Zadanie Lokalne – zbieramy wnioski do końca czerwca

Co to jest           ZADANIE LOKALNE   ?

–   Program pobudzania aktywności obywatelskiej

Od maja 2015 roku w gminie Suchy Las obowiązuje uchwała w sprawie „Programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. Jej zapisy służą jednostkom pomocniczym w wpisaniu ich inicjatyw, służących społeczności danej jednostki, do budżetu gminy Suchy Las jako zadania lokalne.

Jak to działa?                                                   

 1. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na zadania lokalne do Sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadania są realizowane (zadania na rok 2024 powinny być zaproponowane do 30 czerwca 2023 r.).
 2. Zaproponowane przez mieszkańców zadania zostają zaopiniowane przez Wójta Gminy pod kątem możliwości ich realizacji (odrzucenie propozycji musi być uzasadnione).
 3. Zadania przyjęte do realizacji zostają wybrane przez mieszkańców podczas zebrania, zwykle odbywającego się w pierwszej połowie września roku poprzedzającego realizację zadań (termin spotkania ustalany jest przez Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu).
 4. Zebranie Mieszkańców planowane jest na 11 września br.

Jak ustalany jest budżet na zadania lokalne?

O tym, ile środków na realizację zadań lokalnych ma do dyspozycji każda jednostka pomocnicza, informuje wójt do 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwoty na zadania lokalne ustalane są wg wzoru:

D = C+B*C/1000

gdzie:
D – Kwota zadania lokalnego dla danej jednostki pomocniczej na dany rok budżetowy
B – Ilość mieszkańców w jednostce pomocniczej – stan na dzień 30 czerwca roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane zadania
C – Kwota bazowa (obecnie wynosi 27 tys. zł).

Jakie propozycje można zgłaszać do realizacji w ramach zadań lokalnych?

Propozycje zadań lokalnych zależą głównie od potrzeb i kreatywności mieszkańców. Mogą to być np.:

 • inwestycje w drobną infrastrukturę – place zabaw, wyposażenie świetlic, kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne….
 • kumulowanie środków na sfinansowanie projektów, których wartość przekracza jednoroczny budżet jednostki pomocniczej
 • dofinansowanie projektów finansowanych z innych źródeł niż zadania lokalne
 • nasadzenia drzew, krzewów
 • działania związane z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką
 • integracja mieszkańców – festyny z okazji Dnia Dziecka, spotkania wigilijne, ogniska, kina plenerowe….
 • zadania promocyjne jednostki pomocniczej – gadżety z logo osiedla/sołectwa, materiały informacyjne

Ważne jest, aby efekt realizacji zadania był ogólnodostępny, a nie skierowany do wybranej, wąskiej grupy osób.

Realizacje z lat ubiegłych na osiedlu:

W ciągu kilku lat funkcjonowania programu zrealizowanych zostało setki zadań, w tym m.in. na grzybowym:

 • liczne festyny i imprezy integracyjne, także z okazji 25 lecia osiedla
 • organizacja imprez dla seniorów, młodzieży i dzieci;
 • cykliczne zajęcia rekreacyjno – integracyjne;
 • imprezy specjalne jak np. KOLOROWE LABORATORIUM, warsztaty zielarskie, sprzątanie świata itp.
 • wsparcie koła brydżystów czy innych kółek zainteresowań
 • pokazy kina plenerowego – cykliczne od 4 lat
 • zakup domków dla jerzyków, tablice na zbiornikach retencyjnych
 • zakupy koszy na śmieci czy na psie odchody;
 • zakup ławek ogrodowych i przy ciągach spacerowych;
 • zagospodarowanie polany pod lasem;
 • zakup huśtawek, karuzel i innego wyposażenia placu zabaw;
 • zakup systemu nagłośniającego oraz innego wyposażenia do świetlicy
 • zagospodarowanie i zazielenienie skweru przy Jaskółczej, skweru przy rondzie na Nektarowej czy boiska przy Sosnowej;
 • organizacja imprez plenerowych i wyjazdowych;
 • współorganizacja rajdów rowerowych;
 • deszczownica oraz zdrój wodny na boisku przy Sosnowej
 • kursy z pierwszej pomocy w ramach imprez integracyjnych
 • pokazy ekospalania na imprezach integracyjnych
 • nowe nasadzenia na osiedlu oraz system pielęgnacji istniejącej;
 • ustanowienie systemu likwidacji chwastów i zielska w rejonach placu grzyb. podkrawężnikowo i na terenach publicznych;
 • zakup stołu do ping – ponga na boisku

Pula środków przewidzianych na Zadanie Lokalne na terenie Osiedla Grzybowego to suma około 60 tyś zł rokrocznie.

Możemy składać swoje wnioski także na stanowisku zarządu osiedla w czasie naszego festynu GRZYBOGRANIE w dniu 10 czerwca br.

Do tej pory zgłoszono takie propozycje na 2024 rok jak:

 1. Przejście dla pieszych Jodłowa/ Rydzowa wraz z chodnikiem do przystanku na Sosnowej;
 2. Doświetlenie lampami ulicy Rydzowej i placu zabaw;
 3. Dodatkowe kosze na psie odpady na Bocianiej i Sosnowej;
 4. Wycięcie lub znaczne docięcie wierzby na ul. Opieńkowej;
 5. Wykonanie brakującego odcinka ścieżki rowerowej pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka na ul. Muchomorowej;
 6. Stoliki do brydża jako wyposażenie świetlicy;
 7. Stoły szachowe na boisku;
 8. Odwierty na ujęcia wodne na powierzchniach publicznych dla utrzymania roślinności (5-6 pkt.);
 9. Dokończenie nawierzchni ulic Kruczej i Pawiej;
 10. Zakup ław i stołów drewnianych na imprezy integracyjne;
 11. Przyrząd siłowni plenerowej przy placu zabaw (dla rodziców dzieci na placu zabaw);
 12. Zmiana organizacji ruchu skrzyżowania Maślakowa/Czubajkowa;
 13. Dodatkowa kamera monitoringu na ul. Rydzowej i Opieńkowej;
 14. Budowa ścieżki pieszej pomiędzy chodnikiem na Złotnickiej a Bocianią;
 15. Naprawa deformacji nawierzchni np. na ulicy Maślakowej czy Jaskółczej;
 16. Dodatkowa lampa na modernizowanej polanie pod lasem;
 17. Przebudowa (odbetonowanie)  i dodatkowe nasadzenia na placu grzybowym.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr VII / 72 / 15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej (PDF, 264 KB)Pobierz

Uchwała nr VIII / 82 / 15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej (PDF, 230 KB)Pobierz

Uchwała nr XXXV / 394 / 17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Programu pobudzania aktywności obywatelskiej (PDF, 366 KB)Pobierz

Uchwała nr LVIII /_672_/ 23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej (PDF, 150 KB) Pobierz