Pismo Stowarzyszenia Lokalni

Poniżej prezentujemy pełny tekst prośby jednego z mieszkańców o publikację ciekawego stanowiska stowarzyszenia „Lokalni” w sprawie budowy ścieżki rowerowej wraz z tą publikacją.

Zarząd osiedla wyraził swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/09/zebranie-zarzadu-w-dn-5-09-br-sprawozdanie/) zaprezentowany także na Zebraniu Mieszkańców w dniu 12.09 br.

29.09.2022, 16:36 Gmail – prośba o publikację artykułu na stronie internetowej
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b6bdc3475f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6687329844107590571&simpl=msg-a%3Ar-2205… 1/1
Stowarzyszenie Lokalni <lokalni.suchylas@gmail.com>

prośba o publikację artykułu na stronie internetowej

1 wiadomość

Stowarzyszenie Lokalni
<lokalni.suchylas@gmail.com> 24 września 2022 18:07
Do: Jarosław Dudkiewicz <jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu>

Szanowny Panie Przewodniczący

Mając na uwadze zapisy Programu Współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz

z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok (Załącznik do uchwały nr XXXVII/436/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r.) prosimy o publikację na stronie internetowej osiedla
(
https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/) pisma, które przesyłamy w załączniku.
Naszym zdaniem jest to istotna informacja, która powinna dotrzeć do jak największego grona
mieszkańców osiedla Grzybowego.
Z poważaniem

Wojciech Ptak

Członek zarządu Stowarzyszenia Lokalni w gminie Suchy Las

pismo_ścieżka_grzybowe_14_09_2022