Współpraca z organ. pozarząd. w 2021r.

Dzień dobry,

Przekazuje dla Państwa sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2021 Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.

Z poważaniem

Izabela Julkowska

Wydział Organizacyjny

e-mail:: julkowska.izabela@suchylas.pl;

Tel. +48 61 8926 266