Protokół z zebrania komisji ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego

Protokół z zebrania komisji

(ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego) przy zarządzie osiedla –

wtorek 04 lipca 2023 godz. 20.30;

osiedlowa świetlica  przy Placu Grzybowym 16

Omówiona tematyka i podjęte wnioski:

1/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności

– w spotkaniu wzięło udział 7 /12 członków komisji (lista obecności podpisana)

2/ Przedstawienie stanu realizacji Zadania Lokalnego na 2023 rok (na podst. uchwały nr 24/2022 z 12.09. ubr. oraz uchwały nr 28/2023 z 24.04 br.) – w punktach dotyczących kwestii zadrzewienia osiedla po ostatnich decyzjach Urzędu Gminy:

 

– w związku z faktem, że Zebranie Mieszkańców w dniu 24 kwietnia podjęło decyzję o zmianie zapisów punktów dotyczących wykorzystania środków z ZL’2023 na zadrzewienia i zazielenienie osiedla – uchwała ZM nr  28/2023 (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2023/04/uchwala-ZM-nr-28_2023-z-24.04.2023-.docx ) komisja przekazuje swoje sugestie zarządowi osiedla oraz refer. komunalnemu UG w sprawie propozycji dalszych nasadzeń na terenie osiedla z wykorzystaniem dostępnych środków;

 

– w związku z poczynionymi na tej w/w podstawie działaniami ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/plac-grzybowy-propozycja-zmian/) i spotkaniem z p-lami ref. komunalnego UG – powstał znaczny obszar odbetonowany na placu grzybowym w którym obecnie zasadzono trawę; działania wykonali pracownicy ZGK za co komisja wyraża wdzięczność; komisja rekomenduje w tym miejscu w ramach Zadania Lokalnego ‘2023 zaproponowanie nasadzeń niskopiennych płożących np. ostrokrzewy po obwodzie tego rejonu a w centralnej części dobór 3-5 drzewek o wysokich koronach tak by stworzyć w przyszłości realnie strefę cienia wraz z już istniejącymi klonami; sugestia platany?

 

– komisja sugeruje wykorzystanie bieżących środków także na nasadzenia krzewów wzdłuż chodnika przy modernizowanej polanie pod lasem, tak by stworzyć większą strefę intymności dla prowadzonych zajęć na polanie;

 

– w rejonie ronda ul. Nektarowej z Muchomorową sugerujemy dodatkowe kolejne nasadzenia 3-4 drzewek wysokopiennych tak by nie stwarzać niebezpieczeństwa zasłonięcia tzw. klina widoczności; sugestia platany?

 

– komisja dalej stoi na stanowisku, że podstawowym elementem zazieleniania osiedla winny być nasadzenia w terenach publicznych drzew z pozostawieniem naturalnego zazieleniania się trawami typu polnego i różnorodna roślinnością niską w sposób naturalny;

 

 

3/ Sprawa wierzby na ul. Opieńkowej;

– w związku ze zgłaszanymi (także do propozycji ZL’2024) wnioskiem mieszkańca o wycinkę drzewa; komisja stoi na stanowisku że należy doprowadzić do ustaleń działań bieżących, które wyeliminują przyczyny dla których taki wniosek padł tj. problem przerastających kostkę brukową korzeni czy nadmierny rozrost korony drzewa;

 

– komisja sugeruje i rekomenduje Urzędowi Gminnemu i zarządowi osiedla by dokonywać częstszych (min. co dwa lata) znacznych docinek gałęzi, a wystające korzenie – w porozumieniu ze specjalistą dociąć lub ewentualnie doprowadzić do powiększenia gazonu wokół drzewa, by wybrzuszenia chodnika nie były w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa i nie zagrażały przechodniom; z pewnością dobrą opcja jest podłużne wyprofilowanie chodnika tak by uzyskać łagodne spadki jednocześnie chroniąc korzenie drzewa;

 

4/ Sprawa zadania budżetowego GSL o nr RKB – 000-2023-0009 konkurs na  koncepcje modernizacji placu grzybowego

 

– zebrani przypomnieli przekazane wytyczne i główne kierunki działań przy przygotowaniu konkursu na koncepcje przebudowy placu grzybowego; do Urzędu Gminy przekazano potencjalnych wykonawców takiej koncepcji ponad miesiąc temu;

 

– niezmienne pozostają główne wytyczne dla konkursu to: odbetonowanie nawierzchni placu, większe otoczenie zielone wokół istniejących drzew, więcej zieleni ukształtowanej w sposób charakterystyczny dla zadaszenia i zacienienia miejsc placowych, poprawa geometrii stanowisk postojowych; analiza dopuszczalności pełnego ruchu komunikacyjnego przez teren placu (być może jednokierunkowość ruchu); być może ograniczenie jedynie do lokalnych i serwisowych, pozostałe miejsca parkingowe powinny mieć szersze wymiary stanowisk postojowych i być dedykowane jedynie kwestii dojazdu do punktów usługowych z wyeliminowaniem długotrwałego postoju samochodów ciężarowych;

 

– członkowie komisji oczekują od referatu komunalnego UG przedstawienia końcowej wersji zapisów warunków konkursowych przed ogłoszeniem Konkursu; liczymy na możliwość konsultacji i publicznej prezentacji wyników tych działań do września br,;

 

5/ Propozycja budowy studni – ujęć wodnych autorstwa Paweł Łęcki

– członkowie komisji przeanalizowali zaprezentowany przez P. Łęckiego autorski pomysł realizacji 4-5 ujęć głębinowych dla potrzeb utrzymywania rezerwy dla utrzymywania zdolności zaopatrzenia publicznych terenów zielonych w wodę do podlewania; zadanie to zostało opisane i zgłoszone do Zadania Lokalnego ‘2024; komisja uważa to za świetny pomysł;

 

– prezentacja (patrz załącznik) fachowo udowodnia, że realizacja tego pomysłu jest możliwa ze względu na korzystne warunki geotechniczne osiedla oraz pozostanie bez ujemnego wpływu na środowisko, niezależnie od dopracowania szczegółów organizacyjnych i administracyjnych tego pomysłu;

 

– komisja rekomenduje zarządowi wsparcie realizacji tego zadania np. etapowo – np. w 2024 roku przeprowadzenie procedur formalno-administracyjnych (w przypadku braku wsparcia pomysłu przez budżet centralny Gminy) – zgodnie z załącznikiem a w kolejnych latach realizacja odwiertów; realizacje pomysłu można zaplanować w trybie uboższym (ręczne abisynki) lub w bardziej zaawansowanej (falownik i automatyka poboru przy zasilaniu elektr.)

 

– komisja uważa, że pomysł ten może sprawdzić się na terenie całej gminy i przeprowadzenie tego typu geotechnicznego rozpoznania dla innych jednostek mogło by korzystnie wpłynąć na kwestie utrzymania zieleni na terenie Suchego Lasu – same urządzenia mogły by być także zaprojektowane jako ładny symbol dbania o środowisko podkreślając wizerunkowo elementami np. logo SL;

 

6/ Inne uwagi i sugestie

– komisja zasygnalizowała ponownie potrzebę rozważenia utworzenia miejsc parkingowych na terenie zielonym wzdłuż ul. Sosnowej a także ewentualnych dosadzeń zieleni w tym pasie – w ramach zgłoszeń do ZL’2024 mieszkańcy postulują potrzebę chodnika od przystanku autobus. do ul.  Topolowej/ Rydzowej przy okazji rozważania miejsc kolejnych nasadzeń;

– komisja rekomenduje zarządowi wystąpienie w trybie dostępu do informacji publicznej o przejrzenie zapisów umów z firmami zajmującymi się nasadzeniami pod kątem utrzymywania i pielęgnacji nasadzeń przez 2-3 lata – wydaje się, że działania pielęgnacyjne są niedostateczne;

 

– komisja sugeruje rozważenie kolejnych nasadzeń na osiedlu w miejscach niekolizyjnych (np. narożniki ulicy Żurawiej lub wolne przestrzenie ul. Sosnowej -z zachowaniem klinów widoczności), rejon kapliczki vis a vis Opieńkowej;

– członkowie komisji przy okazji wyrazili zdziwienie określeniem pasa 3 metrów od krawężnika jako niemożliwym do nowych nasadzeń na drogach osiedlowych;

 

7/ Zakończenie spotkania. – ok. 22.00

Paweł Młodkowski, Jarosław Dudkiewicz

Komisja ds. zadrzewienia osiedla….przy Zarządzie Osiedla Grzybowego

Załączniki :

– opracowanie w sprawie ujęć głębinowych do propozycji Zadania Lokalnego ‘2024 (8 kart) – autorstwa inż. Paweł Łęcki

Protok. J.D.

0833 – VI – 2023 – MTr Suchy Las os Grzybowe ujęcie wód gruntowych uwarunkowania notatka techniczna załącznik nr 01

0833 – VI – 2023 – MTr Suchy Las os Grzybowe ujęcie wód gruntowych uwarunkowania notatka techniczna załącznik nr 02

0833 – VI – 2023 – MTr Suchy Las os Grzybowe ujęcie wód gruntowych uwarunkowania notatka techniczna załącznik nr 03

0833 – VI – 2023 – MTr Suchy Las os Grzybowe ujęcie wód gruntowych uwarunkowania notatka techniczna