XLI sesja Rady Gminy – relacja

Relacja z ostatniej sesji RG z dnia 31.01.2022

Ostatnia sesja RG miała miejsce w trybie zdalnym. W porządku obrad w głównej części nie było tematyki bezpośrednio odnoszącej się do spraw naszego osiedla.

Niestety już miesiąc po uchwaleniu budżetu gminnego radni musieli dokonywać jego aktualizacji (kwestie dotacji ZTM, zmiany w finansowaniu LARG, sprawa utrzymania monitoringu gminnego, wynagrodz. w OPS, inne administr.). Część kwestii została przez Radę przesunięta do dalszych prac i wyjaśnień; stało się to po dyskusji w ramach komisji budżetowej, w której wzięło udział aż 11 radnych. Podjęto uchwały o przystąpieniu do MPZP rejonu w Suchym lesie, o stawkach podatku od nieruchomości.

Przedmiotem uchwał tej sesji były też zmiany w wysokości diet dla radnych oraz dla sołtysów i przewodn. zarządów. Ta pierwsza uchwała została podjęta jedynie przy 3 głosach ZA (na 13 głosujących). W przypadku drugiej uchwały było 11 radnych ZA.

Uzupełniono także skład personalny Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych o nowego członka, którym został niżej podpisany.

W ramach wolnych głosów wójt Wojtera zasygnalizował, iż widzi szansę na przyśpieszenie działań projektowych dot. wiaduktu na ul. Sucholeskiej w związku z decyzjami dot. tzw. modernizacji obwodnicy kolejowej m. Poznania. W ramach informacji szefa RG odczytano pismo skierowane przez nasz zarząd do ZDP (sprawa utrzymania chodników w ul. Złotnickiej oraz brakujących chodników w ul.  Muchomorowej). Miałem okazje wyjaśnić stan rozmów z ZDP w tej sprawie. Odczytano także pismo stowarzyszenia „Lokalni w gminie SL” w sprawie propozycji zakupu licencji od m. P-nia dot. standardów budowy ścieżek rowerowych.

W ramach Interpelacji radnych, odczytano pismo radnej Iwony Koźlickiej w sprawie kwestii uspokojenia ruchu na osiedlu (wprowadzenie sygnalizatorów świetlnych – decyzja z 2019 r.). W tej sprawie zabrałem głos z przypomnieniem Wójtowi, iż w I kwartale br. powinien się odbyć przegląd stanu bezpieczeństwa na ulicach po wprowadzeniu ostatnich zmian w organizacji ruchu (obiecany zarządowi pismem z 2.12 ubr.) przy odczuwalnych zagrożeniach związanych z nieczytelnym układem tzw. skrzyżowań równorzędnych oraz tzw. „waluacja” efektów wprowadzenia linii autobusowej na osiedlu. Duży negatywny rezonans wśród mieszkańców wywołuje zapowiedź wprowadzenia tzw. sygnalizatorów prędkości. Do tych pilnych tematów należy także sprawa zalewania niektórych posesji ulic Sosnowej i Muchomorowej. Apelowałem o to by w wyniku tych zapowiadanych działań, doprowadzić do wypracowania optymalnych decyzji w sprawie ostatecznych zmian w organizacji ruchu na osiedlu oraz linii autobusowej, w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami i jego społecznym przedstawicielstwem. Wójt zapowiadając odpowiedź na interpelację radnej, zapowiedział, że poza niepublicznymi rozmowami technicznymi, takie rozmowy i porozumienie jest możliwe i konieczne. W sprawie kwestii zalewania posesji – ta sprawa rozpocznie się w I kwartale br.

Radni Rozwadowski i Jankowiak dopytywali także o kwestie wprowadzenia projektu uspokojenia ruchu na osiedlu Suchy Las, co także może mieć wpływ na ruch tranzytowy na naszym osiedlu. Przetarg na realizacje tego zadania będzie miał miejsce w I kwartale br.

Radny Banasiak (vice przewodniczący RG) zaapelował do  Wójta o zorganizowanie spotkania dla sołtysów i przewodn. zarządów w sprawie wyprzedzających decyzji o planowanych Dniach SL oraz o niewykorzystanych wydatkach z ZL’2021 jak również o zasadach finansowania stowarzyszeń z tego źródła (ZL).

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu, Radny