Świadczenia pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy

Informacja o terminie składania wniosku na świadczenie.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Art. 13.

1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.
Więcej https://www.suchylas.pl/…/miesiac-na-zlozenie-wniosku…/