Konsultacje w sprawie modern. placu grzybowego

Protokół ze spotkania komisji

(ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego) przy zarządzie osiedla) w sprawie prezentacji Koncepcji Modernizacji Placu Grzybowego  –

piątek 15 grudnia 2023 godz. 16.00;

osiedlowa świetlica  przy Placu Grzybowym 16

 Omówiona tematyka i podjęte wnioski:

1/ Stwierdzenie obecności członków komisji i zaproszonych gości, lista obecności

w spotkaniu wzięło udział 15 osób (podpisana lista obecności):

 – autorka koncepcji p. Łudmiła Woźniak („Twój Ogród”);

 – pracownicy ref. komun. UG p. Damian Torba i Kacper Tymek;

 – 7  członków komisji i radna Iwona Koźlicka:

 – 2 członków zarządu osiedla;

 – 3 mieszkańców osiedla;

2/ Wprowadzenie J. Dudkiewicz

  – Przewodniczący zarządu wprowadził zebranych w problematykę proponowanych zmian na placu grzybowym i ponad 25 letnią historię powstania obecnego kształtu i standardu wykończenia placu grzybowego;

 – przedstawiono główne kierunki proponowanych zmian, które od jakiegoś czasu stały się tematem publicznych dyskusji na osiedlu: kwestia „odbetonowania” nawierzchni placu, poprawienie geometrii stanowisk postojowych ewent. układu drogowego, rozpoznanie infrastruktury podziemnej, więcej nasadzeń niskopiennych i dobranych wysokich drzew;

 – przedstawiono ideę powstania komisji ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu;

 – przypomniano, że w związku z poczynionymi przez komisję działaniami ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/plac-grzybowy-propozycja-zmian/) i spotkaniem z p-lami ref. komunalnego UG – w tym roku powstał znaczny obszar odbetonowany na placu grzybowym w którym zasadzono trawę; działania wykonali pracownicy ZGK;

3/ Prezentacja koncepcji – realizacja zad. budżet. GSL o nr RKB – 000-2023-0009  koncepcje modernizacji placu grzybowego; Ludmiła Woźniak

 – autorka opracowania dokonała wprowadzenia w tematykę nasadzeń roślinności w obszarach zurbanizowanych a szczególnie zabudowanych nawierzchniami betonowymi oraz sprawą nieprzygotowania w takich terenach podłoża naturalnego do takich nasadzeń;

 – profesjonalnie omówiono zagadnienia struktury gruntu, istnienia porowatości gruntu i powietrza w tej strukturze, o pojęciu zdegradowanej gleby z niedostateczną ilością składników naturalnych, o strukturze korzeni oraz rozrastaniu i starzeniu się drzewa;

 – autorka omówiła trzy koncepcje z prezentacją różnic nasadzeń i szacowanymi kosztami każdej z nich; podjęto dyskusje o infrastrukturze podziemnej (dostępności inwentaryzacyjnych zasobów geodezyjnych);

– wokół propozycji potoczyła się dyskusja zebranych;

 4/ Sprawa wierzby na ul. Opieńkowej; Damian Torba

 – w związku ze zgłaszanymi (także do propozycji ZL’2024) wnioskami mieszkańców o wycinkę drzewa; kierownik referatu komunalnego UG p. Damian Torba poinformował, że po wydaniu zgody na wycinkę drzewa przez starostwo powiatowe dojdzie do jego likwidacji do końca roku;

– komisja przypomniała wcześniejsze rekomendacje Urzędowi Gminnemu by dokonywać częstszych (min. co dwa lata) znacznych docinek gałęzi, a wystające korzenie – w porozumieniu ze specjalistą dociąć lub ewentualnie doprowadzić do powiększenia gazonu wokół drzewa, by wybrzuszenia chodnika nie były w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa i nie zagrażały przechodniom; z pewnością dobrą opcja jest podłużne wyprofilowanie chodnika tak by uzyskać łagodne spadki jednocześnie chroniąc korzenie drzewa; rozwiązania te nie dały skutecznego rozwiązania problemu i urząd decyzje zamierza wykonać;

– p. Torba zadeklarował przekazanie merytorycznej argumentacji dla podjętej urzędowej decyzji;

5/ Podsumowanie

  – w podsumowaniu spotkania przewodniczący zarządu stwierdził, że pięknie przygotowane koncepcje mają się stać początkiem dyskusji publicznych zainteresowanych mieszkańców, by wypracować z początkiem roku 2024 kierunki dalszych działań projektowych (projekt techniczny), który pozwoli wypracować ostateczną formułę zmian i modernizacji placu;

 – jednocześnie przewodniczący wyraził nadzieję, że ostatecznie dopracowany projekt może stać się podstawą działań inwestycyjnych w kolejnych latach;

 – autorka opracowania zadeklarowała chęć dalszej współpracy przy tworzeniu finalnej wersji technicznej i konsultacji z mieszkańcami;

 – opracowania wszystkich trzech koncepcji zostaną zaprezentowane na portalach zarządu osiedla oraz w oknach osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym

7/ Zakończenie spotkania. – ok. 18.00
Protok. J.D.

kon1planszak kon2plansza kon3planszak