Jakość powietrza – komunikat Pow. Centrum Zarz. Kryzys.

W dniu 24.02.2023 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomiło o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.
Istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 24.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
W związku z tym we wskazanym okresie, a w szczególności okresie grzewczym, jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania.
Prosimy również o śledzenie odczytów z czujników na panel.syngeos.pl celem bieżącej weryfikacji jakości powietrza w gminie.
W przypadku złej jakości powietrza należy ograniczyć wychodzenie i aktywność sportową na zewnątrz (ograniczenie wychodzenia w szczególności: dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego).
Z poważaniem
Andrzej Adamski
Referat Ochrony Środowiska