Aktualizacja Planu Gosp. Niskoemisyjnej…konsultacje

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dla mieszkańców na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych oraz innych zwyczajowo przyjętych miejscach obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji, iż Urząd Gminu Suchy Las przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchy Las na lata 2021-2025” i skierowaniu do konsultacji społecznych ww. dokumentu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.

Proszę o podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia w terminie od 23.11.2022 do 14.12.2022.

(…) Obwieszczenie przesyłam w załączniku. Z poważaniem,

Maciej Brzozowski

Referat Ochrony Środowiska

tel.      +48 61-8926-543

e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl

SKMBT_C36422112412150