Strategia rozwoju gminy – prognoza 2022-2030

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Las

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Suchy Las z a w i a d a m i a

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu. Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji https://www.suchylas.pl/…/obwieszczenie-wojta-gminy…/