Burzliwa lutowa sesja Rady Gminy

Pomimo, że miesiąc luty faktycznie powoduje, że od ostatniej styczniowej sesji Rady Gminy minęło mniej czasu niż zwyczajowo; w tym okresie nie brakowało wielu wydarzeń związanych z aktywnością gminnych radnych. Najważniejszą kwestią, która wyjątkowo burzliwie rozpala emocje nie tylko członków Rady, ale bardzo wielu mieszkańców naszej gminy jest sprawa wywołania procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Złotkowo Zachód, a więc terenu przewidzianego pod zabudowę tzw. terminalem intermodalnym na północny zachód od węzła trasy S11 – ZŁOTKOWO.  Potencjalna zabudowa tego miejsca terminalem kontenerowym z rozbudowanymi bocznicami i wieloma halami (kilkudziesięciohektarowy obszar przylegający do obszaru wnioskującego inwestora z Soboty, który działki te zakupił) był już dwukrotnie przedmiotem debaty na poprzednich dwóch sesjach, a ówczesny brak wywołania tej procedury Rada argumentowała brakiem przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zaprezentowania pełnej możliwej wiedzy na temat zagrożeń i ewent. korzyści szczególnie mieszkańcom Golęczewa, Złotkowa i Złotnik – północ.

Przez ostatnie dwa miesiące wokół sprawy wrzało w gminnych portalach, przeprowadzono spotkania konsultacyjne w ramach dwóch wyjazdowych komisji budżetowych (przewodn. Joanna Pągowska) w Golęczewie i Złotnikach. Odbyły się także liczne konsultacje wewnątrz Rady, posiedzenie połączonych komisji budżetowej i porządku publiczn. (w kwestii funkcjonowania tzw. złoża geologicznego SZAMOTUŁY w północnej części gminy). Radni rozważali na poszczególnych spotkaniach korzyści i zagrożenia z proponowanej zabudowy przede wszystkim na rzecz mieszkańców, analizowali różne potencjalne wizje zabudowy tego terenu w związku z dość szerokimi zapisami obecnie obowiązującego MPZP (z roku 2015) , wsłuchiwali się w liczne głosy zainteresowanych sprawą mieszkańców.

Lutowa sesja rozpoczęła się od oddania hołdu zmarłej ś.p. Grażynie Głowackiej. Potem  rozpoczęła się  dwugodzinna debata dot. ustalenia porządku obrad.  W jej ramach doszło do ostrej burzliwej debaty nt. właśnie tego punktu – rozpoczęcia procedury wywołania zmiany planu dla tego rejonu. Przede wszystkim wypowiedziała się radna Pągowska (przew. komisji budżetowej) która poza przytoczeniem chronologii zdarzeń wokół historii wywoływania planu, przedstawiła wątpliwości  co do potencjalnych szacowanych korzyści podatkowych dla proponowanej zabudowy tego terenu. Występował także Wójt, radny Przybylski, radny Hącia, radny Sztolcman, a także dwóch gości obecnych na sesji. Dyskusja była burzliwa. Pojawiły się ponownie argumenty przywoływane przez wielu mieszkańców o zagrożenie dużą ilością TIR-ów, o zapylenia przy wyładunkach, o potencjalny hałas. Pojawił się także w burzliwej dyskusji wątek jakiegoś anonimu przeciwko zabudowie terminalem, który pojawił się w skrzynkach pocztowych mieszkańców naszej gminy (dostarczono go także radnym na sesji). Wójt nazwał to działaniem konkurencji. Pojawił się też wątek, że obecny plan tego rejonu jest także dla wszystkich b. niekorzystny, gdyż zbyt szeroko pozwala na zabudowę takimi elementami nawet jak cementowania czy inne obiekty przemysłowe mogące znacznie pogorszyć stan środowiska. Radna Pągowska zawnioskowała o przełożenie tego punktu obrad na kolejną sesję by dać czas włodarzom gminy na przygotowanie wiarygodnych szacunków potencjalnych wpływów podatkowych przy proponowanej nowej zabudowie tego terenu z uwzględnieniem realnych uwarunkowań formalno-prawnych (w tym ustawowych zwolnień podatkowych dla planowanych zabudowań). Jeszcze przed głosowaniem nad tą propozycją Wójt opuścił salę obrad. Ostatecznie punkt ten został zdjęty z porządku obrad w wyniku głosowania 9 do 5 radnych (przy 14 obecnych).

Kolejne punkty porządku obrad nie wywoływały aż tylu emocji. Dyskusje wywołała kwestia wprowadzenia uchwały o przyjęciu programu „Karta Mieszkańca Gminy Suchy Las. Temat toczy się bez skutku od min. 4 lat. Radni zaapelowali o możliwość zaktywizowania współpracy w twórcami programu np. poprzez współudział w tworzeniu Regulaminu Programu. Inne uchwały ogólnego charakteru przeszły bez dyskusji. W ramach kolejnej nowelizacji budżetu na ten rok, uchwalono deklarowane przez Wójta wykonanie tablic świetlnych na wjazdach na nasze osiedle, celem oznakowania informacji o skrzyżowaniach równorzędnych ( patrz także https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/02/komunikacja-i-bezpieczenstwo-na-skrzyzowaniach-odpowiedz-wojta/) .

Z tematów dotyczących otoczenia osiedla grzybowego i Złotnik podjęto też uchwałę, odrzucającą propozycję stowarzyszenia LOKALNI dot. faktycznie wstrzymania budowy ścieżki rowerowej na naszym osiedlu, choć z uznaniem przyjęto propozycje uaktualnienia ogólnej Koncepcji budowy ścieżek rower. w gminie.

W ramach prac komisji rewizyjnej radni zajmowali się oceną kosztów budowy ścieżek rower. oraz wyjaśniano dodatkowe koszty budowy świetlicy w Złotnikach Wieś. W ramach komisji rewizyjnej poruszono także kwestie problemu formalnego dot. przyłączy wod.-kan.  AQUANET na naszym osiedlu. Poruszono także kwestie wzrastających kosztów realizacji tzw. Zadania Lokalnego w ramach komisji budżetowej. Komisja porządkowa i budżetowa zaplanował także wspólne posiedzenie obu komisji w sprawie dalszych perspektyw budowy tzw. „Nowoobornickiej” jako zachodniej obwodnicy SL w perspektywie budowy wiaduktu na ul. Sucholeskiej/Biskupińskiej i realizacji układu drogowego po stronie poznańskiej (posiedzenie planowane jest na 15.03 br.).

Na sesji podjęto także uchwałę – oświadczenie Rady Gminy w I-wszą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/02/w-rocznice-wybuchu-wojny-uchwala-rady-gminy/).

W informacjach Wójta usłyszeliśmy od Wójta Bulińskiego o realnym terminie zakończenia budowy i oddania do użytkowania świetlicy w Złotnikach Wieś na okres kwiecień / maj br. oraz dobrego tempa robót przy budowie ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej. Przewodn. RG odczytał także pismo – wniosek stowarzyszenia LOKALNI w sprawie propozycji przeprocedowania uchwały o aktywizacji obywatelskiej (tzw. Zadania Lokalnego).

Na zakończenie niżej podpisany zaprosił w imieniu 3 zarządów osiedli na wyjątkową imprezę z okazji Dnia Kobiet – tzw. NOCNY MARATON SALSATION na terenie sali GOS w dniu 4 marca w godzinach od 20.00 do 24.00.

Jarosław Dudkiewicz, radny

Osiedle Grzybowe, Złotniki Wieś