Listopad w pracach Rady Gminy

Wyjątkowo obfity był miesiąc listopad w aktywnościach radnych i to zarówno z powodu aż dwóch sesji RG jak i dużej ilości posiedzeń komisji, które wypracowują w tym okresie kształt gminnego budżetu na kolejny rok.

W dniu 16 listopada miała miejsce nadzwyczajna sesja RG zwołana z powodu zmian administracyjnych dot. ulicy Sucholeskiej oraz innymi odcinkami dróg a to wynikało z terminowych koniecznych korekt, które umożliwiają dalsze prace projektowe przy budowie planowanego wiaduktu nad torami wraz z węzłem przesiadkowym w ciągu tej ulicy. Jak wiadomo inwestorem przedsięwzięcia jest konsorcjum, którego liderem jest nasza gmina. Ta sesja nie wywołała większych emocji jeśli nie liczyć pisma mieszkańców oś. Jesionowego z Biedruska, którzy oczekują wsparcia ich starań o nasadzenia (sprawa będzie rozpatrywana na komisji) oraz wniosku naszej liderki zajęć fittnesowych dla seniorów do RG o wsparcie Jej starań o zwiększenie środków na te rozwijające się potrzebne zajęcia. Radny Z. Hącia po raz kolejny zwrócił uwagę na brak działań wokół zabytkowego i co raz bardziej zdewastowanego dworku przy ul. Obornickiej w Jelonku.

Sesja RG z dnia 30 listopada była wyjątkowo długa, gdyż sporo czasu zajęła debata nad projektem ważnego dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040”. Jest to dokument konsultowany publicznie przez ostatnie dwa lata, który faktycznie może stać się kierunkowym dokumentem konkretnych działań w kilku dziedzinach, które mogą i powinny być wsparte zewnętrznymi funduszami unijnymi. W naszym przypadku – wydawało by się, że wyjątkowe zainteresowanie naszej Gminy winno być wykazane w tym by w takim dokumencie konsultowanym aglomeracyjnie przez wszystkie gminy wokoło poznańskie, pojawiła się sprawa „Nowoobornickiej” jako potrzebnego cywilizacyjnie rozwiązania kłopotów SL w perspektywie do 2040 roku. Niżej podpisany zajął stanowisko w tej kwestii, gdyż w tej wersji dokumentu na próżno szukać zapisów o tej kwestii. Na kilkadziesiąt różnych propozycji zgłoszonych przez miasto Poznań i ościenne gminy nie ma choćby intencyjnie zapisanego tego tak ważnego elementu infrastruktury drogowej. Niżej podpisany zwrócił uwagę, że w planach inwestycyjnych mamy szansę mieć w ciągu najbliższej kadencji realizację Nowoobornickiej w granicach m. Poznania wraz z wiaduktem na Sucholeskiej/ Biskupińskiej oraz realizacje trasy S11 od węzła Złotkowo na północ…odcinek pomiędzy tymi punktami zostanie bez jakichkolwiek planów realizacyjnych i szansy na pozyskanie funduszy. To wielki błąd po stronie gminnych decydentów.

Druga część sesji zajęła przede wszystkim sprawa projektów wywołania kilka przystąpień do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Większość radnych zarzucała  Wójtowi brak działań wokół już wywołanych planów w liczbie ponad 20-stu oraz brak spójnej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych, które to winny poprzedzić analizy planów. W ten sposób odrzucono propozycje wywołania dużego obszarowo planu rejonu ul. Sprzecznej (SL-wschód). Podjęto uchwałę dot. MPZP rejonu Jelonka – zgodnie z uzyskanym consensusem społecznym przy czterech wcześniejszych wyłożeniach tego planu (rejon Sosnowej i Złotnickiej) oraz podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu dla placu Sokoła (dyskutowany przez ostatnie dwa lata sprawa rozbudowy kliniki weterynaryjnej VET MED). Dużą część dyskusji zajęła natomiast kwestia wywołania planu dla rejonu Złotkowo po południowej stronie trasy S11 – powodem była chęć rozszerzenia zakresu planu (niżej podpisany) o działki, które w tym planie powinny stać się obszarem budowy „Nowoobornickiej” łączącej się z węzłem Złotkowo. Ostatecznie z powodów proceduralnych sprawa nie została przyjęta.

Inne tematy porządku obrad nie wywołały aż takich emocji (jeśli nie liczyć dyskusji nad sfinasowaniem zakupu / wymiany wozu dla OSP Golęczewo). W informacjach Wójta usłyszeliśmy o zmianie na stanowisku kierownika ref. BI i objęciu tego stanowiska przez p. Tomasza Mikołajczaka od 1.01.2024; o konkursie na nowego komendanta Straży Gminnej, a także o dokończeniu zadań inwestycyjnych (np. na naszym osiedlu nasadzenia czy ul. Krucza).

Trwają prace w komisjach nt. projektu budżetu na przyszły rok. Dyskusje czasami są bardzo gorące tym bardziej, że trudno spodziewać się realizacji wszystkich mniej lub bardziej pilnych zadań bez sporego zaciągania długu publicznego, na co Rada Gminy w swej większości nie chce pozwolić. W kwestii naszego osiedla i jego otoczenia toczą się więc dyskusje nad propozycjami Wójta takimi jak: kontynuacja budowy ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej czy kolejna propozycja modyfikacja linii autobusowej na osiedlu. Są też propozycje, o które zabiegali nasi radni i zarząd osiedla jak (poza uchwalonymi już zadaniami do ZL '2024): projekt techniczny modernizacji placu grzybowego (w dniu 15.12 nastąpią otwarte konsultacje), kolejne nasadzenia na osiedlu, chodnik od przystanku w ul. Sosnowej do Rydzowej, ścieżka między Łabędzią a Złotnicką, dokończenie zagospodarowania polany pod lasem, wykonanie docelowej nawierzchni ul. Pawiej czy modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej a także kwestie dalszych prac projektowych dot. ewent. budowy ścieżki pieszo-rower. w ul. Złotnickiej wraz z przebudową skrzyżowania ze Słoneczną w Złotnikach Wieś. W sołectwie radni proponują pozycje dot. uzupełnienia wyposażenia nowo otwieranej świetlicy.

Ostatnia sesja Rady Gminy (budżetowa) w tym roku odbędzie się 18 grudnia.

Jarosław Dudkiewicz
zarząd osiedla, przewodniczący
radny Gminy SL, klub Gmina Obywatelska Suchy Las
przewodniczący komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych