Sesja absolutoryjna Rady Gminy

W miniony poniedziałek 20.06 br. miała miejsce sesja absolutoryjna RG, która zawdzięcza swoją specyfikę podstawowej tematyce debaty radnych nad:

– raportem o stanie gminy (http://bip.suchylas.pl/298/raport-o-stanie-gminy/), -sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za rok 2021 (http://bip.suchylas.pl/94/sprawozdania-opisowe/),

– sprawozdaniem finansowym Gminy Suchy Las za rok 2021 (http://bip.suchylas.pl/93/sprawozdania-finansowe/),

– opinią RIO w P-niu o w/w sprawozdaniu (http://bip.suchylas.pl/90/opinie-rio/) oraz

– informacją o stanie mienia Gminy (http://bip.suchylas.pl/94/sprawozdania-opisowe/).

Większość dyskusji nad w/w dokumentami miała miejsce w ramach prac w komisjach. Ostatecznie  po krótkiej debacie na sesji, Wójt uzyskał absolutorium Rady za miniony rok.

Po przerwie odbyła się dyskusja nad modyfikacją uchwały dot. CUW (Centrum Usług Wspólnych), nowej jednostki budżetowej, która ma rozwiązać problemy personalne (księgowo-kadrowe) w jednostkach oświatowych. Uchwała ostatecznie została przyjęta. Tematy uchwał o umowach najmu działek gminnych w SL i Złotkowie nie wzbudziły kontrowersji tak bardzo jak dyskusja nad wzrostem cen opłat za gospodarowaniem odpadami. Debata była dość żywa a jej głównym elementem była niezaprzeczalny fakt realnego wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, które ponosi nasz gminny ZGK. Po przedstawieniu analizy wzrostu tych kosztów, z których wynikało, że 100 % pokrycie wzrostu tych kosztów oznaczało by podniesienie stawki z 25 zł za osobę na miesiąc do 36 zł / os. m-c. Po debacie między radnymi ostatecznie przyjęto wzrost stawki do 33 zł /osobę na miesiąc. Poprzedni wzrost tych opłat miał miejsce dwa lata temu i wynosił podniesienie opłat z 16 zł do 25 zł. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 września br.

Ciekawą debatę podjęli także radni nad uchwałą dot. skargi na Wójta mieszkańców SL w sprawie wadliwego procedowania sprawy wydania zgody UG na podłączenia do drenażu deszczowego jako kanalizacji deszcz., co zaskutkowało problemami z funkcjonowaniem jednej z posesji. Sprawa trwa już kilka lat. Ostatecznie Rada uznała uchwałą zasadność skargi na Wójta.

W ramach Interpretacji radnych zasygnalizowano procedowanie interpelacji  radnych z osiedla (odpowiedzi urzędu)  w kwestii problemu badań i analiz stanu nawierzchni ulic i stanu bezpieczeństwa na osiedlowych jezdniach, które przeprowadził urząd w związku ze skargami mieszkańców dot. problemów komunikacyjnych i linii autobusowej na osiedlu. W tej sprawie spodziewane jest zresztą kolejne spotkanie radnych w Urzędzie po skompletowaniu wszystkich oczekiwanych wyników badań z końcem tego miesiąca. Celem spotkania ma być próba wypracowania optymalnego rozwiązania poprawiającego stan bezpieczeństwa na tzw. skrzyżowaniach równorzędnych na osiedlu. Środki finansowe na te działania są zagwarantowane w tegorocznym budżecie.

W ramach innych informacji od Wójta, nie było bezpośrednich tematów dotyczących naszego osiedla. Sprawa tzw. „uchwały naprawczej”, która miała na tej sesji być podjęta jako kompromis rozstrzygający kwestie projektu MPZP rejonu Jelonka (Złotnicka/ Sosnowa) nie została ostatecznie podjęta ze względu na wątpliwości formalno-prawne radcy prawnego. Sprawa wróci już po wakacyjnej przerwie.

Jarosław Dudkiewicz, radny