Uwaga – ankieterzy GUS u naszych drzwi lub w telefonie

Główny Urząd Statystyczny informuje o prowadzonych badaniach, w ramach których mogą się z Państwem kontaktować ankieterzy (bezpośrednio lub telefonicznie).

Zapraszamy również na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym.

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych

SSI 10 622x350 - Informacje z GUS o prowadzonych badaniach

Informacja ogólna o badaniu

W terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2023 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować, podając login i hasło (przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy przekazania danych, a będzie to możliwe w dniach od 3 do 18 kwietnia 2023 r. Po tym terminie, do mieszkańców mieszkań, gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione, będą dzwonili pracownicy Urzędów Statystycznych przeprowadzając wywiad telefoniczny lub odwiedzą mieszkańców w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Termin realizacji badania

03.04 – 31.05.2023

Metoda realizacji badania

 • samospis internetowy
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji

 • korzystanie z Internetu,
 • korzystanie z e-administracji,
 • korzystanie z identyfikatora elektronicznego,
 • korzystanie z handlu elektronicznego,
 • umiejętności cyfrowe,
 • prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie Państwa odpowiedzi wyliczane są wskaźniki m.in. dotyczące dostępu

i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy dotyczące umiejętności cyfrowych pozwalające ocenić rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy (indeks DESI).

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BAEL 622x350 - Informacje z GUS o prowadzonych badaniach

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo). Ponadto w 2023 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności będą zbierane dodatkowe informacje z zakresu tematu dotyczącego przejścia z pracy na emeryturę oraz pracy nierejestrowanej. Po raz pierwszy Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzono w Polsce w maju 1992 r.

Termin realizacji badania

cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania

 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji

W badaniu zbierane są informacje o podstawowej charakterystyce dot. składu gospodarstw domowych. W odniesieniu do wszystkich osób objętych badaniem:

 • rozmiar i struktura populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne (np. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania),
 • źródła utrzymania,
 • samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 1992 r. monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Jest głównym źródłem danych wykorzystywanych do konstrukcji wskaźników z zakresu rynku pracy, w tym także do porównań międzynarodowych, co w konsekwencji jest podstawą do podejmowania strategicznych decyzji na poziomie kraju, województwa, ale też Unii Europejskiej. Wyniki BAEL wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. Ministerstwa i Urzędy Centralne, NBP, EBC, ILO, ONZ, UNESCO, OECD, Bank Światowy, MFW, uczelnie i placówki naukowe, media.

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności

EU SILC 622x350 - Informacje z GUS o prowadzonych badaniach

Celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest pozyskanie aktualnych
i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia. Gospodarstwa domowe, poprzez udział w badaniu panelowym przez kolejne 4 lata, umożliwiają uzyskanie pełniejszych danych o ich sytuacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym okresie w tej samej grupie wylosowanych gospodarstw domowych.

Termin realizacji badania

24.04 – 30.06.2023

Metoda realizacji badania

 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • samospis internetowy (pilotaż w 4 województwach)

Zakres zbieranych informacji

Głównym celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej informacji dotyczących warunków życia ludności,
w tym danych o:

 • warunkach mieszkaniowych;
 • poziomie i źródłach dochodów;
 • sytuacji materialnej;
 • stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb;
 • stanie zdrowia;
 • uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi;
 • aktywności ekonomicznej na rynku pracy;
 • cechach demograficznych respondentów.

a w 2023 roku dodatkowo:

 • warunki mieszkaniowe z uwzględnieniem zmiennych dotyczących trudności mieszkaniowych osób w wieku 16 lat i więcej oraz pytań odnoszących się do efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają gospodarstwa domowe;
 • aktywność na rynku pracy;
 • międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Uzyskane od respondentów informacje pozwolą na ocenę warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i porównanie ich z sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to możliwe ponieważ badanie EU-SILC realizowane jest na terenie całej Wspólnoty według jednakowej metodologii.

Uczestnictwo Mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach 2023 r.

plakat GUS - Informacje z GUS o prowadzonych badaniach

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowych Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach w 2023 r. Pomożesz nam się dowiedzieć:

 • gdzie najczęściej jeżdżą Polacy?
 • na jak długo?
 • w jakim celu?
 • gdzie nocują podczas podróży?

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni – pracownicy urzędów statystycznych. Każdy ankieter posiada legitymację służbową. W przypadku wątpliwości mogą Państwo potwierdzić tożsamość ankietera, dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na numer infolinii statystycznej 22 279 99 99.

Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać również za pomocą aplikacji “Sprawdź tożsamość ankietera”.

Uzyskane informacje są anonimowe, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badania.