Wybory Uzupełniające do Rady Gminy

W nawiązaniu do komunikatu z  25.09 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2021/09/wygasniecie-mandatu-radnego/) w grudniu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Suchy Las. Okręg wyborczy, którego dotyczą wybory, obejmuje także Osiedle Grzybowe.

ZARZĄDZENIE NR 502/2021 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Las w okręgu wyborczym nr 13 na podstawie art. 385 oraz art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Suchy Las dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 13.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 5 grudnia 2021 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Suchy Las.
Wojewoda Wielkopolski (-) Michał Zieliński