Zebranie Mieszkańców – protokół z 13.09.2021

 Protokół z Zebrania Mieszkańców –

poniedziałek 13 września 2021 godz. 20.00;

plenerowo przed osiedlową świetlicą

na placu Grzybowym 16

 (na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

1/ Wybór przewodniczącego zebrania, powitanie

         – na zebranie przybył także Wójt Grzegorz Wojtera

– dokonano wyboru przez aklamację, bez zgłoszenia innej propozycji, przewodniczącego zarządu osiedla – J.D.;

– przypomniano o możliwości dokonania spisu powszechnego w czasie zebrania (obecność przedstawiciela Gminnego Biura Spisowego);

– przewodniczący przypomniał o nieustająco trwającej akcji pomocy Ani Karolewicz (wsparcie środkami finansowymi, udział w zbliżającym się festynie charytatywnym, plakaty dostępne dla mieszkańców);

2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności

         – lista obecności ujawniła przybycie 35 mieszkańców, co wobec statutowej ilości 25 osób, stanowi obowiązujące quorum;

– zebranie jest prawomocne

3/ Stan realizacji zadań lokalnych (ZL) za 2021 r. – wg. uchwały nr 18/2020 z 07.09.2020.

– omówienie tematyki wg. protokołu z Zebrania Zarządu z 17.08 br. przez przewodniczącego zebrania (ogólnie); przypomniano i uzupełniono informacje o realizacji ZL’2021 z poprzedniego spotkania ZM z 21.06 br.

– zrealizowano: montaż domków dla jerzyków, nasadzenia zieleni (zrealizowane częściowo), wsparcie klubu „Dębowego Liścia”, doposażenie placu zabaw, dofinansowanie „elektronicznego ucha” dla SP1, działania integracyjne (festyny, zajęcia plenerowe i świetlicowe);

– planowane działania z ZL’2021: nasadzenia zieleni wokół boiska oraz dalsze działania integracyjne (impreza plenerowa, ewent. spotkanie z okazji 25 lecia osiedla w CK, wigilia osiedlowa w formie plenerowej, geocaching)

– szczegółowa prezentacja ZL’2021 została ukazana w protokole ze spotkania zarządu z 17.08 br.

– głos zabrał mieszkaniec ul. Żurawiej nt. planowanych (zaprojektowanych z ZL’2020) nasadzeń na skwerze Jaskółcza/ Muchomorowa sugerując weryfikacje projektu by uniknąć bardzo dużych kosztów tych działań.

4/ Przedstawienie opinii Wójta do wniosku mieszkańców do Zadania Lokalnego na 2022 rok (na podst. uchwały nr 20/2021 z 21.06. br.):

– przedstawiono odpowiedź Wójta z początku września (na przekazane przez zarząd propozycje mieszkańców zgodnie z uchwałą ZM z 21.06 br.) – wszystkie propozycje były zaopiniowane pozytywnie pod pewnymi warunkami (załącznik tabelaryczny);

 

5/ Podjęcie uchwały ZM nr 21/2021 dot. Zadania Lokalnego 2022.

– przewodniczący przypomniał wszystkie propozycje mieszkańców z poprzedniego spotkania ZM (z 21.06 br.) wraz z komentarzami co do stopnia poparcia przez mieszkańców oraz uwagami Wójta do nich wyrażonych w Opiniach z początku września br.;

– całkowita suma wynikająca ze wszystkich propozycji zgłoszonych do czerwca br. to suma prawie 100 tyś zł a wobec dostępnych środków (łącznie ok. 64 tyś zł) należy dokonać wyboru punktów z listy z największym poparciem mieszkańców;

– przewodniczący zaproponował głosowanie nad całością uchwały, która uwzględniła by te punkty propozycji które zyskały na poprzednim ZM największe  poparcie (głosowanie) oraz które w uwagach Wójta nie mają dodatkowych finansowych obostrzeń; propozycja została przyjęta przez zebranych bez głosów sprzeciwu;

– w propozycji uchwały ujęto także przypomnienie o kontynuacji realizacji niezrealizowanych dotąd zadań z ZL’2017 (monitoring osiedlowy) oraz z ZL’2020 (dokończenie prac projektowych zagospodarowania polany pod lasem);

– propozycja uchwały ZM nr 21/2021 zawiera także wnioski do budżetu centralnego Gminy (domena Rady Gminy), które przedstawił przewodniczący (wnioski składane przez mieszkańców): środki na zagospodarowanie polany pod lasem, realizacja nawierzchni jezdnej ul. Kruczej, zazielenienie skwerów Jaskółcza/ Muchomorowa i plac Sokoła, rewitalizacja placu grzybowego, modernizacja kanalizacji deszczowej ulic Sosnowej i Muchomorowej (problem zalewania), budowa ścieżki rowerowej, wybieg dla psów;

– ostatni temat (lokalizacja wybiegu dla psów przy ul. Sosnowej po stronie Jelonka) wywołała dyskusje zebranych, głos zabrał także Wójt – ostatecznie wniosek o budowę wybiegu dla psów został z uchwały wykreślony;

– przystąpiono do głosowania nad całością uchwały ZM dotyczącą Zadań Lokalnych na 2022 rok; uchwała została przyjęta przy 29 osobach głosujących; 28 osoby były za podjęciem uchwały, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciw; treść uchwały jest załącznikiem do niniejszego protokołu i zostaje przekazana do Wójta do realizacji;

 

6/ Informacje Wójta w sprawie wniosku mieszkańców do budżetu gminy na 2022 rok:

– Wójt odniósł się do tematu propozycji lokalizacji wybiegu dla psów, nie widząc szansy na szybka realizację tego pomysłu z propozycji sołectwa Jelonek przy ul. Sosnowej;

– przekazano także informacje o działaniach urzędu w sprawie propozycji rozwiązania problemu zalewania ulicy Sosnowej (sprawa jest skomplikowana a analizowane były możliwości wbudowania studni chłonnych w pasie drogowym), odwodnienie ulicy Muchomorowej będzie realizowana w trybie bieżących remontów;

– Wójt odniósł się też do kilku wątków z propozycji uchwały do ZL’2022 (opinia Wójta) m.in. sprawa monitoringu osiedlowego – trwa przetarg na wyłonienie nowego operatora;

 

7/ Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw oraz planowanych działań i atrakcji z okazji obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla.

– omówienie tematów wg. z protokołu z Zebrania Zarządu z 17.08 br.

– ze względu na wyrażone sugestie zebranych omówiono planowane zadania w sposób ogólny:

*współorganizacja festynu ANIA & PRZYJACIELE 18 września;

*ewentualne spotkanie biesiadne na polanie

*oraz w Centrum Kultury z okazji 25 lecia osiedla,

*dalsze działania integracyjne w świetlicy i plenerowe jak:

* joga na polanie,

* zajęcia salsation, zumba, fitness i wf na boisku,

*być może szkolenie z samoobrony i zajęcia karate dla dzieci w świetlicy,

*propozycja zajęć thai-chi etc.;

*spotkania z ciekawymi ludźmi,

*dokończenie „sucholeskiego geocachingu”,

*osiedlowa wigilia plenerowa,

*darmowe szkolenia językowe i komputerowe;

– dokładniejsze propozycje zostały omówione i opisane w protokole z zebrania zarządu z 17.08 br. (dostępne na stronie www);

8/ Kwestia projektu wprowadzenia linii autobusowej na ulice osiedla – informacje Wójta – dyskusja z mieszkańcami.

         – wywiązała się długa dyskusja z Wójtem, któremu mieszkańcy zarzucali brak konsultacji z mieszkańcami i zarządem w tak ważnej kwestii oraz większość wykazywała brak zgody na realizacje tego pomysłu (przy kilku głosach sprzeciwu);

– zadano szereg pytań o procedowanie projektu (w tym w Starostwie)  i dokonanie konkretnych wyborów i decyzji oraz w ogóle o zasadność poprowadzenie linii autobusowej;

– zadano szereg pytań o organizację ruchu na osiedlu jak niehonorowanie zasady „prawej ręki” i konieczność wprowadzenia oznakowania pionowego; o brak bezpieczeństwa i zastawianie parkingowe małych uliczek jak Czubajkowa, Maślakowa, Przepiórcza, Podgrzybkowa i plac grzybowy;

– Wójt podkreślił, że zmiany w przebiegu linii autobusowej będą i są realizowane po spotkaniu w dniu 11 sierpnia br. (przesunięcie przystanku na Muchomorowej, poszerzenia lokalne na ul. Jaskółczej, zmiany łuków etc.), ale linia przez osiedle ruszy z dniem 1.10 br.

– jest szansa, że po przetargu w połowie przyszłego roku na te linię będą skierowane małe autobusy elektryczne;

– padło pytanie o naciski z osi autobusu i czy podłoże ulic jest do tego przystosowane;

– dyskusja dotyczyła także zmian w organizacji ruchu wokół kończonego remontu ul.  Szkółkarskiej – Wójt nie potrafił jednoznacznie na to odpowiedzieć czy planuje się zmiany w głównych kierunkach ruchu poprzecznego, co dało by efekt zmniejszenia natężenia ruchu także na osiedlu;

– przypomniano o składanych wnioskach o pomiarach hałasu i natężenia ruchu na osiedlu, które są przekraczane;

– po dyskusji kilku mieszkańców poinformowało, że będzie dalej składać pisma i wnioski do różnych instytucji oraz skargi o wycofanie pomysłu tej linii na osiedlu;

– dokończenie remontu nawierzchni dróg – przypomniano o niedokończonych remontach wskazanych zdeformowanych miejsc osiedlowych ulic;

 

9/ Wolne głosy i wnioski (zgłoszenia mieszkańców):

– sprawa wybiegu dla psów – zdecydowany opór zebranych by organizować takie miejsce przy ul. Sosnowej;

– modernizacja oświetlenia ulicznego – pytania o termin realizacji wymiany na ledowe – plany gminy na 2023 rok;

– dojście do peronu ZŁOTNIKI GRZYBOWE – brak utwardzenia i kałuże, przypomnienie, że ta sprawa miała być zakończona w zeszłym roku;

– sprawa porządków w rejonie boiska i placu zabaw – apel o przyspieszenie montażu dodatkowych kamer; ewentualnie kwestia zamykania boiska ze względu na miejsce spotkań osób przyjeżdżających z zewnątrz;

– monitoring osiedlowy – dyskusja nad koniecznością poprawy stanu osiedlowego monitoringu – jest szansa na modernizacje z początkiem 2022r;

– przewodniczący przypomniał o wyłożeniu po raz kolejny MPZP w Jelonku, do którego składane są wnioski zarządu minimalizujące ewentualny wpływ zwiększonego ruchu na ruch lokalny na osiedlu;

10/ Zakończenie zebrania.

– zasugerowano kolejne Zebranie Mieszkańców w terminie wiosennym 2022 (zgodnie ze statutem), jeśli nie będzie wcześniejszych sugestii lub potrzeb;

– zebranie zakończono o godz. 22.10

 

Protokolant

Renata Ramos, Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego

 

Załączniki:

– propozycje Zadań Lokalnych na 2022 – opinia Wójta

– uchwała Zebrania Mieszkańców nr 21/2021 z 13.09.2021

Uchwala-nr-21_2021-ZM-Zadanie-Lokalne-2022r.-z-13.09.2021

Osiedle Grzybowe