Zebranie zarządu osiedla

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu Osiedla Grzybowego

Wtorek   22.02.2022 

pocz. godz. 20.15  zakończ. 22.30

Lista obecności:

Członkowie zarządu: Maria Wosicka-Bura, Anita Szymańska, Renata Ramos, Maciej Młodziejowski, Dariusz Rybka, Andrzej Wielgosz, Tomasz Bratkowski, Jarosław Dudkiewicz oraz Andrzej Rakowski (jako członek komitety obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla).

1/ PODSUMOWANIE MINIONEGO ROKU, ROZLICZENIA ZL’2021, BUDŻET CENTRALNY

 omówienie wykonanych zadań i tematów przez członków zarządu na podstawie przygotowanego kalendarium 2021:

a/ kalendarium wydarzeń 2021 roku na osiedlu – osiedlowa strona i fb osiedla,

(https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/01/kalendarium2021-plany-na-2022/)

b/ najczęstsze zagadnienia i kwestie zrealizowane na osiedlu w minionym roku:

– Rozbudowa sieci teletechnicznej operatorów INEA i ORANGE co przy istniejących               dotychczasowych operatorach, udrożniło różnorodny dostęp do szerokopasmowego          internetu dla prawie  100 % powierzchni osiedla;

– Budowa sieci czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza (dostępne pod  linkiem                   JAKOŚĆ POWIETRZA na osiedlowej stronie) – posesja przy ul. Smardzowej     (przy boisku); budynek kliniki weterynaryjnej ul. Muchomorowa; kościół parafialny przy ul. Złotnickiej;

– Pozyskanie dodatkowych środków na nasadzenia zieleni na osiedlu (rejon boiska                           sportowego oraz skwer ul. Jaskółcza i Muchomorowa);

– Udział przedstawicieli zarządu w konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Roz     woju Gminy;

– projekt zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej; oczekiwanie                     na zakończenie i oddanie projektu z początkiem 2022r.;

– współudział w odbiorach technicznych po pracach sieciowych instalacji światłowo         dowych na osiedlu wraz z organizacja czterech spotkań z mieszkańcami w sprawie organizacji robót;

– dwukrotny udział w przesłuchaniach publicznych projektu MPZP rejonu Jelonek                            (Złotnicka / Sosnowa) wraz z przedłożonymi uwagami do planu;

– sprawa uwag mieszkańców, korespondencji i wyjaśnień z ZGK nt. systemu kontene      rowego odbioru śmieci zmieszanych i bioodpadów;

– reaktywowanie aktywności integracyjnych po okresie pandemicznych obostrzeń                oraz nowe inicjatywy zajęć społeczno-integracyjnych w świetlicy (zajęcia taneczno- rytmiczne dla dzieci, współpraca z harcerskim szczepem NOMADA – zajęcia dla zu              chów i harcerzy, ćwiczenia grupy TAI CHI, zajęcia fittnesowe dorosłych, klub Dębowego Liścia” dla seniorów)

– uzgodnienia i wsparcie idei mobilnego straganu (warzywniaka) na placu grzybowym;

– projekt techniczny zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej na                    podstawie opracowanej wcześniej koncepcji (w trakcie ukończenia);

– akcja prezentacji archiwalnych zdjęć osiedla od mieszkańców na portalu fb zarządu osiedla;

– stała akcja charytatywna pomocy domowi – ochronka JUREK; zebranie i przekazanie darów od mieszkańców i przyjaciół (pięciokrotnie w ciągu roku) + datki finansowe;

– permanentna pomoc w zbiórkach i wsparcie Ani Karolewicz;

– rozmowy z właścicielem o modernizacji elewacji budynku świetlicy (planowane w                         2022);

– udekorowanie placu grzybowego „rysunkami sprawnościowymi” dla dzieci (z CK)

– tablice informacyjne na zbiornikach retencyjnych w lasku (zrealizowane podwójnie                     po chuligańskiej dewastacji);

– przesadzenia nasadzeń z terenów prywatnych na plac Sokoła;

– ekologiczny kalendarz wydany dla mieszkańców i sympatyków na 2022 rok.

c/ rozliczenie realizacji Zadania Lokalnego ‘2021 – zadania zgodnie z uchwałą ZM:

1/ Działalność społeczna integrująca mieszkańców (w tym Festyn Rodzinny, osie       dlowa Wigilia Bożego Narodzenia, impreza Sprzątania osiedla i lasku, do finansowy   wanie kółek zainteresowań na terenie świetlicy) – 18 000 zł ; zrealizowano w całości

2/ Domki dla jerzyków lub jaskółek –zakupiono i zmontowano 4 kpl  (+ 1 kpl. rezerwa)    –  2 000 zł;

3/ Środki na nasadzenia zadrzewień, plac grzybowy, boisko –  10 000 zł; zrealizo      wano

4/ Doposażenie placu zabaw w nową zabawkę na podstawie projektu modernizacji        placu z 2020 –  24000 zł;  zrealizowano

5/ Współorganizacja imprez klubu „Dębowego Liścia” –  1000 zł; wykorzystano w połowie;

6/ Dofinansowanie urządzenia „elektroniczne ucho” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 –    1 000 zł; zrealizowano w całości;

7/ Przygotowanie zdjęć prezentujących historie osiedla – 2512 zł; podjęto decyzje o       wykorzystaniu środków na cele integracyjne;wykorzystano

Ponadto kontynuowano rozmowy i starania wokół niezrealizowanych dotąd zadań z       Zadania Lokalnego z poprzedniego budżetu (2017r.)  w postaci uzupełnienia osiedlo      wego monitoringu o zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym         oraz     na ulicy Nektarowej ewent. Opieńkowej (4 kamery z montażem) – koszt zatwierdzony    40 000 zł; a także zadania niezrealizowane w 2020r. (m.in. zagospodarowanie polany         pod lasem – z budżetem 18 500 zł po rozliczeniu koncepcji konkurs.).

Udało się pozyskać dodatkowe środki z budżetu centralnego gminy na:

– dodatkowe nasadzenia na skwerze Jaskółcza / Muchomorowa;

– dodatkowe nasadzenia drzew iglastych na boisku sportowym przy ul. Sosnowej (w          ramach tzw. nasadzeń kompensacyjnych)

– projekt ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej (inicjatywa radnej Iwony Koźlic kiej);

Tu członkowie zarządu postulują uzyskanie pisemnego potwierdzenia z UG deklaracji uratowania istniejących nasadzeń w obrębie nowozaprojektowanej ścieżki rowerowej

– maszty flagowe ustawione na placu grzybowym;

– wykonanie dojścia do peronu ZŁOTNIKI – GRZYBOWE;

            – bieżące remonty nawierzchni ulic w miejscach skrajnie zdewastowanych;

Tu zarząd osiedla proponuje wystąpienie do UG w ramach obiecanego przeglądu stanu bezpieczeństwa na ulicach, o przeanalizowanie wszystkich 22 miejsc które podlegały w ostatnich dwóch latach remontom, by przeanalizować dobór technologii napraw, które skutecznie poprawia sytuacje (m.in. zgłaszaną na początku stycznia do UG)

– pozyskanie dodatkowej tablicy informacyjnej przed świetlicą;

 

Zarząd otrzymał oficjalny dokument rozliczeniowy z Urzędu Gminy dot. ZL’2021 z uwzględnieniem zadań przechodzących z ZL’2017 (monitoring osiedlowy) i ZL’2020 (polana pod lasem) – patrz załącznik na osiedlowej stronie.

 

                2/ PLANY ZADANIA LOKALNEGO ‘2022 (uchwała ZM nr 21/2021 z 13.09 ubr.)

a/ inwestycje na terenie świetlicy (wzmacniacz dla nagłośnienia, dodatkowe lustra             ścienne, statyw do mikrofonu); 7 tyś zł

– uzgodniono z UG realizację w I kwartale

b/ wsparcie wakacyjnego wyjazdu grupy seniorów np. na grzybobranie lub nad      morze;wniosek koła „DĘBOWY LIŚĆ” 5 tyś zł – wydatki pod kontrolą koła;

Tu nastąpiło prawdopodobnie nieporozumienie w intencji zgłoszonych ZL przez klub Dębowego  Liścia – z tych środków jest wola finansowania także zakupów wspierających działalność seniorów – przewodn. będzie wyjaśniał tę kwestie i formalnie zaproponuje zmiany w najbliższej uchwale ZM dokonując zmiany treści punktu 2 uchwały nr 21/2022 ZM z 13.09 ubr.

 

c/ wyjazdowe warsztaty taneczno-fitnesowe i integracyjne grupy tematycznej         związanej z zajęciami szkoleniowymi osiedlowej grupy mieszkańców  4 tyś         zł

bieżące wydatki kółek zainteresowań pod kontrolą zarządu (salsation, morsation, THAI CHI inne…)

d/ wsparcie kółka brydżowego (jako wyposażenie świetlicy); 1 tyś zł  – decyzje koła brydżystów

Szef koła brydżowego zaproponuje dokonanie zakupu profesj. kart do kółka celem zatwierdzenia w UG

e/ rozgrywki szachowe; zakup sprzętu ; kółko szachowe , gry planszowe (w           ramach wyposażenia świetlicy) – kwota 1 tyś zł –

inicjatywa powołania koła od 10.02 br. zakup 5 tablic i figur, uzgodniono z UG

f/ zabawka dla dzieci w wieku 3-4 latka na placu zabaw (3-4 tablice interaktywne) –                kwota 5 tyś zł;

rozmowy z ref. komun. UG – propozycja wspólnej aranżacji z          zagospodarowaniem polany pod lasem; po dyskusji zarząd zaproponuje lokalizowanie jednej zabawki w rejonie placu zabaw a druga (jeśli starczą środki) w ramach uchwały ZM zmiana przeznaczenia środków na inny cel np. integracyjny

g/ stół „betonowy” do ping-ponga – przy placu zabaw – koszt ok. 7 tyś zł

 – rozmowy z ref. komun. UG nt. konkretnej lokalizacji – realizacja w II kwartale; lokalizacja uzgodniona w tylnej części lewej strony boiska;

h/ deszczownica na placu zabaw lub boisku; koszt 14 tyś zł ;

– jw. Lokalizacja pomiędzy siatka za bramka a placem zabaw

i/ pozostałe środki na tradycyjną działalność integracyjną ( np. Festyn Rodzinny,     osiedlowa Wigilia Bożego Narodzenia, impreza Sprzątania osiedla i lasku, imprezy            integracyjne na terenie świetlicy i w plenerze dla dzieci, młodzieży itp.) – 20 tyś zł

Tu ustalono, że działania integracyjne będą wzmocnione poprzez zmianę zapisów par. 4210 (zakupy) na par. 4300 (usługi) tak by przekazać kwotę 7000 zł na te działania; podjęto uchwałę nr 1/2022 zarządu osiedla w tej sprawie;

Ponadto środki pozostałe niewykorzystane z 2021 roku w kwocie ok. 8 tyś zł zostaną postulowane na Zebraniu Mieszkańców by uchwalić ich przeznaczenie na działania integracyjne (par. 4300)

Łączna kwota uchwalonych wniosków wynosi 64 tyś zł co stanowi łączną sumę przydzieloną dla Osiedla Grzybowego na ZL’2022 wraz ze środkami niewykorzystanymi z ZL’2020.

Uwaga: z rozliczenia ZL’2020 (zagospodarowanie polany) przewidywane jest     niewydatkowane ok. 8 tyś zł co wraz z innymi drobnymi nierozliczonymi środkami z      ZL’2021 będą do wykorzystania uchwałą ZM (na wiosnę 2022)

Analiza paragrafów działań integracyjnych – przesunięcia?

Podjęto uchwałę zarządu nr 1/2022, że działania integracyjne będą wzmocnione poprzez zmianę zapisów par. 4210 (zakupy) na par. 4300 (usługi) tak by przekazać kwotę 7000 zł na te działania; podjęto uchwałę zarządu osiedla w tej sprawie i przekazuje się do UG;

 

Środki z budżetu centralnego (w ramach uchwały budżetowej) na kwestie osiedlowe:

uspokojenie ruchu (180 tyś zł)

jako radny niżej podpisany omówił kwestie wniosku radnych do Rady Gminy by dokonać zmiany zapisów budżetowych pozycji „rzeczywisty wyświetlacz prędkości” na zapisy by wprowadzić elementy organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniach równorzędnych w ramach planowanej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu oraz tzw. waluacji efektów wprowadzenia linii autobusowej na osiedlu

prace zabezpieczające kanalizacji deszcz. ul.Sosnowej i Muchomorowej (100 tyś zł) ; w pierwszym kwartale jest oczekiwane pierwsze działania UG w tej materii – zarząd będzie występowała w tej sprawie

nasadzenia na placu Sokoła (40 tyś zł);

zarząd postuluje ograniczenie wielkich nowych nasadzeń kosztem eliminacji już nasadzonych i rosnących drzewostanów; proponowane jest higieniczna i sanitarna pielęgnacja istniejących drzew i krzewów i dosadzanie nowych

zagospodarowanie polany pod lasem (I etap) – 50 tyś zł;

po spotkaniu w UG postulujemy rozpoczęcie zagospodarowania od elementów przestrzennych służących fitnessowi po lewej stronie polany – w kolejnym roku elementy pergoli i siedzisk wokół miejsca ogniska itd. z pozostawieniem miejsca na zajęcia plenerowe; postulat złożenia wniosku o wykonanie dodatkowej lampy z budżetu centralnego w 2023 roku w ramach działań przy wymianie oświetlenia na ledowe na osiedlu 

                3/ PLAN DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH NA ROK BIEŻĄCY, KALENDARZ  (omówienie propozycji      kalendarza działań zarządu i komitetu jubileuszu 25 lecia osiedla)

                               Propozycje (do dyskusji):

 • 30 stycznia miało miejsce spotkanie integracyjne na boisku przy ul. Sosnowej w ramach 30 WOŚP – jest inicjatywa by kontynuować te akcje
 • 8 marca (wtorek) Dzień Kobiet z Salsation – boisko ul. Sosnowa; organizacja spotkania plenerowego z niespodziankami dla Pań; ognisko, kiełbaski, coś do picia; niespodzianki dla Pań
 • 2 kwietnia (sobota) teatrzyk dla dzieci WARIATE – świetlica lub przed świetlicą na placu; tu pomysł konkursu na dekoracje wielkanocne dla dzieci
 • 23 kwietnia (sobota) Sprzątanie lasku i osiedla – polana pod lasem z propozycja dodatkowych atrakcji jak spotkanie harcerskie z gitarą dla najmłodszych – pokaz CISNE KLATE pierwszej pomocy itp.
 • 25 kwietnia (poniedziałek godz. 19.00) – ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW – świetlica lub na placu (na spotkaniu podjęta będzie dyskusja o najważniejszych problemach osiedlowych – autobus na osiedlu i kwestia uspokojenia ruchu oraz nowe propozycje do Zadania Lokalnego);
 • 11 czerwca (sobota) – Festyn Rodzinny DZIEŃ DZIECKA i zakończenie jubileuszu? Prawdopodobnie termin wstępny jako impreza zapoczątkowująca Dni SL – być może razem z innymi jednostkami i być może poza osiedlem; wstępnie boisko przy ul. Sosnowej; propozycje: dmuchańce, płukacze złota – pokazy; muzyka country; zajęcia harcerskie (bieg na orientacje?) wręczenie nagród jubileuszu 25 lecia osiedla
 • 19 ? 25 ? czerwca – DNI SUCHEGO LASU i turniej piłkarski im. Piotra Koperskiego; inicjatywy ref. promocji UG
 • Impreza kynologiczna latem? Być może wspólnie z SL wschód A. Rakowski VET MED – klinika weterynaryjna
 • 3 września (sobota) – kino plenerowe – boisko ul. Sosnowa (trzy filmy do wyboru poprzez głosy mieszkańców na fb)
 • 12 września (poniedziałek godz. 19.00 ) – ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW – świetlica (przede wszystkim uchwalanie Zadania Lokalnego na 2023 rok).
 • 1 października (sobota) – grzybobranie – wyjazd autobusowy
 • 30 listopada (środa) – andrzejki plenerowo
 • 16/17 grudnia – Wigilia osiedlowa – świetlica; raczej dwudzielna impreza
 • 31 grudnia – SYLWESTER ?

                4/ LISTA BIEŻĄCYCH TEMATÓW INTERWENCYJNYCH

               – sprawa projektu MPZP rejonu Jelonek (Sosnowa / Złotnicka);

– monitoring osiedlowy – wyłonienie operatora i prace w 2022r.;

– brak przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Rydzowej i Jodłowej;

               – planowany jest remont elewacji u sąsiadów świetlicy (dwóch posesji) – przełożony na     wiosnę 2022, w których jest obiekt świetlicy – wykonanie zadaszenie nad wejściem  głównym do świetlicy (z funduszy centralnych UG);

               – sprawa problemu „uspokojenia ruchu” wraz z korektami w decyzji co do linii       autobusowej na osiedlu;

               – uporządkowanie sąsiedzkiego lasku z wiatrołomów po wichurach

               – sprawa uporządkowania terenu po budowie na ul. Koźlarzowej;

               – zalewanie posesji ul. Muchomorowej i Sosnowej;

               – wniosek do  ZGK i UG: o dokończenie przebudowy bramy wjazdowej na boisko;             sprawę  zerwanego kosza łańcuchowego na boisku, siatki nad wjazdem, przebudowy     wjazdu na boisko oraz przyszłej lokalizacji TOI-TOI-ja dla dzieci na boisku

               – modyfikacja projektu ścieżki rowerowej ul. Muchomorowej  (uratowanie nasadzeń);

               – przejście dla pieszych pomiędzy Muchomorową a Sosnową w ciągu ulicy Złotnickiej.

                5/ ZGŁASZANE PROŚBY I PROBLEMY MIESZKAŃCÓW

                               – docinki drzew i krzewów m.in. rejon placu grzybowego i skrzyżowań; uwaga do ZGK

– liczne zgłoszenia uciążliwości funkcjonowania autobusu na osiedlu oraz                                             niebezpiecznych sytuacji na skrzyżowaniach równorzędnych

– sprawa parkowania na placu grzybowym i sąsiednich uliczkach, rewitalizacja placu?                      Rozmowy z Wójtem nt. etapowości działań remontowych

– obniżanie krawężników dla wózków – ustalić z ref. komunalnym etapy prac bieżących

– oświetlenie dojazdów do garaży na zapleczach placu grzybowego – może w ramach nowych lamp ledowych w 2023 r. – budżet centralny;

– utrzymanie placówki pocztowej na placu grzybowym;

– dorobienie brakujących chodników ul. Muchomorowej;

                6/ INNE TEMATY, ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU I KOMITETU JUBILEUSZU 25 LECIA

                               – kwestie budżetowe – przesunięcia – uchwała zarządu jw.

                               – dalsze działania charytatywne na rzecz Ani Karolewicz, ochronki JUREK (wsparcie także zbiórki na rzecz wykupu budynku);

– ustalono wsparcie zbieraniem nakrętek z czerwonego serduszka na placu grzybowym  nowego celu – małego Mikołajka z Golęczewa;

– cztery pary jubileuszowe 50 lecia małżeństwa na osiedlu

– kontynuacja dotychczasowych działań integracyjnych: SALSATION (cały rok dwa razy    w tygodniu), JOGA na polanie (od wiosny do jesieni), Morsation w Strzeszynku, WF na  boisku (pon.); rytmika taneczna w świetlicy (grupa dla dzieci), kółko brydżowe w świetlicy,  klub „DĘBOWY LIŚĆ”,    zajęcia wewnętrzne i zewnętrzne dla dzieci (zuchy) i młodzieży  (harcerze) szczepu NOMADA; stałe zajęcia TAI CHI – grupa piątkowa; szachy dla  dorosłych w czwartek i dla dzieci w piątek

– ustalono wsparcie zbieraniem nakrętek z czerwonego serduszka na placu grzybowym   nowego celu – małego Mikołajka z Golęczewa;

– ustalono wstępnie zaprojektowanie kartki świątecznej dla mieszkańców na Wielkanoc    z wykorzystaniem przekazania informacji na odwrocie;

Protokołował J.Dudkiewicz