Projekt MPZP Jelonek (ul. Złotnicka/ Sosnowa) – cd.

W dniu 8 kwietnia br. (piątek) miało miejsce spotkanie 3 radnych z przedstawicielami UG w sprawie tzw. uchwały naprawczej dot. sprawy projektu MPZP Jelonka (rejon Sosnowej/ Złotnickiej).

W spotkaniu wzięli udział Wójt Grzegorz Wojtera, Radni Joanna Pągowska, Iwona Koźlicka, Jarosław Dudkiewicz oraz p. Adrian Karwat, kierownik Gminnej Pracowni Urbanistycznej UG.

Spotkanie miało na celu próbę wypracowania kierunku/ założeń do korekty projektu planu. Dotychczasowa wersja zaprezentowana Radzie obejmowała propozycję by cały ruch kołowy dla tego nowego rejonu był skomunikowany jedynie z ul. Sosnową bez otwarcia do ul. Brzozowej na rejon Jelonka. Dyskutowany był wtedy także stopień zagęszczenia zabudowy dla tego rejonu. Te dwa główne powody spowodowały liczne protesty i uwagi mieszkańców zarówno osiedla grzybowego jak i Jelonka a co za tym idzie ostatecznie odrzucenie kolejnej wersji projektu MPZP przez Radę Gminy (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/03/informacje-po-xliv-sesji-rady-gminy/).

Piątkowe rozmowy dotyczyły wypracowania zapisów tzw. „uchwały naprawczej”, gdzie głównym założeniem poza zapisem o luźniejszej formie zabudowy tego rejonu (co zmniejszy ilość pojazdów), była próba kompromisowego wypracowania takiego układu komunikacyjnego dla tego rejonu by zdywersyfikować skomunikowanie tego terenu poprzez główny wjazd od strony ul. Brzozowej a wyjazd w kierunku Sosnowej. Oczywiście skomunikowanie terenu przyległego do ul. Złotnickiej miało by miejsce od drogi serwisowej tej ulicy. Intencją tych działań jest kompromisowe doprowadzenie by ulica dojazdowa do ul. Sosnowej miała charakter jezdni jednokierunkowej z nakazem prawoskrętu w ul. Sosnową (do ul. Złotnickiej). W ten sposób zostanie zablokowane ewentualne zwiększenie ruchu kołowego w ulicy Sosnowej od strony ulicy Nektarowej. Działania te wymagają odpowiednich uzgodnień na etapie realizacji projektu organizacji ruchu. Odpowiednie wyjaśnienia mają zostać ujęte w uzasadnieniu do projektu „uchwały naprawczej”.

Nowy projekt tej uchwały będzie przygotowany po analizie urbanistycznej przyjętych założeń do dalszego procedowania w ramach prac Rady Gminy.

notatkę oprac. J.D.