Rozporządzenie w spr. prac konserwatorskich

Zarządzenie nr 24/2024
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i 3 ust. I Uchwały nr XXIX/317/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2021 r. poz. 1230 z 9.02.2021 r.), zarządzam co następuje:
📷 l. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las, w terminie od dnia 7 lutego 2024 r. do dnia 8 marca 2024 roku.
  1. Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listownie lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suchy Las, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Szkolnej 13.
  2. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Suchy Las potwierdzona pieczęcią wpływu.
  3. Wnioski złożone w niewłaściwym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Wnioski należy składać według wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/317/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las.
  5. Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.suchylas.pl/295/zabytki/?fid—4714.
  6. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wskazane w I ust. 2 Uchwały. Treść uchwały oraz treść uchwały zmieniającej, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresami: 📷 oraz https://bip.suchylas.pl/295/zabytki/?fid—5350.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.