Informacje po 51 sesji Rady Gminy

Ostatnia sesja RG rozpoczęła się od małej uroczystości pożegnania p. Jerzego Świerkowskiego, który z dniem 28.11 przestaje pełnić funkcje prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie. Podziękowania i krótkie wspomnienia zakończyły oklaski zebranych.

W porządku obrad znalazły się tematy m.in. związane ze zmianami w uchwale budżetowej '2022, dot. bieżących decyzji o miejscowych planach zagosp. przestrz., stawek podatku od śr. transp., podatku rolnym, o kosztach odpadów komun., kosztach dojazdu do szkół, najmu pomieszczeń i działek w SL, programie współpracy z org. pozarząd. i o wolontariacie.

Najważniejszym punktem tej sesji stała się kwestia podjęcia jednomyślnej uchwały radnych w sprawie przystąpienia Gminy SL do programu polityki zdrowotnej pn. „program polityki zdrowotnej leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego…

Dyskusję wywołała sprawa wprowadzonej w ostatniej chwili do porządku obrad przez Wójta, projektu uchwały dot. rozp. procedury projektu w spr. zasad i war. sytuowania obiektów i urządzeń reklamowych. Oczekiwany skądinąd dokument po dokonaniu korekty w wyniku dyskusji został ostatecznie przyjęty.

W ramach informacji Wójta i dyskusji z radnymi we wolnych głosach uzyskaliśmy informacje o kilku tematach interesujących mieszkańców naszego osiedla, Jelonka oraz Złotnik – Wieś:

– przedłużona zostanie budowa świetlicy w Złotnikach Wieś (min. do końca stycznia 2023);

– wybrano wykonawce na dokonanie nowych nasadzeń na terenie osiedla grzybowego – starania zarządu i komisji przy zarządzie – planowany termin to grudzień br.;

– planowane jest dokonanie wymiany oświetlenia ulicznego na osiedlu na ledowe w 2023 r;

– w dniu 6.12 br. planowane jest otwarcie kopert w przetargu na ścieżkę rowerową na osiedlu (od Nektarowej do Ptasiego Zaułka);

– niżej podpisany zadałem pytanie czy istnieją plany przebudowy skrzyżowania Obornicka/ Złotnicka/ Czołgowa ze względu na uruchamianie wkrótce nowego marketu w tym rejonie, co utrudni w tym miejscu znacznie ruch na i tak bardzo kłopotliwej krzyżowce; Wójt odpowiedział, ze będą rozmowy pomiędzy właścicielem stacji paliw, nowego marketu i starostwa; radny Słowiński dodatkowo dopytywał o to kiedy wreszcie gmina wyegzekwuje zapisy MPZP wg. którego wjazd na teren marketu budowlanego w tym rejonie także winien być przebudowany i włączony bezpośrednio do ulicy Obornickiej;

– radna Iwona Koźlicka podziękowała za szybką reakcję na prośby społeczników i ustawienie dodatkowej wiaty na przystanku na ul. Sosnowej oraz ogrodzenia nieczynnej budowy przy ul. Krótkiej w Jelonku; wspomniała także i zachęcała do dalszych zbiórek darów na rzecz Ukrainy i cyklicznych wyjazdów Arka Brysia; m.in. taka zbiórka będzie miała miejsce w czasie kiermaszu i integracyjnego ubierania choinki na placu grzybowym w dn. 26.11 (sobota);

Jarosław Dudkiewicz, radny