Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – ruszył II termin składania wniosków
Od 1 lutego do 31 października można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w ramach drugiego terminu naboru. W gminie Suchy Las zadanie to realizowane jest poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dodatek osłonowy jest ustawową formą wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych o niskich dochodach w związku ze wzrostem cen energii w kraju, a co za tym idzie towarów i usług.
W pierwszym terminie wnioski można było składać do 31 stycznia br. W tym przypadku wnioskodawcy spełniający ustawowe kryteria dodatek otrzymają w dwóch równych ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga do 2 grudnia 2022 r.
Natomiast, jeśli wniosek został złożony po 31 stycznia tego roku, dodatek wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.
Żeby otrzymać dodatek osłonowy trzeba spełnić kryteria finansowe. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członków gospodarstwa domowego wskazanych we wniosku, ustalana jest przez pracowników OPS na podstawie danych z ZUS i Urzędu Skarbowego. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r. Jeżeli wniosek został złożony pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2022 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 r.
Natomiast jeżeli któryś z członków gospodarstwa domowego osiągnął dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca musi wypełnić dodatkowe oświadczenie w III, IV części wniosku. Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zalicza się np. świadczenie rodzicielskie, alimenty uzyskiwane na rzecz dzieci. Szczegółowa lista została wskazana we wniosku.
Dodatek osłonowy można uzyskać w podwyższonej o 25% wysokości w przypadku spełnienia dwóch kryteriów: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z wymienionych we wniosku i źródło to zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja…. Wówczas wnioskodawca do wniosku musi załączyć potwierdzenie zgłoszenia źródła do CEEB.
‼Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie – www.ops.suchylas.pl lub w wersji papierowej w Ośrodku – Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 17, gdzie należy go również złożyć.‼
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego
➡jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych miesięcznie,
➡gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
➡gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
➡gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.