze starego ZL’2017 kiedy zarząd uchwalił takie środki na poprawę i rozbudowę osiedlowego monitoringu – zarząd zamierza ponownie zadać pytanie o efekty przetargu na wyłonienie nowego operatora; radna zadeklarowała interpelacje w tej sprawie.

Nastąpiła dyskusja nt. wpływu rozporządzenia rządowego nt. zamiany poligonu w nieużytki rolne, co spowoduje brak wpływu min. 17 mln. zł do budżetu gminnego rocznie a to spowoduje ograniczenia w wydatkach także na cele społeczne.

Zgłoszone pomysły mieszkańców – analiza po uchwale nr 20/2021 z 21.06 br.: (wytłuszczone wnioski bezpośrednio ujęte jako propozycje do  ZL’2022)

– opinia Wójta o zgłoszonych propozycjach powinna być przekazana zarządowi do końca m-ca sierpnia

1/ Dodatkowe leżanki na boisku i placu zabaw dla rodziców; – do  głosowania w ZL’2022

2/ organizacja wybiegu dla psów; do budżetu centralnego

            Tutaj informacja z sołectwa Jelonek, że jest szansa na taki wybieg przy ul. Sosnowej

3/ rewitalizacja powierzchni kostki brukowej na placu grzybowym; budżet centralny

            Tutaj: dyskusja nt. kierunku dalszych działań w tej sprawie; uzgodniono by planować      działania mniejszymi krokami: odsłanianie większych skwerów dla roślin, naprawy           wygiętej kostki lokalnie; starania o jej doczyszczanie; zmiany w miejscach postojowych;

4/ nasadzenia na terenach zaprojektowanych w ZL’2020 (plac Sokoła i skwer Muchomorowa / Jaskółcza); budżet centralny

            Tutaj: otrzymano dwie propozycje finansowe dla obu skwerów – łącznie na prawie 180   tyś zł; budżet tegoroczny centralnie przewiduje ewentualne nasadzenia w ramach tzw.           nasadzeń kompensacyjnych

5/ inwestycje na terenie świetlicy (wzmacniacz dla nagłośnienia, dodatkowe lustra ścienne);  do głosowania ZL’2022

6/ rewitalizacja zieleni na ul. Nektarowej, projekt; do ZL’2022

7/ wsparcie wakacyjnego wyjazdu grupy seniorów np. na grzybobranie lub nad morze, wniosek koła seniorów „DĘBOWY LIŚĆ” 5 tyś zł – do ZL’2022

8/ organizacja wyjazdu integracyjnego grupy mieszkańców (grupa Salsation)  – do ZL’2022

9/ zakup i montaż domków dla owadów; – do ZL’2022

10/ inwestowanie (partycypacja) w dalszych planach zagospodarowania polany pod lasem;  budżet centralny

            Tutaj: propozycja wstępna by budżet centralny wsparł realizację 2-3 etapami przez 2-3   kolejne lata; tu także obiecana interwencja radnej

11/ wsparcie kółka brydżowego; do ZL’2022

12/ rozgrywki szachowe, gry planszowe;  do  ZL’2022

            Tutaj: nowe propozycje organizacji zajęć integracyjnych na terenie świetlicy

13/ zabawka dla dzieci w wieku 3-4 latka na placu zabaw do ZL’2022

14/ stół plenerowy do gry „w piłkarzyki” ewentualnie stół do ping – ponga – do ZL’2022

Ponadto: Złożone wnioski do budżetu centralnego  po ZM z 21.06 br.:

– budowa nawierzchni ulicy Kruczej (ostatnie dwa odcinki pomiędzy Żurawią, Muchomorową a Łabędzią);

– ewent. środki na zazielenienie zaprojektowanych skwerów;

– rewitalizacja nawierzchni placu grzybowego;

– modernizacja nawierzchni ulic (kilkanaście punktów) oraz

– kwestia modernizacji kanalizacji deszcz. (zalewanie posesji na ul. Sosnowej i Muchomorowej); – budowa ścieżki rowerowej (inicjatywa radnej);

Ponadto padła propozycja referatu komunalnego UG, by ze środków ZL sfinansować wymianę tablic ulicznych na jednakowe (ok. 7-8 tyś zł) – zarząd nie akceptuje tych wydatków

5/ bieżąca aktywność zarządu, grafik różnych propozycji, w tym z okazji 25 lecia osiedla

 • pomoc przy zbiórce dla ochronki JUREK oraz na rzecz Ani Karolewicz – te inicjatywy będziemy rozwijać i popierać;
 • Po Imprezie typu festyn 12 czerwca „JESTEM STĄD”, odbył się festyn charytatywny CAŁA GMINA DLA ANI 31 lipca z powodzeniem, akcja wsparcia Ani Karolewicz i zbiórki na operacje dla Niej – nowy festyn wspólny wraz z SL-WSCHÓD 18 września  ANIA & PRZYJACIELE – ta akcja zaangażuje zarząd i będzie jednym z działań mobilizujących mieszkańców
 • Uzgodniono zaangażowanie zarządu: impreza na zakończenie lata we wrześniu – sobota 18 września (festyn wspólny w SL-wschód) ANIA & PRZYJACIELE,
 • SUCHOLESKI GEOCACHING – do 21 września – nagrody dla najwytrwalszych
 • Uroczystości patriotyczne 1 września na poligonie w Łagiewnikach
 • kino plenerowe dla mieszkańców 4 września – sobota godz. 20.00 , wybrano film oscarowy PARASITE (Korea) boisko sportowe ul. Sosnowa
 • zaproszenie z Sołectwa Złotkowo na festyn SZCZEPIMY SIĘ w sobotę 28 sierpnia od godz. 12.00
 • zaproszenie na gminne dożynki do Chludowa w sobotę 28 sierpnia;
 • bieg 25 lecia (FIGHTER), rajd rowerowy 25 km na 25 lecie może połączony z ogniskiem?; październik ? – do rozważenia w zależności od sytuacji sanitarnej; być może rajd połączymy z imprezą 18 września – start rajdu rowerowego na grzybowym a finisz na pumptrucku…
 • wigilia osiedlowa 17/18 grudnia – teatrzyk dla dzieci (raczej w piątek) BLASZANY BĘBENEK a w sobotę wigilia dla mieszkańców w formule plenerowej….prezenty dla dzieci;
 • organizacja innych imprez w zamkniętych pomieszczeniach (np. spotkania z ciekawymi ludźmi, turniej szachowy? Kursy językowe i komputerowe dla chętnych) – dalsze decyzje zależne po ogłoszeniach dotyczących sytuacji sanitarnej;
 • Dotychczasowe działania integracyjne: dalsze zajęcia bieżące tylko w plenerze – SALSATION , JOGA na polanie, FITNESS i WF na boisku; ZUMBA w świetlicy (ewent. druga grupa na boisku), kółko brydżowe w świetlicy, zajęcia wewnętrzne i zewnętrzne dla dzieci (zuchy) i młodzieży (harcerze) szczepu NOMADA; propozycja klubu FIGHTER zajęć karate dla dzieci w świetlicy;
 • Dalsza kontynuacja zbiórek pomocowych dla Ochronki JUREK ze Starołęki (konkretne produkty) – ogłoszenie kolejnych akcji; zarząd będzie kontynuował zbieranie darów i wspieranie w różnych formach tego miejsca i tych dzieci;
 • Inicjatywa wspólnego koncertu w CK – zakończenie roku jubileuszowego – rozdanie statuetek 25 lecia ? Bal „25 lecia” ? tematy do dyskusji na kolejnych spotkaniach zarządu i z CK; być może w okresie karnawałowym

6/ Pozostałe sprawy BIEŻĄCE, INTERWENCYJNE

 • Sprawa porządków i aktów wandalizmu na placu zabaw i boisku przy ul. Sosnowej. (dyskusja);
 • Drobnych bieżących tematów interwencyjnych w ciągu 2021 roku było około 30 – tu (umieszczone na stronie osiedlowej pod linkiem INTERWENCJE / PISMA oraz publikowane na fb); przykład: sprawa bałaganu i zniszczeń dewelopera tytułem budowy przy ul. Koźlarzowej;
 • Zarząd sugeruje kolejne docinki zieleni publicznej w miejscach zagrożenia widoczności jeszcze w innych miejscach niż objęła to sierpniowa akcja ZGK; propozycja dokonania przeglądu przez członków zarządu
 • Temat linii autobusowej na osiedlu – rozmowy o zmianach w organizacji ruchu po spotkaniu 11 sierpnia – należy doprowadzić do zminimalizowania skutków negatywnych tej decyzji w rozmowach z Wójtem – planowane jest spotkanie w Urzędzie w węższym gronie; zarząd skierował pismo – raport ze spotkania  Wójtem z 11 sierpnia z mieszkańcami wraz z listą najczęściej pojawiających się pytań; do zarządu trafiło też kilka pism (DW) skierowanych od mieszkańców bezpośrednio do Urzędu;
 • Ze względu na wątpliwości mieszkańców co do formy wprowadzenia organizacji ruchu z linią autobusową na osiedlu i szeregiem pytań kto odpowiada za zatwierdzanie organizacji ruchu – w przypadku konkretnych dalszych wątpliwości (poza już przekazanymi pytaniami do Urzędu); ewentualne kwestie do wyjaśnienia należy kierować do Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa w Poznaniu (starostwo@powiat.poznan.pl) – instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na osiedlu;
 • Stanowisko zarządu w sprawie MPZP rejonu Jelonka (Złotnicka/ Sosnowa) – dyskusja – wnioski do 30 sierpnia – zarząd złoży wniosek przypominający stanowisko zarządu w imieniu mieszkańców co do kwestii zagrożenia zwiększenia ruchu na ul. Sosnowej w przypadku pozostawienia projektowej propozycji w MPZP połączenia ulicy Brzozowej z jezdnią serwisową ul. Złotnickiej (wniosek zgłaszany już w marcu br.)
 • Co raz częściej zgłaszany problem parkowania pojazdów dostawczych na placu grzybowym i ul. Opieńkowej – prośby o interwencje zarządu; zgłoszenia mieszkańców w sprawie placu grzybowego (parkowanie samochodów dostawczych), Pieczarkowej, Maślakowej, Rydzowej i Czubajkowej – być może połączenie tego tematu z rewitalizacją placu ?
 • samochody dostawcze jeżdżące tranzytem; nadmierny ruch kołowy – zgłoszono wniosek o pomiary hałasu na ul. Muchomorowej oraz zmiany w sygnalizacji na Złotnickiej/ Obornicka oraz Nektarowa/ Obornicka. – temat na otwarte spotkanie z Wójtem – monity zarządu;
 • W dalszym ciągu zarząd wskazuje miejsca deformacji nawierzchni jezdni ulic – monitorowanie sytuacji – deklaracji robót przez ref. Komun. i ZGK – roboty w trakcie lata są dalej kontynuowane wraz z pracami przy wprowadzaniu zmian ze względu na linie autobusową
 • Temat zalewania kilku posesji na ul. Sosnowej i Muchomorowej w czasie ulewnych deszczy; problem niesprawnej kanalizacji deszczowej – konieczny remont i modernizacja ze środków centralnych; deklaracja Wójta (z 11.08 br.) wprowadzenia tematu do budżetu centralnego w najbliższych latach;
 • Sprawa do wyjaśnienia działań przetargowych UG przy wyłonieniu nowego operatora monitoringu i rozbudowy sieci na osiedlu – czekamy na wyłonienie nowego operatora i powrót do rozmów o usprawnieniu działania monitoringu; padła deklaracja radnej o złożeniu kolejnej interpelacji w tej sprawie; zarząd będzie także naciskał na przyspieszenie tej kwestii;
 • Planowana łąka kwietna i przebieg trasy rowerowej na osiedlu (radna Koźlicka) – jaka perspektywa realizacji w tym roku ? – wyjaśnienia radnej – środki projektowe centralnie 40 tyś zł; sprawa w toku – wzdłuż ul. Muchomorowej;
 • wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe – na razie władze deklarują realizację w 2023
 • Ponownie zgłoszono kwestie dokończenia ciągu pieszego przy wejściu na perony kolejowe – kolejne zgłoszenia; zarząd otrzymał deklaracje z ref. komunalnego i ZGK, że sprawa będzie zamknięta do października br.
 • termin planowanego Zebrania Mieszkańców – 13 września – w przypadku braku możliwości sanitarnych – niewykluczone zebranie plenerowo tj. przed świetlicą;

główny temat ZM: uchwała ZM  Zadania Lokalnego 2022 (nr 21/2021) i  dyskusja     z    Wójtem o projekcie organizacji ruchu wraz z pomysłem autobusu na osiedlu.

Protokołował J.D.

17.08.2021

Załącznik lista obecności

Uchwała zarządu nr 3/2021 (przesuniecie środków na integracje)