Stanowisko radcy prawnego UG w sprawie ZL’2023

W związku z publicznymi zarzutami p. Anny Ohirko wobec naszego Zarządu  oraz jego przewodniczącego – w kwestii przekazania wniosków do ZL’2023 (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2022/06/Pismo-zarzadu-sprawie-wnioskow-do-Zadania-Lokalnego-na-2023r.-1.docx) – prezentujemy fragment stanowiska radcy prawnego Urzędu Gminy, wyjaśniający wprost zasadność i prawidłowość działań podejmowanych przez zarząd osiedla w tej kwestii.  Uwagi p. Ohirko sprowadzały się do żądania prezentacji dokumentów z posiedzenia zarządu osiedla na podst. uprawnień dostępu do informacji publicznej (notabene wszystkie są dostępne na osiedlowej stronie – J.D.) oraz zarzutu „nadużycia” uprawnień zarządu w postaci skomentowania, w formie rekomendacji, konkretnych zebranych wniosków do ZL (nie mamy zgody na bezpośrednią prezentacje pisma p. Ohirko). Wyjaśnia to jednoznacznie zgodnie z prawem statutowe działania samorządu naszego osiedla.

Witam, poniżej przesyłam odpowiedź na kolejne pytania:
1)     z pytania nie wynika, o jakie dokumenty wewnętrzne dokładnie chodzi, ale zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, dokumenty wewnętrzne służą wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nie przesądzają o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące, co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu, nie stanowią więc informacji publicznej (por. przykładowo wyrok WSA w Poznaniu z 15.02.2018 r., II SAB/Po 202/17, LEX nr 2468012).
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne (art. 18 ust. 1 u.d.i.p.). W myśl art. 19 u.d.i.p. organy, o których mowa w art. 18 u.d.i.p. sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Z mocy zaś art. 20 u.d.i.p. przytoczone przepisy art. 18 i 19 u.d.i.p. stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych. Dokumentami, które zarząd zobowiązany jest udostępniać są zatem protokoły z obrad;
2)     tak jak już zostało wskazane poprzednio, zgodnie z uchwałą w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej to zarząd osiedla wybiera zadania, które następnie zostaną poddane pod głosowanie ogólnego zebrania mieszkańców osiedla. Dokonuje zatem oceny ich zasadności i następnie, po uwzględnieniu i wybraniu przez zarząd zadania przekazuje je przed głosowaniem mieszkańców do akceptacji wójta. Zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały takimi zadaniami mogą być wcześniejsze propozycje mieszkańców, które przedkładają oni organowi w ciągu roku. Jest to jednak fakultatywne i zarząd nie musi tych propozycji uwzględniać (co jest równoznaczne z negatywną rekomendacją zarządu w tym zakresie);  (…)
Pozdr.
H.Kuligowski, radca prawny