Świadczenia pieniężne z tytułu udzielanej pomocy.

Osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Podstawa prawna

Świadczenie pieniężne będzie przyznawane w oparciu o art. 13 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jaki sposób przyznawane jest świadczenie pieniężne

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek wraz z załącznikami (kartą osoby przyjętej do zakwaterowania, oświadczeniem wnioskodawcy) dostępny jest na stronie internetowej Gminy Suchy Las oraz w Biurze Obsługi interesantów Urzędu Gminy Suchy Las (62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13), gdzie należy go również złożyć.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy.

Kiedy świadczenie pieniężne NIE zostanie przyznane

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy.

Świadczenie pieniężne nie zostanie przyznane:

  • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany we wniosku okres, gdy wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, w sytuacji gdy wnioskodawca otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są nieprawdziwe.

UWAGA! Za niezgodne z prawdą wypełnienie wniosku grozi odpowiedzialność karna!

W przypadku pytań należy kontaktować się z Referatem Bezpieczeństwa Urzędu Gminy Suchy Las pod nr tel.: 618 926 513,  61 8 926 516.

Pamiętaj!

Urząd Gminy Suchy Las informuje również, że każdorazowo przy zmianie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (także w sytuacji udzielenia gościny uchodźcom).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty miesięcznej wynosi obecnie 25 zł od osoby na miesiąc.

Deklaracja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesantów, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las – bip.suchylas.pl (Urząd Gminy Suchy Las – Referaty i samodzielne stanowiska – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Szczegółowe pytania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Suchy Las należy kierować do Urzędu Gminy Suchy Las, Andrzej Adamski, tel. 61 8926 449.