Miejsc. Plany Zagospod. Przestrz. w Jelonku i Złotnikach

Uprzejmie informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1710/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-piatym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-jelonek-rejon-ulic-zlotnickiej-i-sosnowej/

MPZP Złotniki – rejon ulicy Prostej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1711/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-drugim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-prostej/ 

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu tj. od dnia 14 września 2023 r.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (…) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych. 

Z wyrazami szacunku,  Agata Lankiewicz

inspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: agata.lankiewicz@suchylas.pl