Informacje UG w sprawie odbiorów śmieci

Informacja dotycząca gospodarki odpadami na 2022 rok
Wobec powtarzających się pytań kierowanych do Urzędu Gminy, informujemy, że w gminie Suchy Las nie ma obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2022 r.

Informacje o takim obowiązku podawane przez poznańskie media dotyczą jedynie mieszkańców miasta Poznania i gmin, które do końca 2021 roku obsługiwane były przez Związek Międzygminny GOAP. Obowiązek nie dotyczy mieszkańców gminy Suchy Las, która od 2014 roku samodzielnie prowadzi gospodarkę odpadami.

Ponadto Urząd Gminy Suchy informuje, że:

➡z dniem 1 stycznia 2022 roku nie ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – 25 zł od osoby (stawka może ulec natomiast zmianie w ciągu roku);
➡z dniem 1 stycznia 2022 roku nie ulega zmianie numer rachunku do regulowania opłaty za odbiór odpadów.

Przypominamy również, że:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok zostanie dostarczony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o na nieruchomości zamieszkane do końca grudnia. Harmonogram jest już dostępny na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o – https://zgksuchylas.eu/harmonogramy/
oraz na stronie Gminy Suchy Las – https://www.suchylas.pl/…/harmonogram-odbioru-odpadow…/