Spotkanie komisji ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzyb.

Protokół z zebrania komisji

(ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego) przy zarządzie osiedla –

poniedziałek 13 marca 2023 godz. 20.00;

osiedlowa świetlica

Plac Grzybowy 16

Omówiona tematyka i podjęte wnioski:

1/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności

– w spotkaniu wzięło udział 9 /12 członków komisji (lista obecności podpisana)

2/ Przedstawienie stanu realizacji Zadania Lokalnego na 2023 rok (na podst. uchwały nr 24/2022 z 12.09. ubr.) w punktach dotyczących kwestii zadrzewienia osiedla.

– w ubiegłym roku z funduszu centralnego gminy udało się dokonać posadzenia na osiedlu dodatkowych 27 drzew w rejonach które były postulowane przez mieszkańców i naszą komisje (skwer Jaskółcza/ Muchomorowa; boisko przy Sosnowej, narożnik Nektarowa/ Muchomorowa przy rondzie);

– oba w/w zadania lokalne z uchwały nr 24.2022 zakładały dosadzenia m.in. w tych rejonach, dlatego komisja postuluje zawnioskowanie do referatu ochrony środowiska znalezienie innych rejonów dla nasadzeń za wskazane środki z ZL’2023 (ok. 10 tyś zł);

– wnioskujemy o zaapelowanie do mieszkańców na portalach zarządowych o ewentualne wskazanie takich sugerowanych miejsc i w myśl korespondencji z władzami gminnymi, doprowadzić do spotkania z decydentami celem wypracowania optymalnego rozwiązania jeszcze przed Zebraniem  Mieszkańców planowanym na 24 kwietnia br.;

– propozycja komunikatu do mieszkańców:

            Drodzy Sąsiedzi, 

w ubiegłym roku, dzięki wspólnym staraniom, przybyło na Osiedlu Grzybowym 27 drzew.

W budżecie na ten rok mamy około 10 tys. zł, które możemy wykorzystać na dalsze nasadzenia.

Zamierzamy przygotować mapę z propozycjami lokalizacji dla kolejnych drzew i zweryfikować możliwości techniczne ich wykonania w Urzędzie Gminy.

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji na lokalizację nowych nasadzeń na Osiedlu Grzybowym.

3/ Dyskusja o generalnym pomyśle co do kierunków polityki utrzymywania zieleni na terenie osiedla – sugestie przewodniczącego komisji kol. Młodkowskiego.

– pomysł Pawła Młodkowskiego, to zaproponowanie Urzędowi Gminy eksperymentalnego programu sprowadzającego się do dokonywania nasadzeń większych ilości
mniejszych sadzonek, by z czasem usuwać te najbardziej „przeszkadzające” w uproszczonej procedurze. Ze względów formalno-administr. pomysł ten trzeba zarzucić i nie będzie dalej
procedowany;

4/ Sprawa zadania budżetowego GSL o nr RKB – 000-2023-0009 konkurs na  koncepcje modernizacji placu grzybowego – dyskusja o wytycznych konkursowych.

– zebrani przedyskutowali i wypracowali główne kierunki działań przy przygotowaniu konkursu na koncepcje przebudowy placu grzybowego; zasugerowano wykorzystanie doświadczeń i materiałów z konkursu na zagospodarowanie polany z 2020 roku;

– główne wytyczne dla konkursu to: odbetonowanie nawierzchni placu, większe otoczenie zielone wokół istniejących drzew, więcej zieleni ukształtowanej w sposób charakterystyczny dla zadaszenia i zacienienia miejsc placowych, poprawa geometrii stanowisk postojowych; analiza dopuszczalności pełnego ruchu komunikacyjnego przez teren placu; być może ograniczenie jedynie do lokalnych i serwisowych, pozostałe miejsca parkingowe powinny mieć szersze wymiary stanowisk postojowych;

– komisja zasygnalizowała potrzebę rozważenia utworzenia miejsc parkingowych na terenie zielonym wzdłuż ul. Sosnowej (zwrócono uwagę na potrzebę chodnika od przystanku autobus. do ul.  Topolowej/ Rydzowej;

5/ Kwestia zagospodarowania zielenią przestrzeni między odnogami ul. Ptasi Zaułek – dyskusja o istniejącej zieleni w aspekcie ciągu ścieżki rowerowej.

– członkowie komisji rozważali czy należy analizować co zrobić dalej z funkcjonowaniem ścieżki po zakończeniu jej budowy (od Szkółkarskiej  do Ptasiego Zaułka i między Ptasim Zaułkiem a Słowiczą); Zgodnie stwierdzono – oczekujemy jak w praktyce sprawdzi się nowy układ komunikacyjny.

6/ Inne uwagi i sugestie

– przedyskutowano temat niebezpieczeństw generowanych z powodu nieczytelnego układu stref zamieszkania i tzw. skrzyżowań równorzędnych;

7/ Zakończenie spotkania. – ok. 22.00

Paweł Młodkowski, Jarosław Dudkiewicz

Komisja ds. zadrzewienia osiedla….przy Zarządzie Osiedla Grzybowego