Sesja Rady Gminy – relacja

XXXVI SESJA RADY GMINY SUCHY LAS – relacja

Ostatnia Sesja odbyła się w miniony czwartek, 26 sierpnia 2021 roku. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna byłą radna Wiesława Prycińska.

Z tematów mogących zainteresować mieszkańców naszego osiedla:

Rada jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jelonku, w rejonie ul. Nektarowej i Krótkiej.

Otworzyła się tym samym perspektywa na dokończenie tej inwestycji (rejon ronda Powst. Wlkp./ Nektarowa/ Szkolna). To dobra wiadomość, gdyż z całą pewnością poprawi się wizerunek tego terenu, od wielu lat zaniedbanego.

Następnie, po wcześniejszym przyjęciu autopoprawek Wójta podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021r oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031. Żadna ze zmian nie dotyczyła realizacji inwestycji i zadań lokalnych, przewidzianych dla terenu Osiedla Grzybowego.  Korekcie uległa jedynie kwota, przeznaczona na wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Muchomorowej do ul. Ptasi Zaułek. Korekta jest konsekwencją wyboru wykonawcy projektu i jest o blisko połowę niższa od zakładanej kwoty pierwotnej.

Zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcono pozycji, która dotyczyła przeznaczenia środków na budowę skrzyżowania w Złotkowie, w rejonie Zakładu Blacharskiego T. Ukleja przy  ul. Lipowej i Obornickiej. Głos zajęła p. Sołtys Sylwia Sawińska, która przedstawiała stanowisko mieszkańców Złotkowa, wyrażone we wniosku, podpisanym przez ok 400 osób. We wniosku mieszkańcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tej inwestycji – nie chcą skrzyżowania. Na Sali obecnych było blisko 40 osób – mieszkańców Złotkowa, które sprzeciwiają się temu projektowi. Mieszkańcy zamiast skrzyżowania w tym rejonie, woleliby skrzyżowanie przy ul. Pawłowickiej. Po blisko 2-godzinnej dyskusji radni w głosowaniu odrzucili wniosek p. Sołtys, który formalnie został zgłoszony przez radnego Michała Przybylskiego. Za przyjęciem tego wniosku głosowało 7 radnych, 5 radnych było przeciw, dwóch się wstrzymało. W ten sposób wniosek został odrzucony.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Suchy Las. Przyjęcie nowego regulaminu jest konsekwencją dostosowania zapisów obecnego regulaminu do opinii organu regulacyjnego, jakim jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zapisy te uzgodniono także z przedsiębiorstwem Aquanet SA.

Przyjęto też uchwałę w/s określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las. Uchwałą określa także zasady korzystania z przystanków. Podjęcie tej uchwały związane jest ze zmianą przebiegu trasy autobusu linii 901, który to autobus będzie od 01 października przejeżdżał przez osiedle Grzybowe. Na terenie osiedla Grzybowego na mocy nowej uchwały powstaną przystanki przy ul. Mosiężnej , Sosnowej, Muchomorowej i Nektarowej (patrz – https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2021/08/SOR_PRZYSTANKI_AUTOBUSOWE-zatwierdzenie1-1.pdf) .

Kolejne zmiany, które znalazły się w projekcie uchwały związane są z rozwojem połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i stosownym wnioskiem Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w tej sprawie.

Radni przyjęli także oświadczenie w sprawie utraty dochodów z podatku od nieruchomości zajętych pod obronność kraju na terenie poligonu Biedrusko. Odpowiednie oświadczenie RG publikujemy oddzielnie.

W przypadku naszej gminy jest to utrata blisko 17 mln złotych! Wszyscy radni poparli tekst oświadczenia, który jest sprzeciwem wobec decyzji rządu w tej sprawie.

Pełny zapis przebiegu sesji dostępny jest w serwisie ESESJA.TV pod linkiem: esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm

J.D.