Studium Uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. Gminy SL

Na najbliższej sesji Rady Gminy 28 października ma być głosowana uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las. Projekt uchwały jest dostępny na stronach gminnych: http://bip.suchylas.pl/240/najblizsza-sesja/

Polecamy uwadze!

bip.suchylas.pl

Najbliższa sesja – BIP – Urząd Gminy Suchy Las

Biuletyn Informacji Publicznej gminy Suchy Las