Rada Gminy w maju

Ważne kwestie w ramach majowych prac Rady Gminy:

1/ W dniu 12 maja odbyło się spotkanie zainteresowanych pracami  nad Studium. Celem spotkania było omówienie procedury planistycznej w oparciu o ustawę z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przystąpieniem do sporządzenia ósmej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las (na podstawie uchwały RG nr XLI/464/22 z 31.01.2022r). Padło kilka ciekawych sugestii np. o sposobie zagospodarowywania nieruchomości, wyrażono niezadowolenie niektórych mieszkańców szczególnie rejonów rolniczych Chludowa; do końca maja można było składać dodatkowe wnioski do tego Studium.

2/ W pracach komisji poruszono także kwestie projektu MPZP rejonu Jelonka (Sosnowa / Złotnicka). Uchwała w tej kwestii nie została podjęta przez Radę na sesji marcowej. Głównym problemem bezskutecznego trzykrotnie już wykładanego projektu jest niezgoda mieszkańców sołectwa Jelonek na zwiększenie ruchu kołowego przez teren sołectwa, ale także niezgoda mieszkańców osiedla grzybowego by dodatkowy ruch z planowanego nowego zabudowania tego rejonu  został skierowany na ul. Sosnową. Komisja zgodziła się na realizacje kompromisowej tzw. „uchwały naprawczej”, która jednakże budzi wątpliwości formalno-prawne wśród prawników – obecnie Wójt oczekuje odpowiedzi od prawników.

3/ Obaj radni z terenu osiedla złożyli do Wójta Interpelację w sprawie stanu nawierzchni dróg osiedlowych w związku z prowadzonymi badaniami przez służby techniczne i licznymi głosami mieszkańców o ich pogarszającym się stanie. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/05/stan-nawierzchni-drog-interpelacja/. Czekamy na oficjalną odpowiedź.

4/ Rada Gminy otrzymała oficjalny wniosek o zmianę w planie zagospodarowania rejonu placu Sokoła umożliwiającym rozbudowę kliniki weterynaryjnej. W związku z kolejnymi planami nasadzeń na skwerze oraz potrzebami parkingowymi; radni osiedla wraz z zarządem zorganizują spotkanie zainteresowanych stron, celem omówienia i konsultacji kierunków dalszych działań w tej sprawie.

5/ W działaniach bieżących radnych tematem ważnym jest kwestia modernizacji monitoringu osiedlowego, na który czekamy od 2017 roku (zgłoszenie wniosku w ramach ZL’2017). Rozpoczęły się prace przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę, który słowami Wójta Bulińskiego, zapewnia o zakończeniu robót do końca bieżącego roku. Dla osiedla oznacza to wymianę kilku  źle działających kamer oraz montaż czterech nowych. „Końcówki” systemu będą dostępne w Straży Gminnej, Policji i ref. komun. UG.

6/ Radni uzyskali na sesji także informacje o pracach wokół kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej (sprawa nawałnicowego zalewania posesji). Zgodnie z informacją od Wójta przeprowadzone kwietniowo-majowe prace czyszczące i kamerowanie dało pewne efekty i należy się obecnie spodziewać poprawy drożności kolektora w ulicy Sosnowej. Czekamy na kolejne duże opady deszczu.

7/ Inne ważne tematy komunalne i infrastrukturalne w RG w miesiącu maju to dyskusja nad zmianami w kursowaniu autobusów ze względu na planowane modernizacje PESTKI. Dyskutowano też nad opóźnieniami w robotach przy budowie świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wieś ze względu na kłopoty z fundamentowaniem w przyjętej lokalizacji (zdjęcie).

Jarosław Dudkiewicz

radny