NOWOOBORNICKA – absolutna konieczność dla Suchego Lasu

W dniu 08 września br. w pomieszczeniach centrum YouNick Technology Park miało miejsce ciekawe spotkanie (informowaliśmy o tym w relacji z posiedzenia zarządu w dn. 05.09 br.); na zaproszenie gospodarza przybyli przedstawiciele Rady Gminy, władz gminnych i urzędników z wójtem Grzegorzem Wojterą, przedstawiciele rad sołeckich i zarządów osiedli, projektanci oraz lokalne mass media.

Celem spotkania – panelu dyskusyjnego była wymiana poglądów nt. dalszego rozwoju rejonu Złotnik i szerzej gminy w aspekcie występujących ograniczeń i uchwalonego w wyniku konsultacji społecznych obowiązującego Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Przedstawiciele zarządu naszego osiedla a także liczne grono radnych jednoznacznie opowiedziało się przede wszystkim za rozwiązaniem pierw problemów komunikacyjnych przed dalszą rozbudową obszaru Złotnik. Wydaje się, że absolutną koniecznością staje się wdrożenie konkretnych działań na rzecz realizacji tzw. Nowoobornickiej, która połączyła by z jednej strony wkrótce rozpoczynającą się budowę trasy ekspresowej S11 (od Złotkowa na północ) a z drugiej z planowaną budową w obrębie Poznania do granic SL bezkolizyjnej trasy wylotowej (od rejonu ul. Mateckiego do planowanych wiaduktów na ul. Sucholeskiej i Biskupińskiej).

Nie ma dla tej trasy w obrębie SL żadnej realnej alternatywy – od ponad 20 lat jest wtyczona po zachodniej stronie linii kolejowej do Piły – w wieloletnich planach wojewódzkich. Nie przeniesienie ruchu tranzytowego z obecnej ulicy Obornickiej – szczególnie po zrealizowaniu w/w inwestycji planowanych na najbliższe 5-6 lat, doprowadzi do totalnej komunikacyjnej zapaści lokalny układ drogowy w obrębie Suchego Lasu, Jelonka i Złotnik, nie wspominając już o perspektywach jakiegokolwiek rozwoju, o którym wspominali prelegenci na spotkaniu. Przedstawiciele lokalnych samorządów oraz radni klubu radnych Gmina Obywatelska Suchy Las jednoznacznie opowiedzieli się za intensyfikacją działań wokół tej kwestii i zaprosili na ważne spotkanie panelowe na temat perspektyw budowy Nowoobornickiej w dniu 25 września w sali OCTOPUS.

Jarosław Dudkiewicz
zarząd osiedla, radny
klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las
 
Relacja ze spotkania 08.09 br. gospodarza:
Dziś w YouNick Technology Park mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć Radnych Gminy Suchy Las oraz przedstawicieli zarządów sucholeskich osiedli. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji, a omawiane były różne podejścia do zagospodarowania terenu w rejonie ulic Złotnicka / Obornicka / Cynowa w Złotnikach, w tym aktualny plan miejscowy – zakładający funkcję produkcyjną i usługową – oraz naszą wizję alternatywy.
Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Suchy Las wraz ze swoją zastępczynią i Sekretarzem Gminy oraz przedstawiciele lokalnego medium.
Serdecznie dziękujemy za obecność wszystkich przybyłych.
Wywołanych zostało kilka celowo kontrowersyjnych tez i pomysłów, które pomogły rozpocząć twórczą dyskusję dotyczącą różnych kierunków rozwoju urbanistycznego terenu przyległego do YNTP.
Przy okazji wymieniony został przez Radnych cały szereg wyzwań, z jakimi aktualnie mierzy się Gmina Suchy Las, w tym szczególnie – z budową ulicy Nowej Obornickiej, ograniczeniem ruchu samochodowego i wspieraniem transportu publicznego, w tym kolei metropolitalnej. Poruszony został temat możliwości powstawania w gminie wartościowych, publicznych terenów zielonych oraz realnych szans na opłacalne, drobne usługi i handel, które przyciągają ludzi i tworzą pozytywny klimat. Cenne z naszego punktu widzenia było także wytłumaczenie skomplikowanego kontekstu powstawania Nowej Obornickiej.
Bardzo doceniamy otwartość, a szczególnie krytyczne opinie, które pojawiły się w kontekście różnych pomysłów. Zderzenie przeciwstawnych poglądów pozwala na wypracowanie najlepszych rozwiązań.
Mamy nadzieję, że wysłuchamy jeszcze więcej opinii i pomysłów, które mogą przynieść motywację do działania na rzecz rozwoju przestrzennego Złotnik, z którymi jesteśmy związani już ponad 20 lat. Liczymy, że to nowy początek potrzebnej dyskusji.