Projekt MPZP Jelonka – po raz czwarty

Szanowni mieszkańcy osiedla oraz sąsiadującego Jelonka.

Przez ostatnie dwa lata trzykrotnie wykładany był zgodnie z procedurami planistycznymi, projekt MPZP rejonu kwartału terenu przy ulicach Sosnowej i Złotnickiej.

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/jelonek-trzecie…/

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/04/projekt-mpzp-cd/

Przypominamy, że główne tezy ówczesnych dyskusji sprowadzały się do sposobu zagospodarowania tego terenu luźniejszą lub gęstszą zabudową obszaru co skutkowało mniejszą lub większą ilością dodatkowych pojazdów w tym rejonie oraz sposobem skomunikowania tego obszaru. Szczególnie ten drugi aspekt wywoływał spore emocje, gdyż bardzo popularna teza o całkowitym skomunikowaniu tego terenu z ulicą Złotnicką, została odrzucona przez władze powiatowe, które są gestorem tej drogi. Pojawiły się dwie skrajne opinie o skomunikowaniu tego rejonu tylko do ul. Obornickiej (przez ul. Topolową) lub tylko do ul. Sosnowej. Pierwsza opcja oceniana przez mieszkańców Jelonka jako wyjątkowo kłopotliwa wobec faktu częstego blokowania dojazdu ulicy Topolowej przez samochody dostawcze oraz z powodu wyjątkowo niebezpiecznego potencjalnego manewru lewoskrętu na zakorkowanej ul. Obornickiej. Druga opcja (oprotestowana w dużej części przez mieszkańców ul. Sosnowej) wiązała by się ze znacznym dociążeniem komunikacyjnym ulicy Sosnowej, która aktualnie pełni faktycznie rolę drogi tranzytowej ze znacznie przekroczonymi normami jej obciążenia. Trzeba dodać, że ulica ta w większości zabudowana jest posesjami szeregowymi a od 2 lat funkcjonuje dodatkowo linia autobusowa. Oba samorządy z naszego osiedla oraz z Jelonka, zgłosiły szereg uwag do ówczesnych wyłożeń planu, szukając rozwiązań kompromisowych. Jak widać dyskusja nad planem dla tego rejonu powraca – w dniu 17 kwietnia planowana jest publiczna dyskusja nad projektem tego planu, a ewentualne uwagi do niego należy zgłaszać do 5 maja br.

Temat ten będzie także przedmiotem ustaleń na najbliższym posiedzeniu naszego zarządu oraz na Zebraniu Mieszkańców w dniu 24 kwietnia br.

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla grzybowego

ps. urząd gminy informuje o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1626/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-czwartym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-jelonek-rejon-ulic-zlotnickiej-i-sosnowej/

  1. MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1625/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-biedrusku-rejon-ulic-poznanskiej-i-ogrodowej/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.